Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Wagańcu
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / BIP UG Waganiec  / PRAWO LOKALNE  / Uchwały  / 2018
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2018 2018
UCHWAŁA NR XXXVI/301/2018 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/247/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho

UCHWAŁA Nr XXXVI/301/2018

RADY GMINY WAGANIEC

z dnia 26 wrzesnia2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/247/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2018 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 4¹ ust. 1, 2 i ust. 5 ustawy  z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

    § 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXI/247/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2018 rok (zmienionej uchwałą Nr XXXII/263/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 marca 2018 r., zmienionej uchwałą Nr XXXIV/286/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 19 czerwca 2018), wprowadza się następujące zmiany:

  1. Rozdział VIII otrzymuje brzmienie następującej treści: ,,VIII Postanowienia końcowe”.

Wójt Gminy sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją Gminnego Programu i podejmuje niezbędne działania zmierzające do osiągnięcia wyznaczonych celów. Roczne sprawozdanie  z realizacji Gminnego Programu przygotowuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedkłada Wójtowi oraz Radzie Gminy. Wyżej wymienione działania zawarte w części merytorycznej programu ujęte są poniżej w preliminarzu wydatków do realizacji w 2018 roku.

Preliminarz wydatków ,,Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy  Waganiec na 2018 rok”

 Lp.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wydatki

1

Konkursy dla uczniów na temat uzależnień, promocja zdrowego stylu życia – materiały

400,00 zł

2

Realizacja zadań sportowo – rekreacyjnych - materiały

1.000,00 zł

3

Dofinansowanie programów profilaktyczno – wychowawczych, warsztatów dla dzieci i młodzieży (materiały 4.900,00 zł, usługi 1.200,00 zł, artykuły spożywcze 100,00 zł)

6.200,00 zł

4

Pokrycie kosztów: opinii biegłych, pomocy lekarskiej, współpracy                      z placówkami medycznymi, opłaty sądowe (usługi 2.500,00 zł, opłaty sądowe 400,00 zł)

2.900,00 zł

5

Działalność na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców                    i bezpieczeństwa w miejscach publicznych - materiały

0,00 zł

6

Funkcjonowanie Centrum Wzajemnej Pomocy i Komisji RPAiPS, udzielanie pomocy psychospołecznej rodzinom zagrożonym problemem alkoholowym, w tym:

24.067,00 zł

a

instruktor terapii uzależnień

psycholog

sprzątanie pomieszczeń

inne umowy zlecenie

składki na ubezpieczenie społeczne

składki na Fundusz Pracy

9.000,00 zł

6.800,00 zł

2.800,00 zł

0,00 zł

600,00 zł

80,00 zł

b

- koszty centralnego ogrzewania, energii

- pobór wody, odprowadzanie ścieków

- czynsz za lokal

- podatek od nieruchomości

- usługi telekomunikacyjne

- zakup materiałów

- usługi (pocztowe, bankowe i in.)

3.300,00 zł

200,00 zł

150,00 zł

200,00 zł

620,00 zł

17,00 zł

300,00 zł

7

Dofinansowanie telefonu pomocowego dla rodzin z problemem alkoholowym Kujawsko Pomorska ,,Niebieska Linia” pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie

250,00 zł

8

Finansowanie warsztatów z zakresu profilaktyki dla różnych grup zawodowych: nauczycieli, pedagogów, rodziców – usługi

350,00 zł

9

Szkolenie członków GKRPA  i PS oraz innych osób wskazanych przez Komisję (w tym koszty przejazdu 50,00 zł)

763,00 zł

10

Wynagrodzenia członków Komisji

- składki na ubezpieczenie społeczne

- składki na Fundusz Pracy

9.240,00 zł

780,00 zł

90,00 zł

11

Alternatywne formy spędzania wolnego czasu dla dorosłych, młodzieży i dzieci zagrożonych problemem alkoholowym zorganizowane  i realizowane przez mieszkańców (materiały 3.300,00 zł, artykuły spożywcze 6.895,00 zł, usługi 7.999,88 zł)

18.194,88 zł

12

Zakup wyposażenia i usług pozostałych dla Centrum Wzajemnej Pomocy (materiały 0,00 zł, usługa 0,00 zł)

0,00 zł

13

Wynagrodzenie dla przewodniczącej  GKRPAiPS

- składki na ubezpieczenie społeczne

- składki na Fundusz Pracy

3.150,00 zł

580,00 zł

80,00 zł

14

Dofinansowanie udziału w wypoczynku z elementami profilaktyczno – terapeutycznymi dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – usługi

8.845,00 zł

 

RAZEM

76.889,88 zł

 

     §  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net

Uchwała Nr XXXVI/301/2018data wytworzenia2018-10-02
data udostępnienia2018-10-02
sporządzone przezMarta Ziółkowska
opublikowane przezIwona Marciniak
ilość odwiedzin9
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Wagańcu, Dworcowa 11, 87-731 Waganiec, tel.: 54 283-00-44, fax: 54 283-06-40, ug.waganiec@wlo.pl, www.waganiec.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@