Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Wagańcu
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / BIP UG Waganiec  / KONKURS
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 KONKURS KONKURS
Konkurs na wolne stanowisko w Centrum Usług Wspólnych w Wagańcu - Zastępca Głównego Księgowego

P.O. KIEROWNIKA CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W WAGAŃCU
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

kierownicze stanowisko urzędnicze – Zastępca Głównego Księgowego w wymiarze pełnego etatu
OFERTA Z DNIA 27.06.2017 r.

Wymagania niezbędne:

 1. ukończone studia wyższe ekonomiczne lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3 letni staż pracy w księgowości budżetowej,

 2. obywatelstwo polskie,

 3. nieposzlakowana opinia,

 4. niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość zasad księgowości budżetowej,

 2. znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,

 3. znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,

 4. znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,

 5. znajomość przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

 6. znajomość przepisów z zakresu rozliczeń z ZUS, prawa podatkowego dotyczących jednostek oświaty, pomocy społecznej oraz instytucji kultury,

 7. znajomość Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych,

 8. znajomość Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

 9. znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,

 10. znajomość obsługi komputera: pakietu MS Office, programów księgowych.

Zakres wykonywanych czynności na stanowisku:

1) prowadzenie rachunkowości w Centrum Usług Wspólnych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami finansowymi,

2) bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości, terminowe wykonywanie sprawozdawczości finansowej umożliwiające przekazanie rzetelnych informacji ekonomicznych, terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,

3) prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej,

4) prowadzenie ewidencji wydatków budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej,

5) wstępna kontrola legalności dokumentów finansowo-księgowych oraz ich zatwierdzenie do wypłaty,

6) analizowanie wniosków o dokonanie zmian w budżecie,

7) opracowywanie jednostkowego planu finansowego dla Centrum Usług Wspólnych jednostek obsługiwanych i Biblioteki.

8) sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych dla potrzeb Urzędu Gminy,

9) kierowanie i koordynacja pracy podległych pracowników CUW,

10) nadzór obsługi kasowej,

11) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności planu kont, obiegu dokumentów itp.,

12) wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Centrum Usług Wspólnych,

13) systematyczne samokształcenie w zakresie zagadnień merytorycznych oraz znajomości przepisów prawnych dotyczących zakresu obowiązków,

14) podejmowanie działań na rzecz poprawy funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych poprzez usprawnienie organizacji, metod, form pracy,

15) przygotowywanie i przekazywanie administratorowi BIP w formie elektronicznej powszechnie dostępnych informacji i zaleceń pokontrolnych,

16) zastępowanie głównego księgowego CUW w trakcie jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
- miejsce pracy – Centrum Usług Wspólnych w Wagańcu,
- praca administracyjno-biurowa,
- praca w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Wymagane dokumenty: 

 1. życiorys - curriculum vitae,

 2. list motywacyjny,

 3. kserokopie świadectw pracy,

 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 6. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 8. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

 9. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

 10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 168),

 11. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na przedmiotowym stanowisku,

 12. ewentualne posiadane opinie z poprzednich miejsc pracy,

 13. kserokopia dowodu osobistego,

 14. inne dokumenty potwierdzające staż pracy pracownika samorządowego lub zaświadczenie potwierdzające odbytą służbę przygotowawczą.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronnie Danych Osobowych” (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych osobiście w zamkniętej zaadresowanej kopercie w siedzibie Centrum Usług Wspólnych lub przesłanie ich pocztą na adres Centrum Usług Wspólnych, 87-731 Waganiec, ul. Dworcowa 11, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Zastępca Głównego Księgowego” w terminie do dnia 21.07.2017 r. decyduje data wpływu oferty do Centrum Usług Wspólnych.

Aplikacje, które wpłyną do Centrum Usług Wspólnych po wskazanym w/w wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby, których aplikacje spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, których aplikacje nie spełnią wymagań formalnych, nie będą informowane w w/w sposób.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosił co najmniej 6%.


Ogłoszenie

Rozstrzygnięciedata wytworzenia2017-06-28
data udostępnienia2017-06-28
sporządzone przezMariola Sokołowska
opublikowane przezGrzegorz Lasota
ilość odwiedzin383
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Wagańcu, Dworcowa 11, 87-731 Waganiec, tel.: 54 283-00-44, fax: 54 283-06-40, ug.waganiec@wlo.pl, www.waganiec.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@