Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Wagańcu
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / BIP UG Waganiec  / FINANSE GMINY  / Budżet  / Budżet na rok 2017
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Budżet na rok 2017 Budżet na rok 2017
Uchwała Nr XXI/181/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2017 rok.

Uchwała Nr XXI/181/2017
Rady Gminy Waganiec

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/156/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na 2017 rok zmienionej uchwałą Nr XX/168/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 7 lutego 2017 r.
i zarządzeniem Nr 11.2017 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 stycznia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 18.377.332,35 zł na 18.793.963,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dochody bieżące z kwoty 17.778.265,35 zł na 18.194.896,35 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 599.067,00 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 452.168,00 zł,

2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 21.877.332,35 zł na 22.644.436,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

a) wydatki bieżące z kwoty 16.765.360,29 zł na 17.132.158,06 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 6.722.061,00 zł na 6.825.385,60 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 4.486.007,65 zł na 4.650.768,82 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 5.099.424,64 zł na 5.190.420,64 zł,

- dotacje na zadania bieżące z kwoty 311.250,00 zł na 313.250,00 zł,

- obsługa długu w kwocie 127.000,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 19.617,00 zł na 25.333,00 zł.

b) wydatki majątkowe z kwoty 5.111.972,06 zł na 5.512.278,06 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
z kwoty 5.111.972,06 zł na 5.512.278,06 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 766.500,00 zł na 897.355,00 zł.

§ 2. 1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 3.850.472,77 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 350.472,77 zł,

b) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.500.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4.300.472,77 zł, rozchody w wysokości 450.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

§ 3. Ulegają zmianie dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie
z załącznikiem nr 5.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi, środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, zgodnie
z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ulegają zmianie wydatki finansowane dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z kwoty 70.000,00 zł na 75.199,77 zł , z czego na:

a) profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii 5.000,00 zł,

b) profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi 70.199,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 81.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 8.

§ 8. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się plan dochodów budżetu na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych, zgodnie
z załącznikiem nr 10.

§ 10. Skreśla się zapisy paragrafu 15 pkt. „b” uchwały nr XIX/156/2016.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 12. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net .

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:

J. Różański

Uchwała Nr XXI/181/2017

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 3a

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 4a

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

Uzasadnieniedata wytworzenia2018-01-09
data udostępnienia2018-01-09
sporządzone przezDanuta Roszko
opublikowane przezGrzegorz Lasota
ilość odwiedzin36
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Wagańcu, Dworcowa 11, 87-731 Waganiec, tel.: 54 283-00-44, fax: 54 283-06-40, ug.waganiec@wlo.pl, www.waganiec.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@