Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Wagańcu
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / BIP UG Waganiec  / WŁADZE I STRUKTURA  / Urząd Gminy  / Kompetencje referatów
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Kompetencje referatów Kompetencje referatów

Referat Finansowy - Księgowy:

 

Stanowisko ds. księgowości budżetowej.

Do zadań tego stanowiska należy w szczególności:

1)   Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej.

2)   Bieżące analizowanie poprawności zapisów na poszczególnych kontach, ich uzgadnianie.

3)   Ewidencjonowanie „zaangażowania wydatków budżetowych”.

4)   Prowadzenie ewidencji pozabudżetowej.

5)   Dekretowanie dokumentów księgowych.

6)   Sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald.

7)   Sporządzanie zestawień zobowiązań na koniec każdego kwartału.

8)   Prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków budżetowych wg. paragrafów klasyfikacji budżetowej.

9)   Sporządzanie określonych odrębnymi przepisami sprawozdań o symbolu Rb.

10) Bieżące korygowanie zgodnie z uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta planu dochodów i wydatków budżetowych.

11) Przygotowywanie projektu dotyczącego zmian wielkości dochodów i wydatków  budżetowych.

12) Przygotowywanie materiałów do opracowania budżetu gminy.

13) Windykacja należności.

14) Rozliczanie kosztów podróży służbowych oraz prowadzenie „ewidencji przebiegu  pojazdu”.

15) Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług, bieżące składanie  deklaracji  oraz odprowadzanie podatku należnego na konto Urzędu Skarbowego.

16) Przygotowywanie analiz dotyczących wielkości dochodów i wydatków budżetowych.

17) Przygotowanie informacji, analiz niezbędnych do sporządzenia określonych odrębnymi przepisami sprawozdań finansowych.

18) Zastępstwo w czasie nieobecności podinspektora ds. finansowych.

19) Zastępstwo w czasie nieobecności Skarbnika Gminy bez prawa podejmowania decyzji.

20) Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej materiałów inwestycyjnych, opału, paliwa.

21) Prowadzenie ewidencji „pozostałych środków trwałych będących w użytkowaniu.

22) Rozliczanie spisów z natury (weryfikacja arkuszy, sporządzanie zestawień różnic inwentaryzacyjnych).

23) Współdziałanie ze stanowiskiem ds. transportu w zakresie rozliczania paliwa zużytego przez poszczególne pojazdy będące własnością Urzędu Gminy.

24) Przekazywanie na konto Urzędu Wojewódzkiego w terminach określonych stosownymi przepisami przychodów z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, Funduszu Alimentacyjnego oraz za udostępnienie danych ze zbioru danych meldunkowych.

25) Rejestracja wydatków strukturalnych.

 

Stanowisko ds. finansowych.

Do zadań tego stanowiska należy w szczególności:

1) Kontrola pod względem rachunkowym przedkładanych rachunków, faktur, weryfikacja oraz przygotowanie do zatwierdzenia przez  Skarbnika i Wójta.

2) Sporządzanie poleceń przelewów.

3) Sporządzanie list płac dla wszystkich pracowników Urzędu.

4) Naliczanie kwot z tytułu umów-zlecenia, umów o dzieło i innych należności za wykonane czynności itp.

5) Sporządzanie list płac z tyt. zainkasowanych kwot zobowiązań podatkowych i opłat lokalnych.

6) Naliczanie ryczałtów za jazdy lokalne.

7) Dokonywanie w granicach określonych prawem potrąceń z list płac oraz terminowe ich odprowadzanie na właściwe rachunki bankowe.

8) Uzyskiwanie zgody pracowników na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia.

9) Prowadzenie ewidencji dokonywanych potrąceń.

10) Naliczanie składek ubezpieczeniowych i Funduszu Pracy, bieżące sporządzanie deklaracji rozliczeniowych wraz z poleceniem przelewu i przekazem elektronicznym; korygowanie na bieżąco powstałych błędów w dokumentach.

11) Systematyczne, comiesięczne sporządzanie i przekazywanie raportów imiennych dla wszystkich objętych ubezpieczeniem.

12) Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

13) Kompletowanie dokumentów potrzebnych do ustalenia przez ZUS kapitału początkowego.

14) Przekazywanie na bieżąco wszystkim pracownikom miesięcznych informacji o wysokości wypłaconego wynagrodzenia (tzw. paski wynagrodzeń).

15) Pobieranie od pracowników oświadczeń podatkowych.

16) Bieżące sporządzanie „informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy”.

17) Terminowe sporządzanie deklaracji oraz odprowadzanie na konto Urzędu Skarbowego pobranych zaliczek na podatek dochodowy.

18) Po zakończeniu roku kalendarzowego rozliczenie wszystkich osób z pobranych zaliczek na podatek dochodowy wraz ze sporządzeniem odpowiednich deklaracji.

19) Sporządzanie sprawozdań z zatrudnienia i wynagrodzenia.

20) Prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych dla pracowników UG.

21) Ścisła współpraca ze stanowiskiem ds. kadr.

22) Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, naliczanie amortyzacji wraz ze sporządzeniem obowiązujących sprawozdań.

23) Rozliczanie kosztów zadań inwestycyjnych.

24) Prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczenia majątku Gminy (sporządzanie wykazu mienia podlegającego ubezpieczeniu, kompletowanie wykazów sporządzanych przez jednostki podległe, kontakt z Brokerem, współuczestnictwo w procedurze przetargowej).

25) Dokonywanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wraz z przelewem środków na wyodrębnione konto bankowe.

 

Stanowisko ds. poboru podatków i opłat.

 

Do zadań tego stanowiska należy w szczególności:

1) Bieżące ewidencjonowanie kwot należnych, jak i uiszczonych  z tyt. podatków i opłat

za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2) Rozliczanie zainkasowanych kwot z tytułu podatków i opłaty targowej.

3) Uzgadnianie wpływów podatkowych z księgowością budżetową oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z inspektorem ds. gospodarki odpadami.

4) Naliczanie wysokości inkasa z tyt. zobowiązań podatkowych oraz opłaty targowej.

5) Systematyczne wystawianie upomnień wynikających z zakresu czynności.

6) Bieżące prowadzenie postępowania w zakresie egzekucji administracyjnej należności podatkowych.

7) Zabezpieczanie wykonania zobowiązań podatkowych.

8) Przygotowanie informacji, analiz niezbędnych do sporządzenia określonych odrębnymi przepisami sprawozdań finansowych.

9) Ścisła współpraca ze stanowiskiem ds. wymiaru podatków i opłat, kasą oraz stanowiskiem ds. gospodarki odpadami.

10) Przygotowywanie projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady Gminy i jej komisji (przy pomocy Radcy Prawnego).

11) Zastępstwo w czasie nieobecności inspektora ds. wymiaru podatków   i opłat oraz kasjera.

12) Przygotowanie materiałów do opracowania budżetu gminy.

13) Przygotowywanie sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych.

14) Ewidencjonowanie działalności gospodarczej i prowadzenie związanej z tym dokumentacji (w zastępstwie za podinspektora ds. kadr).

 

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat.

Do zadań tego stanowiska należy w szczególności:

1) Dokonywanie wymiaru podatków.

2) Prowadzenie postępowania podatkowego w przypadku wpływu podania o umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty należności podatkowych.

3) Przygotowanie spraw w zakresie ulg ustawowych w podatku rolnym, leśnym oraz od nieruchomości.

4) Kompletowanie materiałów do przekazania w przypadku toczącego się postępowania odwoławczego od decyzji Wójta.

5) Bieżące uzgadnianie z Referatem Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego zaistniałych zmian właścicieli gruntów.

6) Wydawanie na prośbę zainteresowanych zaświadczeń  o powierzchni gospodarstw rolnych.

7) Przyjmowanie oświadczeń o pracy w rolnictwie oraz potwierdzanie faktu istnienia gospodarstwa rolnego.

8) Sporządzanie wniosków do refundacji  udzielonych przez Wójta  ulg ustawowych.

9) Przeprowadzanie kontroli powierzchni podlegających opodatkowaniu.

10) Kontrola wykazanych jako poniesione wydatki w przypadku ubiegania się o zastosowanie ulgi z tyt. modernizacji gospodarstwa rolnego oraz współpraca z właściwym merytorycznie pracownikiem UG lub innych instytucji.

11) Udostępnianie informacji zg. z ustawą o ochronie danych osobowych.

12) Przygotowywanie projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady Gminy i jej komisji (przy pomocy Radcy Prawnego).

13) Przygotowywanie informacji , analiz niezbędnych do sporządzenia określonych odrębnymi przepisami sprawozdań finansowych.

14) Sporządzanie  sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej.

15) Ścisła współpraca ze stanowiskiem ds. poboru podatków i opłat, w szczególności systematyczne przekazywanie dokonanych przypisów, odpisów itp.

16) Przygotowywanie materiałów do opracowania budżetu gminy.

17) Zastępstwo w czasie nieobecności inspektora ds. poboru podatków i opłat oraz kasjera.

18) Współpraca z Agencją Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa.

19) Współpraca z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w sprawie aktualizacji powierzchni gospodarstw rolnych.

20) Wydawanie informacji dotyczących opłacania składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych Rolników.

21) Dokonywanie korekt kart ewidencyjnych ubezpieczonych rolników.

 

Stanowisko ds. obsługi kasy.

Do zadań tego stanowiska należy w szczególności:

1) Prowadzenie kasy Urzędu Gminy i pozostałych jednostek organizacyjnych gminy.

2) Prowadzenie książki druków ścisłego zarachowania.

3) Sporządzanie na bieżąco raportów kasowych.

4) Systematyczne odprowadzanie wpływów z podatków i opłat na rachunek w banku obsługującym budżet gminy.

5) Właściwe zabezpieczania i przechowywanie dokumentów kasowych i gotówki w kasie pancernej.

6) Stosowanie właściwego zabezpieczania przenoszonej, przewożonej gotówki.

7) Przekazywanie na konta osobiste wynagrodzeń oraz innych kwot otrzymywanych w związku z zatrudnieniem.

8) Przygotowywanie informacji, analiz niezbędnych do sporządzenia określonych odrębnymi przepisami sprawozdań finansowych.

9) rzygotowywanie projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady Gminy i jej komisji (przy pomocy Radcy Prawnego).

10) Przechowywanie rezerwy kasowej w ramach tzw. pogotowia kasowego w wysokości określonej zarządzeniem Wójta i kierowników jednostek organizacyjnych.

11) Współpraca z pełnomocnikiem ds. przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątku pochodzącego z nielegalnych źródeł.

 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

Do zadań tego stanowiska należy w szczególności:

1) Kierowanie referatem i podległymi pracownikami jak również ponoszenie odpowiedzialności za całokształt zadań wykonywanych przez referat.

2) Wykonywanie kontroli wewnętrznej podległych stanowisk pracy na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 52/2011 Wójta Gminy Waganiec.

3) Nadzór, dokonywanie ocen realizacji zadań i rozliczanie czasu pracy pracowników bezpośrednio podległych.

4) Sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją zadań Gminy dotyczących w szczególności:

 1. zagospodarowania przestrzennego,
 2. zabytków i miejsc pamięci narodowej,
 3. gospodarki nieruchomościami,
 4. zezwoleń i opłat za usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości,
 5. prawa wodnego, ochrony i rekultywacji gruntów rolnych i leśnych oraz ochrony przyrody i ochrony środowiska,
 6. rolnictwa, łowiectwa, ochrony roślin i zwierząt,
 7. utrzymania dróg gminnych oraz opłat i zezwoleń za zajęcie pasa drogowego,
 8. oświetlenia dróg gminnych,
 9. gospodarowania mieniem komunalnym,
 10. utrzymania czystości i porządku w gminie;
 11. innych zadań będących w zakresach czynności podległych pracowników,

5) Koordynacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej z innymi stanowiskami i komórkami organizacyjnymi.

6) Kierowanie pracą Stacji Uzdatniania Wody, Gminną Oczyszczalnią Ścieków i związaną z tymi obiektami infrastrukturą techniczną.

7) Nadzór nad sprawami związanymi z odbiorem odpadów stałych i nieczystości płynnych na terenie gminy.

8) Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji oraz rozliczeń związanych z odbiorcami usług: zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków, i odbioru nieczystości stałych.

9) Przygotowanie i prowadzenie remontów obiektów i infrastruktury komunalnej.

10) Organizowanie i nadzór nad pracami porządkowymi na terenach przeznaczonych do wspólnego użytkowania oraz obiektów komunalnych.

11) Sprawowanie nadzoru i kontroli nad pracownikami zatrudnionymi w ramach robót publicznych.

12) Sprawowanie nadzoru i kontroli nad osobami skierowanymi do wykonywania prac wyrokami Sądów.

13) Opracowywanie planów rzeczowo – finansowych i budżetowych, analiz, programów, informacji i sprawozdań z zakresu kierowanego referatu.

14) Przygotowanie projektów dochodów i wydatków do projektu budżetu gminy i współdziałanie w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi.

15) Prowadzenie spraw związanych z realizacją Funduszy Sołeckich.

16) Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy oraz odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.


Stanowisko ds. gospodarki komunalnej:

Do zadań tego stanowiska należy w szczególności:

1) Oczyszczalnia ścieków, przepompownie ścieków P7 i Wspólnoty Mieszkaniowej, oczyszczalnie przydomowe przy    obiektach komunalnych:

1. obsługa obiektów zgodnie z instrukcją technologiczno – eksploatacyjną oczyszczalni, instrukcjami obsługi poszczególnych maszyn i urządzeń, posiadaną dokumentacją techniczno ruchową ,

2.dbałość o prawidłowy stan techniczny budynków, budowli, urządzeń, estetykę obiektów oraz utrzymanie dobrego stanu sanitarnego,

3.kontrola procesów technologicznych wykazując szczególną dbałość o efekty oczyszczania ścieków,

4.właściwa gospodarka  odpadami,

5.monitorowanie jakości ścieków zgodnie z wymaganiami pozwolenia wodno-prawnego,

6.prowadzenie niezbędnej dokumentacji dotyczącej w/w obiektów,

7.prowadzenie dokumentacji pracy, zużycia paliwa, energii  i olejów przez urządzenia spalinowe  stanowiące wyposażenie,

8.bieżąca obsługa i konserwacja gminnych zbiorników bezodpływowych ścieków i oczyszczalni przydomowych.

 

2) Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej :

1.utrzymanie w należytym stanie technicznym infrastruktury kanalizacyjnej,

2.kontrola rozdziału ścieków sanitarnych i wód opadowych.

3) Gminne ujęcie wody:

1.obsługa obiektów zgodnie z instrukcjami obsługi poszczególnych maszyn i urządzeń, posiadaną dokumentacją techniczno ruchową oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

2.dbanie o prawidłowy stan techniczny budynków, budowli , urządzeń,  estetykę obiektów oraz utrzymanie dobrego stanu sanitarnego,

3.racjonalnie wykorzystywać wszystkie urządzenia i obiekty dla prawidłowej eksploatacji złoża wodonośnego,

4.systematycznie kontrolować przebieg procesów technologicznych wykazując szczególną dbałość o zapewnienie ciągłych dostaw wody pitnej o wysokich walorach. 

4) Gospodarka energetyczna i transport:

    1.planowanie , zakup opału , kontrola jego stanu i zużycia,

    2.kontakt z serwisem kotłowni i nadzór nad przestrzeganiem zgodności wykonanych robót z umową ,

    3.monitorowanie poziomu cen nośników energii i kosztów usług,

    4.prowadzenie rejestru kart drogowych oraz rozliczanie materiałów eksploatacyjnych pojazdów.


Stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska:

Do zadań tego stanowiska należy w szczególności:

1) Prowadzenie spraw związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą.

2) Sporządzanie wniosków określających zapotrzebowanie na powierzchnię uprawy maku, konopi.

3) Wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi oraz sprawowanie nadzoru nad tymi uprawami.

4) Działalność informacyjna i współpraca oraz koordynacja spraw związanych z rozprowadzaniem zwierząt hodowlanych, materiału siewnego, sadzeniaków, środków ochrony roślin.

5) Współpraca ze służbami ochrony roślin w zakresie zwalczania chorób i szkodników.

6) Współpraca ze służbą weterynaryjną i innymi instytucjami w zakresie zwalczania chorób zakaźnych.

7) Współpraca z ODR, Izbami Rolniczymi oraz innymi instytucjami pracującymi na rzecz  rolnictwa i obszarów wiejskich, w tym z instytucjami i organizacjami finansującymi zadania na tych obszarach.

8) Współpraca z kołami łowieckimi, których tereny łowieckie położone są na terenie gminy.

9) Sporządzanie sprawozdań statystycznych, dokonywanie czynności związanych ze spisem rolnym; analiza, aktualizacja danych.

10) Współpraca w przygotowaniu spisu rolnego i powszechnego.

11) Współpraca z PIP w zakresie zagrożeń występujących w gospodarstwach rolnych.

12) Tworzenie projektów programów dotyczących ochrony zwierząt.

13) Upowszechnianie przepisów o ochronie zwierząt i roślin; prowadzenie kontroli i monitorowanie.

14) Prowadzenie postępowań związanych z wydaniem decyzji środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia.

15) Nadzór i kontrola zadań w zakresie ochrony środowiska, ochrony przyrody, gospodarki wodnej.

16) Podejmowanie skutecznych działań w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Waganiec (stosownych Uchwał Rady Gminy Waganiec).

17) Przygotowywanie zezwoleń i ustalanie opłat za usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości oraz wnioskowanie o wymierzanie kary za samowolne usunięcie drzew i krzewów.

18) Opracowywanie i opiniowanie wniosków i planów usuwania drzew i krzewów przy drogach i na terenach  będących własnością gminy.

19) Ustalanie wysokości opłat za korzystanie ze środowiska: pobór wód, wprowadzanie ścieków, gazów i pyłów, oraz planowanie w tym zakresie.

20) Opracowywanie planów i programów gospodarki odpadami oraz ich realizacja.

21) Uczestnictwo w opracowywaniu programu zrównoważonego rozwoju gminy i nadzór nad jego realizacją.

21) Planowanie i realizacja środków budżetu z zakresu ochrony środowiska.

22) Inicjowanie działań edukacyjnych, wychowawczych mających na celu utrzymanie porządku i czystości w gminie.

23) Opracowywanie decyzji i uzgodnień dotyczących warunków wykonania przyłączy wodociągowych i kanalizacji.

24) Informowanie o odbiorze przyłączy pracownika odpowiedzialnego za naliczanie płatności za pobór wody i odprowadzanie ścieków.

25) Prowadzenie rejestru zbiorników bezodpływowych na ścieki i przydomowych oczyszczalni ścieków.

26) Kontrola prawidłowości eksploatacji urządzeń wymiennych w pkt. 25 oraz weryfikacja ilości ścieków dostarczonych na oczyszczalnię z ilością zużytej wody.

27) Terminowe sporządzanie sprawozdań.


Stanowisko ds. zamówień publicznych i gospodarki wodno-ściekowej:

 Do zadań tego stanowiska należy w szczególności:

1) Prowadzenie ewidencji korzystających z sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz punktu zlewnego ścieków dowożonych.

2) Prowadzenie rejestru należności i terminowego wnoszenia opłat za pobraną wodę i odprowadzone ścieki.

3) Monitorowanie jakości ścieków zgodnie z wymaganiami pozwolenia wodno-prawnego.

4) Monitorowanie jakości wody pitnej.

5) Przygotowanie materiałów, współdziałanie oraz uczestnictwo w opracowaniu operatów  oraz uzyskania pozwoleń wodno-prawnych.

6) Przygotowywanie dokumentacji przetargowej dla realizowanych inwestycji , remontów  oraz zakupu materiałów, opału, sprzętu biurowego  i usług zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.

7) Prowadzenie rejestru zamówień oraz zapewnienie bezpiecznego gromadzenia informacji na temat przygotowywanych, prowadzonych i realizowanych postępowań o zamówienie publiczne.

8) Sporządzanie okresowych analiz i sprawozdań z realizacji zamówień publicznych.

9) Udział w pracach komisji przetargowych.

10) Analiza źródeł i pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na realizację przedsięwzięć  samorządowych zgodnie z zakresem czynności.

 

Stanowisko ds. budownictwa, dróg, zagospodarowania przestrzennego i mienia komunalnego:

Do zadań tego stanowiska należy w szczególności:

1) Uczestnictwo w opracowywaniu studium, miejscowych planów przestrzennego zagospodarowania gminy oraz innych opracowań wymaganych w przepisach prawnych.

2) Prowadzenie postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w tym uzgadnianie projektu decyzji z właściwymi organami.

3) Przygotowywanie zaświadczeń, wyrysów i wypisów z planu zagospodarowania przestrzennego oraz innych dokumentów.

4) Prowadzenie ewidencji nieruchomości i nadawanie im numerów porządkowych, współpraca w tym zakresie z kierownikiem USC.

5) Przygotowywanie spraw związanych z uzbrojeniem terenu pod budownictwo mieszkaniowe, spółdzielcze, jednorodzinne oraz zagrodowe i udzielanie w tym zakresie  wskazań we współpracy z inspektorem ds. inwestycji i remontów.

6) Współdziałanie z urzędami administracji państwowej i samorządowej w zakresie programowania i realizacji infrastruktury technicznej, zapewniającej przygotowanie terenów dla budownictwa.

7) Przygotowanie opinii o wyrażeniu zgody na zmianę sposobu wykorzystania terenu bez dokonania inwestycji.

8) Przygotowanie materiałów dla uzyskania pozwolenia na budowę inwestycji własnych.

9) Udzielanie informacji petentom zamierzającym rozpocząć inwestycje budowlane.

10) Ewidencja majątku komunalnego gminy, prowadzenie sprawozdawczości, rejestrów, analiz oraz innych wymaganych dokumentów w tym zakresie.

11) Prowadzenie wszystkich spraw związanych ze sprzedażą nieruchomości gminnych.

12) Prowadzenie rejestru i innych spraw związanych z użytkowaniem wieczystym.

13) Monitorowanie spraw związanych z prawem pierwokupu nieruchomości we współpracy z inspektorem ds. poboru podatku.

14) Projektowanie organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych.

15) Przygotowywanie wniosków o zmianach w organizacji ruchu drogowego na drogach nie będących we władaniu gminy.

16) Prowadzenie aktualnego rejestru dróg gminnych, przepustów, mostów zgodnie z wymogami prawa.

17) Nadzór nad bezpieczeństwem i organizacją ruchu na drogach i przejazdach kolejowych  oraz dbałość o ich prawidłowe oznakowanie.

18) Przygotowywanie propozycji w zakresie budowy, remontów dróg na terenie gminy.

19) Naliczanie i prowadzenie rejestru opłat za zajęcie pasa drogowego oraz monitorowanie terminowego regulowania należności w porozumieniu z księgowością.

20) Współpraca z odpowiednimi podmiotami w zakresie oświetlenia ulicznego oraz nadzór nad zleconą konserwacją, remontami w tym zakresie.

21) Monitorowanie zużycia energii elektrycznej.

22) Rozliczanie kosztów remontów zleconych ZE.

23) Współdziałanie z ZE w zakresie programowania i realizacji infrastruktury energetycznej  niezbędnej dla działalności inwestycyjnej jednostek gminy oraz przygotowanie terenów dla budownictwa.

24) Rozliczanie kosztów zużytej energii elektrycznej.

 

Stanowisko ds. gospodarki odpadami:

Do zadań tego stanowiska należy w szczególności:

1) Wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2) Weryfikacja poprawności złożonych deklaracji o wysokości opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3) Prowadzenie postępowań zmierzających do wydania decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4) Prowadzenie postępowań w przypadku wpływu podania o umorzenie, odroczenie,  rozłożenie na raty należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5) Wystawianie tytułów wykonawczych, prowadzenie egzekucji należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6) Sprawozdawczość z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

7) Ścisła współpraca ze stanowiskiem ds. poboru podatków i opłat.

8) Przyjmowanie wniosków, naliczanie dodatków mieszkaniowych oraz kontrola  prawidłowości wykazanych danych.

9) Naliczanie czynszów najmu lokali komunalnych i sporządzanie sprawozdań z tego zakresu.

10) Wystawianie faktur oraz ewidencjonowanie wpłat (czynsze najmu, dzierżawy,  użytkowanie wieczyste, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka,  refakturowanie za media).

11) Systematyczne wystawianie wezwań do zapłaty, wynikających z zakresu czynności.

12) Przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątku pochodzącego z nielegalnych źródeł.

13) Zastępstwo w czasie nieobecności pracownika ds. gospodarki wodno-ściekowej, zamówień publicznych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, (w zakresie gosp. wodno – ściekowej).

14) Przygotowanie informacji, analiz niezbędnych do sporządzenia określonych odrębnymi przepisami sprawozdań finansowych.

15) Przygotowywanie projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady Gminy i jej komisji (przy pomocy Radcy Prawnego).

16) Przygotowywanie materiałów do opracowania budżetu gminy.

17) Wykonywanie na polecenie Wójta lub Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej innych prac nie ujętych w niniejszym zakresie, a wymagających niezwłocznego załatwienia.

18) Systematyczne samokształcenie w zakresie zagadnień merytorycznych oraz znajomości przepisów prawnych dotyczących zakresu obowiązków.

19) Podejmowanie działań na rzecz poprawy funkcjonowania Urzędu Gminy przez usprawnienie organizacji, metod, form pracy.

20) Przygotowywanie i przekazywanie administratorowi BIP w formie elektronicznej powszechnie dostępnych informacji będących w zakresie obowiązków.

21) Realizacja wniosków i zaleceń pokontrolnych.

22) Realizacja zadań z zakresu obronności kraju oraz obrony cywilnej na terenie gminy należących do kompetencji Wójta, a wynikających z zakresu obowiązków.

23) Współpraca z odpowiednimi służbami w zakresie klęsk żywiołowych.

 

Wieloosobowe stanowisko ds. eksploatacji ujęcia wody i oczyszczalni ścieków:

Do zadań tego stanowiska należy w szczególności: utrzymanie  sieci kanalizacyjnej, przepompowni ścieków , obiektów na terenie oczyszczalni ścieków i ujęciu wody, prowadzenie remontów i napraw, nadzór nad pracownikami itp.

 

Stanowiska nie urzędnicze:

Do zadań tych stanowisk należy podejmowanie działań zgodnie z zakresami czynności. 

 

Wieloosobowe stanowisko ds. eksploatacji ujęcia wody i oczyszczalni ścieków:

Do zadań tego stanowiska należy w szczególności: utrzymanie  sieci kanalizacyjnej, przepompowni ścieków , obiektów na terenie oczyszczalni ścieków i ujęciu wody, prowadzenie remontów i napraw, nadzór nad pracownikami itp.

 

Stanowiska nie urzędnicze:

Do zadań tych stanowisk należy podejmowanie działań zgodnie z zakresami czynności. 


Samodzielne stanowiska pracy:

 Radca prawny:

Do Radcy prawnego należy realizacja zadań wynikających z ustawy o radcach prawnych, a w szczególności:

1) Udzielanie pracownikom Urzędu, jednostkom organizacyjnym oraz organom Gminy opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa.

2) Sprawdzanie i parafowanie pod względem prawnym i redakcyjnym przygotowanych projektów uchwał, statutów, regulaminów, instrukcji, umów, decyzji, porozumień, postanowień, zarządzeń itp. aktów.

3) Reprezentacja Gminy przed organami administracji i sądami w sprawach wymagających zastępstwa prawnego.

4) Uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub cofnięcie stosunku prawnego.

5) Sporządzanie opinii prawnych w zakresie kompetencji organów gminy.

6) Pomoc prawna przy załatwianiu skarg i wniosków obywateli.

 

Stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego:

Do zadań tego stanowiska należy w szczególności:

1) Przygotowywanie zadań określonych dla Gminy w ustawie o zarządzaniu kryzysowym.

2) Opracowywanie i aktualizacja Planu Reagowania Kryzysowego.

3) Realizacja zadań związanych ze stanem klęski żywiołowej.

4) Współdziałanie z jednostkami i instytucjami w zakresie zapewnienia mieszkańcom pomocy w sytuacjach kryzysowych.

5) Realizacja zadań związanych z wykonywaniem zadań przeciwpowodziowych.

6) Opracowanie i uaktualnianie dokumentacji Stałego Dyżuru Wójta.

7) Tworzenie stałych dyżurów dla potrzeb przekazywania informacji i decyzji.

8) Przekazywanie informacji o zagrożeniach mieszkańcom.

9) Współpraca z powiatowym i wojewódzkim centrum zarządzania kryzysowego.

10) Znajomość podstawowych aktów normatywno-prawnych dotyczących OC i wykorzystania ich w pracy.

11) Opracowywanie planów i sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań OC.

12) Opracowanie wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Gminy.

13) Organizowanie szkoleń i ćwiczeń w zakresie powszechnej obronności.

14) Przygotowywanie i zapewnienie systemu wykrywania skażeń.

15) Prowadzenie ewidencji osób wyznaczonych do pełnienia służby w OC oraz terminowe rozliczanie kart organizacyjno-mobilizacyjnych.

16) Przygotowywanie przedsięwzięć związanych z organizacją i prowadzaniem akcji ratunkowej i udzielaniem pomocy poszkodowanym.

17) Sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem i zapewnieniem funkcjonowania budowli ochronnych.

18) Składanie zapotrzebowania na umundurowanie oraz sprzęt OC, a także zapewnienie warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji posiadanego sprzętu i umundurowania.

19) Aktualizacja regulaminu wewnętrznego Urzędu na czas „W”.

20) Opracowywanie dokumentacji operacyjnej funkcjonowania Gminy w warunkach kryzysu i wojny.

21) Opracowywanie projektu planu zamierzeń obronnych na rok kalendarzowy.

22)  Prowadzenie ewidencji inwentarzowej (książka inwentarzowa, dokumenty przychodów – rozliczenie, likwidacja szkód , tabele należności sprzętu dla formacji OC, kontrola stanu technicznego i wyposażenia magazynowego OC).


Stanowisko ds. USC:

Do zadań tego stanowiska należy w szczególności:

1) Przyjmowanie zapewnień i oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

2) Sporządzanie aktów stanu cywilnego zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego: (rejestracja aktów małżeństw, rejestracja aktów urodzeń, rejestracja aktów zgonu).

3) Udzielanie ślubu cywilnego osobom, które zgodnie z przepisami przedłożyły wymagane dokumenty i zgłosiły swój zamiar zawarcia związku małżeńskiego – na podstawie upoważnienia z dnia 01.07.1995 r.

4) Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka.

5) Podejmowanie decyzji wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego i Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: (prostowanie oczywistego błędu pisarskiego, umiejscowienie aktów stanu cywilnego, zawieranie związków małżeńskich poza miejscem zamieszkania jednej ze stron).

6) Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.

7) Bieżące nanoszenie wzmianek i przepisów do właściwych aktów.

8) Prowadzenie dokumentów zbiorowych: (urodzeń, małżeństw, zgonów).

9) Zabezpieczenie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych (z dnia 14 lutego 1987 r. Dz. U. z dnia 28.02.1987 poz. 43) w tym zakresie.

10) Wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów prawnych, dotyczących rejestracji stanu cywilnego.

 

Stanowisko ds. ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych i spraw Wojskowych:

Do zadań tego stanowiska należy w szczególności:

1) Bieżące prowadzenie kartotek stałych mieszkańców gminy.

2) Dokonywanie na bieżąco zapisów: (zameldowanych i wymeldowanych, wydanych dowodów osobistych, zmian stanu cywilnego).

 

3) Kompletowanie dokumentów wynikających ze zmiany miejsca zamieszkania lub pobytu czasowego.

 

4) Prowadzenie kontroli w terenie z zakresu ewidencji ludności.

5) Kompletowanie dokumentów i wydawanie dowodów osobistych oraz przestrzeganie przepisów w tym zakresie.

 

6) Sporządzanie okresowe list roczników szkolnych.

7) Wprowadzanie zmian do Komputerowego Banku Danych i prowadzenie związanych z tym korespondencji.

 

8) Prowadzenie systematycznego samokształcenia w zakresie obsługi L B D.

9) Prowadzenie dokumentacji poborowych, podlegających stawiennictwu przed Komisje Poborowe i Komisje Lekarskie.

 

10) Kompletowanie podań poborowych i żołnierzy uznanych za jedynych żywicieli rodzin i osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego.

11) Ustalanie miejsca pobytu poborowych i przedpoborowych, którzy nie zgłosili się do poboru i rejestracji.

12) Opracowywanie niezbędnych dokumentów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem rejestracji i poboru.

13) Stała współpraca z WKU, Komisjami Poborowymi i Komisjami Lekarskimi.

14) Prowadzenie dokumentacji akcji kurierskiej.

15) Aktualizacja składu osobowego i pojazdów akcji posłańczej  oraz wypełnienie imiennych wezwań do realizacji świadczeń kurierów, prowadzenie ewidencji świadczeń.

16) Prowadzenie dziennika ewidencji i korespondencji niejawnej.

 

Stanowisko ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej:

Do zadań tego stanowiska należy w szczególności:

1) Prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu Gminy, kierownika Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej, kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej i kierownika Zespołu Obsługi Szkół.

2) Prowadzenie akt osobowych pracowników robót publicznych, interwencyjnych oraz dokumentacji pracowników odbywających zastępczą służbę wojskową i pracowników wykonujących pracę dozorowaną w ramach kary ograniczenia wolności.

3) Prowadzenie ewidencji czasu pracy i wykorzystania urlopów.

4) Ewidencja zwolnień lekarskich i kontrola prawidłowości ich wykorzystania.

5) Analiza i sprawozdawczość w zakresie spraw kadrowych i zatrudnienia.

6) Prowadzenie dokumentacji rentowej i emerytalnej.

7) Sporządzanie protokółów i ustalanie przyczyn wypadków w pracy.

8) Prowadzenie ZFŚS.

9) Organizowanie i ewidencja szkoleń z zakresu p.poż. i bhp, badań lekarskich, współpraca z inspektorem ds. bhp.

10) Monitorowanie wymaganych uprawnień pracowniczych do wykonywania prac.

11) Przygotowywanie wniosków i rozliczenie robót publicznych.

12) Bieżące sporządzanie oraz przesyłanie wniosków dotyczących refundacji wynagrodzeń pracowników robót publicznych i interwencyjnych.

13) Prowadzenie dokumentacji PFRON.

14) Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

15) Przygotowywanie i przyjmowanie ofert, przygotowywanie umów.

16) Monitorowanie realizacji i rozliczanie dotacji.

17) Przygotowywanie i organizowanie gminnych imprez kulturalnych.

18) Sprawy ogólne z zakresu oświaty, kultury, sportu i ochrony zdrowia.

19) Przygotowywanie kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych oraz projektów decyzji w sprawie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej lub lokalnej.

20) Prowadzenie dokumentacji OSP na poziomie Gminy.

21) Współpraca z Komendantem Gminnym OSP i jednostkami OSP na terenie Gminy.

22) Prowadzenie spraw ewidencji działalności gospodarczej i prowadzenie związanej z tym dokumentacji.

23) Przyjmowanie i przekształcanie wniosków o wpis do CEIDG na formę dokumentu elektronicznego.

24) Wprowadzanie zezwoleń na handel napojami alkoholowymi do CEIDG, prowadzenie ewidencji i współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej w tym zakresie.

25) Przyjmowanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

26) Sprawdzanie wysokości opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; kontrolowanie terminowości ich uiszczenia.

 

Stanowisko ds. obsługi informatycznej:

Do zadań tego stanowiska należy w szczególności:

1) Utrzymywanie i serwis istniejącej infrastruktury sieciowej.

2) Usługi związane z Internetem.

3) Instalacja oraz konfiguracja oprogramowania.

4) Proste naprawy sprzętu komputerowego.

5) Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.

6) Pomoc pracownikom w rozwiązywaniu problemów z oprogramowaniem oraz sprzętem.

7) Tworzenie kopii zapasowych danych wg. obowiązujących przepisów, serwis i konfiguracja sprzętu informatycznego oraz nadzór nad jego prawidłowym działaniem.

8) Wykonywanie czynności administratora bezpieczeństwa informacji dla zbiorów danych osobowych.

9) Administrowanie nośnikami z oprogramowaniem oraz kopiami zapasowymi z włączeniem programów użytkowych.

10) Prowadzenie rejestru programów i ich wersji.

11) Przygotowywanie i bieżące uaktualnianie witryny internetowej w formie elektronicznej powszechnie dostępnych informacji jako redaktor witryny internetowej.

12) Prowadzenie ewidencji licencji poszczególnych programów komputerowych.

13) Nadzór merytoryczny nad usługami telekomunikacyjnymi, rozliczanie należności za przekroczenia limitu korzystania z telefonów służbowych.

 

Sekretariat gminy stanowisko ds. obsługa Rady Gminy i jej  organów oraz spraw organizacyjnych urzędu Gminy w Wagańcu:

Do zadań stanowiska w zakresie obsługi Rady należy w szczególności:

1) Zapewnienie obsługi organizacyjnej i administracyjnej Rady Gminy i jej Komisji.

2) Prowadzenie rejestru uchwał Rady Gminy, zarządzeń Wójta oraz samorządu mieszkańców wsi.

3) Prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych oraz rejestrów wniosków i opinii komisji Rady.

4) Udostępnianie mieszkańcom gminy uchwał Rady Gminy, protokołów posiedzeń,  zarządzeń ,decyzji i postanowień oraz innych materiałów z obrad organów kolegialnych.

5) Czuwanie nad wykonaniem obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez radnych.

6) Prowadzenie rejestru skarg i wniosków kierowanych do Przewodniczącego Rady oraz nadawanie biegu ich załatwiania.

Do zadań stanowiska w zakresie obsługi sekretariatu należy w szczególności:

1) Prowadzenie spraw  korespondencyjnych, przesyłek, wpływów specjalnych i wartościowych.

2) Prowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów.

3) Udzielanie informacji interesantom, organizowanie ich kontaktów z Wójtem lub Zastępcą Wójta , bądź kierowanie ich do właściwych stanowisk pracy.

4) Zabezpieczenie  materiałów biurowych, kancelaryjnych, środków czystości, artykuły gospodarczych niezbędnych dla funkcjonowania Urzędu  oraz ich magazynowanie i ewidencjonowanie.

5) Prowadzenie rejestru delegacji.

6) Obsługa centrali telefonicznej Urzędu.

7) Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Stanowisko ds. archiwum:

Do zadań tego stanowiska należy w szczególności:

Prowadzenie archiwum Urzędu Gminy Waganiec.


Animator zajęć sportowych instruktor sportu:

1) Organizowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych na obiekcie.

2) Przygotowywanie harmonogramu korzystania z boisk i nadzór nad jego realizacją.

3) Prowadzenie rejestru użytkowników obiektu.

4) Przygotowywanie sprawozdań okresowych z działań realizowanych na obiekcie.

5) Dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia.

6) Dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego.

7) Przestrzeganie i stosowanie Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”w Zbrachlinie.


Stanowisko gospodarcze - utrzymanie czystości w pomieszczeniach Urzędu Gminy, GOPS i ZOS.


Pełnomocnicy Wójta:

 

Pełnomocnik/cy ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi , Narkomanii, Przemocy w rodzinie i  Patologii Społecznej.

Do pełnomocnika należy w szczególności:

1) Przeprowadzanie analizy problemów alkoholowych na terenie Gminy oraz opracowanie programów dla zmniejszenia ich rozmiarów.

2) Przygotowanie wspólnie z komisją i przedkładanie Wójtowi Gminy projektu Gminnegu Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Patologii Społecznej.

3) Bieżąca koordynacja i realizacja zadań wynikających z programu profilaktyki.

4) Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

5) Koordynacja pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii  Społecznej.

6) Nadzór nad działalnością Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin z problemami alkoholowymi.


Pełnomocnik ds. informacji niejawnych .

Do zadań pełnomocnika należy w szczególności:

1) Współdziałanie z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Służb Ochrony Państwa.

2) Wykonywanie obowiązków mających na celu bezpieczeństwo informacji niejawnych w  Urzędzie.

3) Sprawowanie nadzoru nad sprzętem informatycznym wykorzystywanym do wytwarzania informacji niejawnych.

4) Archiwizowanie danych.

5) Przeprowadzanie postępowania sprawdzającego , zwykłego oraz wydawanie lub odmowa wydania poświadczenia bezpieczeństwa.

6) Proponowanie osoby na stanowisko kierownika kancelarii tajnej.

7) Nadzorowanie nad prawidłowym funkcjonowaniem kancelarii tajnej.

8) Szkolenie pracowników Urzędu w zakresie ochrony informacji niejawnych.

 

Pełnomocnik ds. przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości  majątku pochodzącego z nielegalnych źródeł.

Do zadań pełnomocnika należy w szczególności:

1) Wykonywanie zadań związanych z przeciwdziałaniem wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych źródeł.

2) Szkolenie pracowników Urzędu w zakresie przeciwdziałania  wprowadzaniu do obrotu  finansowego wartości majątku pochodzącego z nielegalnych źródeł.data wytworzenia2007-06-13
data udostępnienia2007-06-13
sporządzone przezMarciniak Iwona
opublikowane przezMichał Milak
ilość odwiedzin1176
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Wagańcu, Dworcowa 11, 87-731 Waganiec, tel.: 54 283-00-44, fax: 54 283-06-40, ug.waganiec@wlo.pl, www.waganiec.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@