Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Wagańcu
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / BIP UG Waganiec  / PRAWO LOKALNE  / Uchwały  / 2017
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2017 2017
Uchwała Nr XXXI/258/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/134/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2016 r.

Uchwała Nr XXXI/258/2017
Rady Gminy Waganiec

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/134/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2016 r.  w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Wagańcu i nadania jej statutu.

Na podstawie art. 10a, 10b ust. 1 i 2, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) oraz art.12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

§ 1.  Zmienia się § 2 Uchwały Nr XVIII/134/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Wagańcu i nadania jej statutu, który otrzymuje brzmienie następującej treści:    

„§ 2. 1. Jednostkami obsługiwanymi są:

1) Zespół Szkół w Brudnowie, w skład którego wchodzą:

a) Publiczna Szkoła Podstawowa w Brudnowie,

b) Publiczne Przedszkole w Brudnowie.

2) Zespół Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie w skład którego wchodzą:

a) Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie,

b) Publiczne Przedszkole w Zbrachlinie.

3) Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Niszczewach.

2. Centrum zapewnia jednostkom obsługiwanym wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną polegającą w szczególności na:

1) prowadzeniu spraw kadrowo-płacowych pracowników jednostek obsługiwanych,

2) prowadzeniu rachunkowości jednostek obsługiwanych,

3) sprawozdawczości finansowej, budżetowej i statystycznej jednostek obsługiwanych,

4) prowadzeniu spraw związanych z zamówieniami publicznymi w jednostkach obsługiwanych,

5) prowadzeniu rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami finansowymi,

6) prowadzeniu archiwum.”.

§ 2.  W statucie Centrum Usług Wspólnych stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XVIII/134/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3. otrzymuje brzmienie następującej treści:

„§ 3. 1. Centrum zapewnia obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną jednostkom organizacyjnym gminy, zaliczanym do sektora finansów publicznych tj.:

1) Zespół Szkół w Brudnowie, w skład którego wchodzą:

a) Publiczna Szkoła Podstawowa w Brudnowie,

b) Publiczne Przedszkole w Brudnowie.

2) Zespół Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie w skład którego wchodzą:

a) Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie,

c) Publiczne Przedszkole w Zbrachlinie.

3) Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Niszczewach.

2. Zakres wspólnej obsługi, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje kompetencji kierowników jednostek obsługiwanych do dysponowania środkami publicznym oraz zaciągania zobowiązań, a także sporządzania i zatwierdzania planu finansowego oraz przeniesień wydatków w tym planie, zgodnie z postanowieniami art. 10c ustawy o samorządzie gminnym.

3. Centrum może zapewnić wspólną obsługę również podmiotom, o których mowa w art. 10b      ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym, po uprzednim zgłoszeniu tego zamiaru Wójtowi Gminy Waganiec i zawarciu porozumienia pomiędzy tą jednostką z Centrum. Zakres wspólnej obsługi określa zawarte porozumienie.”;

2) § 4. otrzymuje brzmienie następującej treści:

„§ 4. Do zakresu działania Centrum Usług Wspólnych należy w szczególności:

1. W zakresie obsługi finansowej:

a) prowadzenie ksiąg rachunkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

b) organizowanie i prowadzenie obsługi bankowej i kasowej placówek,

c) bieżący nadzór nad realizacją planu finansowego,

d) bieżące monitorowanie i informacja o sytuacji finansowej i realizacji budżetu,

e) organizowanie, naliczanie i dokonywanie wypłat wynagrodzeń oraz innych należności wynikających ze stosunku pracy oraz naliczanie i odprowadzanie związanych z tym świadczeń obligatoryjnych na rzecz US, ZUS, itp.,

f) sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym,

g) rozliczanie delegacji służbowych, druków ścisłego zarachowania i innych dokumentów,

h) nadzór i prowadzenie rozliczenia w zakresie kosztów żywienia w placówkach oświatowych,

i) sporządzanie sprawozdawczości finansowej,

j) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej,

k) prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,

l) obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, funduszu zdrowotnego,

m) ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagradzaniu,

n) rozliczanie średniego wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy – Karta Nauczyciela,

o) określenie zasad polityki rachunkowości,

p) przeprowadzanie inwentaryzacji aktywów i pasywów z wyłączeniem spisu z natury,

r) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej przepisami prawa,

2. W zakresie obsługi administracyjno- organizacyjnej:

a) prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych, przygotowywanie dokumentacji w tym zakresie,

b) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej,

c) organizowanie i prowadzenie prac statystycznych oraz opracowywanie okresowych sprawozdań i analiz z przebiegu wykonania planowych zadań,

d) udział w aktualizacji bazy danych Systemu Informacji Oświatowej,

e) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością i rzetelnością sporządzonych przez placówki danych liczbowych i zestawień,

f) organizowanie oraz prowadzenie instruktażu i szkoleń pracowników administracyjnych jednostek obsługiwanych,

g) koordynacja spraw organizacyjno- administracyjnych dla zapewnienia odpowiednich warunków działania jednostek obsługiwanych, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, nauki, opieki i wychowania w placówkach oświatowych,

h) zbieranie i opracowywanie wniosków o nagrodę Wójta dla najzdolniejszych absolwentów, zakup biletów na dojazd uczniów do szkół, zwrot pracodawcom kosztów wyszkolenia młodocianych pracowników, i inne nie wymienione,

i) archiwizacja dokumentacji jednostki obsługiwanych, dokumentacji Urzędu Gminy                        w Wagańcu oraz dokumentacji jednostek obsługiwanych przez Urzęd Gminy w Wagańcu,

j) współpraca z dyrektorami szkół w zakresie wykonywania zadań merytorycznych oraz prowadzenie prawidłowej polityki kadrowej.

3. Realizacja innych zadań zleconych do prowadzenia Centrum, a w szczególności:

a) współpraca z dyrektorami placówek oświatowych przy wykonywaniu remontów
(z wyłączeniem zadań inwestycyjnych),

b) organizacja dowozu uczniów do szkół i placówek,

c) rozliczanie kosztów pobytu w przedszkolach,

d) organizowanie konkursów na stanowisko dyrektora szkoły,

e) planowanie sieci i obwodów placówek oświatowych,

f) obsługa administracyjna i przeprowadzanie postępowań egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela i przygotowanie decyzji w tym zakresie,

g) organizowanie wypłat świadczeń (stypendiów i zasiłków szkolnych),

h) wnioskowanie o nagrody i dodatki motywacyjne dla dyrektorów i kierownika  jednostek obsługiwanych,

i) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy Waganiec i zarządzeń Wójta Gminy Waganiec dotyczących jednostek obsługiwanych”.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net 

 

Uchwała Nr XXXI/258/2017

Uzasadnieniedata wytworzenia2018-01-04
data udostępnienia2018-01-04
sporządzone przezMariola Sokołowska
opublikowane przezIwona Marciniak
ilość odwiedzin108
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Wagańcu, Dworcowa 11, 87-731 Waganiec, tel.: 54 283-00-44, fax: 54 283-06-40, ug.waganiec@wlo.pl, www.waganiec.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@