Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Wagańcu
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / BIP UG Waganiec  / KOMUNIKATY
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 KOMUNIKATY KOMUNIKATY
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera projektu

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera projektu

 

Wójt Gminy Waganiec działając na podstawie art. 33.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 /DZ.U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm./, ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu przygotowania oraz wspólnej realizacji projektu, w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w oparciu o założenia konkursu Nr  RPKP.09.03.02-IZ.00-04-118/17 (regulamin dostępny na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl)

 

Realizacja wyłonionego w konkursie projektu jest uzależniona od otrzymania środków finansowych a w przypadku otrzymania dofinansowania na realizacje projektu, partnerem wiodącym będzie Gmina Waganiec (dalej Gmina).

 

I. Cel Partnerstwa

 

Celem będzie opracowanie koncepcji oraz wspólna realizacja projektu w zakresie utworzenia i funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu w Gminie Waganiec (dalej DDP) skierowanego do osób niesamodzielnych.

 

Wyłonieni Partnerzy wspólnie opracują:

 1. Koncepcję planowanego do realizacji projektu w oparciu o Regulamin konkursu
  Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-118/17 z uwzględnieniem obowiązujących wytycznych, w szczególności
  Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 2. Koncepcję wdrażania i zarządzania projektem.

 3. Źródła pozyskania wkładu własnego oraz koncepcję zapewnienia trwałości projektu.

 4. Analizę dostępnych zasobów umożliwiających utworzenie DDP.

 5. Wniosek o dofinansowanie projektu z uwzględnieniem zapisów ww. regulaminu konkursu.

 6. Umowę partnerską określającą zasady wspólnej realizacji projektu.

 

II. Krótki opis planowanego przedsięwzięcia

 

Planowany do realizacji projekt zakłada utworzenie a następnie funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu dla osób niesamodzielnych. Projekt będzie realizowany we wskazanym przez Gminę obiekcie, którego koszty dostosowania i adaptacji zostaną przewidziane we wniosku aplikacyjnym. Liczebność grupy docelowej dostosowana będzie do wskazanego obiektu a zasady rekrutacji będą uwzględniać warunki określone w regulaminie konkursu. Odbiorcy projektu zostaną objęci kompleksowym wsparciem z uwzględnieniem dojazdów, wyżywienia oraz zajęć animacyjnych i rehabilitacyjnych.

 

III. Zakres zadań merytorycznych planowanych do przekazania wyłonionym Partnerom w ramach realizowanych przez Partnerstwo projektów:

 1. Opracowanie autorskiej koncepcji projektu.

 2. Przygotowanie ostatecznej wersji projektu w uzgodnieniu z przedstawicielami Gminy Waganiec.

 3. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami na podstawie wypracowanej koncepcji zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie.

 4. Po uzyskaniu dofinansowania opracowanie założeń zasad rekrutacji beneficjentów ostatecznych.

 5. Wspólne zarządzanie projektem.

 6. Zarządzanie przepływami finansowymi zapewniającymi płynność finansową.

 7. Przygotowanie i przeprowadzenie zamówień zgodnie z zasadami zamówień publicznych i konkurencyjności.

 8. Przygotowane dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych.

 9. Prowadzenie działań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością.

 

IV. Warunki uczestnictwa w naborze.

 

 1. Ogólne warunki uczestnictwa:

 

Oferty składać mogą podmioty spełniające łącznie następujące warunki:

 1. Posiadają wiedzę i doświadczenie umożliwiające przygotowanie projektu zgodnie z założeniami regulaminu konkursu - pkt. 5.

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:

Za spełniające ten warunek uznane zostaną podmioty mogące wykazać się doświadczeniem ekspertów - pracowników lub osób współpracujących z danym podmiotem (łącznie z osobami samozatrudnionymi) w skutecznym przygotowaniu wniosku aplikacyjnego w ramach poddziałania 9.3.2 RPO WKP (pod uwagę zostaną wzięte jedynie projekty które otrzymały dofinansowanie). Warunek zostanie sprawdzony metodą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA na podstawie listów referencyjnych.

 

 1. Posiadają doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi z EFS (w ostatnich 3 latach) - pkt. 6.

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:

Za spełniające ten warunek uznane zostaną jedynie podmioty, które wykażą się doświadczeniem ekspertów w zarządzaniu projektem poprzez przedłożenie wykazu osób (osoby samozatrudnione, pracownicy, współpracownicy) w powiązaniu z projektami, w których pełniły funkcje kierownicze. W celu weryfikacji tego kryterium Gmina może poprosić o dokumentu potwierdzające (m.in. umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, zakresy obowiązków itp.). Warunek zostanie sprawdzony metodą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

 

 1. Deklarują gotowość do współpracy na etapie wspólnego opracowania ogólnej koncepcji projektu oraz zasad zarządzania – pkt. 7.

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:

Za spełniających ten warunek uznane zostaną jedynie podmioty, które w treści złożonej oferty zadeklarują gotowości współpracy. Warunek zostanie sprawdzony metodą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

 

 1. Nie podlegające wykluczeniu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) - pkt. 8.

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:

Za spełniających ten warunek uznane zostaną jedynie podmioty, które w treści złożonej oferty zawrą stosowne oświadczenie. Warunek zostanie sprawdzony metodą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

 

 1. Wyrażają zgodę na upublicznienie propozycji współpracy partnerskiej przedstawionej w treści złożonej oferty – pkt. 9.

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:

Za spełniających ten warunek uznane zostaną jedynie podmioty, które w treści złożonej oferty zawrą stosowne oświadczenie. Warunek zostanie sprawdzony metodą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

 

V. Kryteria stosowane przy wyborze Partnera

 

LP

Opis kryterium

Punktacja

Sprawdzenie

1.

Doświadczenie delegowanych do współpracy ekspertów (min. 1 osoba) w zarządzaniu projektami o wartości przekraczającej 1,5 mln zł. współfinansowanymi z EFS w przeciągu ostatnich 5 lat – ocena na podstawie informacji zaprezentowanych w pkt -10.

20

Realizacja 1-2 projekty (5 pkt.)

Realizacja 3-5 projektów (10 pkt.)

Realizacja 6 i więcej projektów (20 pkt.)

2.

Doświadczenie delegowanych do współpracy ekspertów (min. 1 osoba) w przygotowaniu projektów w ramach działania 9.3.2 RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (lub analogicznych w przypadku innych regionalnych programów operacyjnych) zakończone pozytywną oceną instytucji organizującej konkurs – ocena na podstawie informacji zaprezentowanych w pkt. 11.

40

Realizacja 1-2 projekty (10 pkt.)

Realizacja 3-5 projektów (20 pkt.)

Realizacja 6 i więcej projektów (40 pkt.)

 

 

VI. Warunki i termin realizacji

 

 1. Wybór podmiotu, nie jest jednoznaczny z zawarciem Umowy o Partnerstwie na realizację Projektu. Zasady współpracy i Partnerstwa określone zostaną na podstawie odrębnej umowy, opracowanej wspólnie przez Partnerów. Po zakończeniu naboru podmioty, które zdecydują się przystąpić do wspólnej pracy nad opracowaniem koncepcji projektu podpiszą w tej sprawie list intencyjny.

 2. Gmina Waganiec zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 3. Gmina Waganiec zastrzega sobie prawo do odstąpienia od planów zawiązania Partnerstwa, w szczególności w następujących przypadkach:

  1. brak porozumienia pomiędzy partnerami w kwestii akceptowalnej dla poszczególnych podmiotów koncepcji projektu lub akceptowalnych dla wszystkich stron zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu,

  2. brak akceptacji wniosku o dofinansowanie projektu ze strony Instytucji Ogłaszającej Konkurs,

  3. w innych uzasadnionych przypadkach.

 

VII. Warunki i termin składania dokumentów

 

 1. Zainteresowane podmioty, wypełniają ofertę współpracy (wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) i składają dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PARTNERSTWO – PROJEKT DDP” w siedzibie Gminy Waganiec, przy ul. Dworcowej 11, 87-731 Waganiec.

Nieprzekraczalny termin złożenia ofert: 21 dni od daty opublikowania ogłoszenia.

Decyduje data wpływu do Gminy Waganiec.

 1. Podmioty składające oferty zobowiązane są do dostarczenia wraz z ofertą współpracy kopii następujących dokumentów:

  1. wykaz i CV kluczowych ekspertów (min. 1 osoba) – których udział jest planowany w przygotowaniu i realizacji niniejszego Partnerstwa i Projektu. Do każdego CV należy dołączyć pisemne oświadczenie wskazanej osoby, zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych /DZ.U. z 1997 r. nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) oraz zobowiązanie do współpracy przy realizacji niniejszego Projektu, jeżeli dany podmiot zostanie wybrany do realizacji Projektu.

 1. Złożenie przez podmioty uprawnione dokumentów niekompletnych lub na niewłaściwym formularzu, dostarczenie po terminie oraz przesłanie drogą elektroniczną skutkuje odrzuceniem oferty
  z przyczyn formalnych i brakiem dalszego rozpatrywania. Dokumenty spełniające wymogi formalne zostaną poddane ocenie merytorycznej Komisji powołanej przez Wójta Gminy Waganiec.

 

VIII. Wyniki konkursu

 

Informacje o wynikach naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Waganiec.

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do: niepodpisania umowy partnerskiej z kandydatem na partnera, którego zgłoszenie zostało najwyżej ocenione, do unieważnienia naboru bez podania przyczyny oraz do odstąpienia do przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Ogłoszenie wraz z załącznikiem do pobrania.pdf

Ogłoszenie wraz z załącznikiem do pobrania.docdata wytworzenia2017-08-07
data udostępnienia2017-08-07
sporządzone przezLasota Grzegorz
opublikowane przezGrzegorz Lasota
ilość odwiedzin172
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Wagańcu, Dworcowa 11, 87-731 Waganiec, tel.: 54 283-00-44, fax: 54 283-06-40, ug.waganiec@wlo.pl, www.waganiec.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@