Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Wagańcu
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Przydatne informacje  / Rejestr zmian
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Rejestr zmian Rejestr zmian
Publikacja aktualności 'Uchwała Nr XXVIII/225/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 września 2017 roku'Uchwała Nr XXVIII/225/2017
Rady Gminy Waganiec

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/151/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 4¹ ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XIX/151/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2017 rok, zmienionym uchwałą Nr XXI/178/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 marca 2017 r. zmienia się rozdział IX, który otrzymuje brzmienie następującej treści: ,,IX Postanowienia końcowe Wójt Gminy sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją Gminnego Programu i podejmuje niezbędne działania zmierzające do osiągnięcia wyznaczonych celów. Roczne sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu przygotowuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedkłada Wójtowi oraz Radzie Gminy. Wyżej wymienione działania zawarte w części merytorycznej programu ujęte są w preliminarzu wydatków do realizacji w 2017 roku poniżej. Preliminarz wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2017 rok”

Lp.

Profilaktyka i edukacja społeczna rozwiązywania problemów alkoholowych

Wydatki

1.

Konkursy dla uczniów na temat uzależnień, promocja zdrowego stylu życia – materiały

400,00 zł

2.

Realizacja zadań sportowo – rekreacyjnych (materiały 1.500,00 zł, usługi 500,00 zł)

2.000,00 zł

3.

Dofinansowanie programów profilaktyczno – wychowawczych, warsztatów dla dzieci i młodzieży (materiały – 5.200,00 zł, usługi 1.200,00 zł)

6.400,00 zł

4.

Pokrycie kosztów: opinii biegłych, pomocy lekarskiej; współpracy z placówkami medycznymi; opłaty sądowe (usługi 1.900,00 zł, opłaty sądowe 200,00 zł)

2.100,00 zł

5.

Działalność na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców i bezpieczeństwa w miejscach publicznych (materiały 100,00 zł)

100,00 zł

6.

Funkcjonowanie Centrum Wzajemnej Pomocy i Komisji RPAiPS, udzielanie pomocy psychospołecznej rodzinom zagrożonym problemem alkoholowym

23.845,00 zł

a.

instruktor terapii uzależnień

psycholog

sprzątanie pomieszczeń

inne umowy zlecenie

składki na ubezpieczenie społeczne

składki na Fundusz Pracy

8.640,00 zł

6.300, 00 zł

2.575,00 zł

800,00 zł

550,00 zł

80,00 zł

b.

- koszty centralnego ogrzewania, energii

- pobór wody, odprowadzanie ścieków

- czynsz za lokal

- podatek od nieruchomości

- usługi telekomunikacyjne

- usługi (pocztowe, bankowe i in.)

3.100,00 zł

200,00 zł

150,00 zł

200,00 zł

150,00 zł

500,00 zł

c.

- zakup materiałów

600,00 zł

7.

Finansowanie warsztatów z zakresu profilaktyki dla różnych grup zawodowych: nauczycieli, pedagogów, rodziców

1.000,00 zł

8.

Szkolenie członków GKRPA i PS oraz innych osób wskazanych przez Komisję (w tym koszty przejazdu 200,00 zł)

1.000,00 zł

9.

Wynagrodzenia członków Komisji

- składki na ubezpieczenie społeczne

- składki na Fundusz Pracy

9.400,00 zł

1.580,60 zł

195,00 zł

10.

Alternatywne formy spędzania wolnego czasu dla dorosłych, młodzieży i dzieci zagrożonych problemem alkoholowym zorganizowane i realizowane przez mieszkańców (materiały 4.880,00 zł, usługi 3.514,17 zł, umowa zlecenie 480,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 88,00 zł, Fundusz Pracy 12,00 zł)

8.974,17 zł

11.

Zakup wyposażenia i usług pozostałych dla Centrum Wzajemnej Pomocy (materiały 400,00 zł, usługi 400,00 zł)

800,00 zł

12.

Wynagrodzenie dla przewodniczącej GKRPAiPS

- składki na ubezpieczenie społeczne

- składki na Fundusz Pracy

3.000,00 zł

600,00 zł

75,00 zł

13.

Dofinansowanie udziału w wypoczynku z elementami profilaktyczno – terapeutycznymi dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym

8.480,00 zł

14.

Dofinansowanie telefonu pomocowego dla rodzin z problemem alkoholowym Kujawsko Pomorska ,,Niebieska Linia” pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie

250,00 zł

 

Razem

70.199,77 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net.

 

Uchwała Nr XXVIII/225/2017

Uzasadnieniedata wytworzenia2017-10-05
data udostępnienia2017-10-05
sporządzone przezMarta Ziółkowska
opublikowane przezGrzegorz Lasota
data wykonania2017-10-06
Urząd Gminy w Wagańcu, Dworcowa 11, 87-731 Waganiec, tel.: 54 283-00-44, fax: 54 283-06-40, ug.waganiec@wlo.pl, www.waganiec.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@