Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Wagańcu
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / BIP UG Waganiec  / FINANSE GMINY  / Budżet  / Budżet na rok 2017
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Budżet na rok 2017 Budżet na rok 2017
Uchwała Nr XXVI/201/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr XXVI/201/2017
Rady Gminy Waganiec

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

§ 1.  W uchwale Nr XIX/156/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na 2017 rok zmienionej uchwałą Nr XX/168/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 7 lutego 2017 r. i uchwałą Nr XXI/181/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 marca 2017 r. oraz zarządzeniem Nr 11.2017 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 stycznia 2017 r. i zarządzeniem Nr 35.2017 Wójta Gminy Waganiec z dnia 26 kwietnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 19.011.722,42 zł na 19.616.122,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dochody bieżące z kwoty 18.412.655,42 zł na 18.589.397,24 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 37.638,04 zł,

b) dochody majątkowe z kwoty 599.067,00 zł na 1.026.725,00 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 452.168,00 zł.

2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 22.862.195,19 zł na 23.466.595,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

a) wydatki bieżące z kwoty 17.349.917,13 zł na 17.407.655,93 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 6.826.685,20 zł na 6.848.705,20 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 4.858.097,57 zł na 4.931.178,33 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 5.199.551,36 zł na 5.191.551,36 zł,

- dotacje na zadania bieżące z kwoty 313.250,00 zł na 316.250,00 zł,

- obsługa długu z kwoty 127.000,00 zł na 57.000,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 25.333,00 zł na 62.971,04 zł.

b) wydatki majątkowe z kwoty 5.512.278,06 zł na 6.058.939,08 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 5.512.278,06 zł na 6.058.939,08 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 897.355,00 zł.

§ 2. 1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 3.850.472,77 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 350.472,77 zł,

b) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.500.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4.300.472,77 zł, rozchody w wysokości 450.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

§ 3.  Ulegają zmianie dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z  załącznikiem nr 4 i 4a.

§ 4.  Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi, środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6.  Ulegają zmianie planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy:

a) dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7,

b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7.  Ulega zmianie plan dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9 i 9a.

§ 8.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 9. 1.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net 

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Uchwała Nr XXVI/201/2017

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 3a

Załącznik 4

Załącznik 4a

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

Załącznik 9a

Uzasadnieniedata wytworzenia2018-01-09
data udostępnienia2018-01-09
sporządzone przezDanuta Roszko
opublikowane przezGrzegorz Lasota
ilość odwiedzin41
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Wagańcu, Dworcowa 11, 87-731 Waganiec, tel.: 54 283-00-44, fax: 54 283-06-40, ug.waganiec@wlo.pl, www.waganiec.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@