Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Wagańcu
Menu góra
Strona startowa BIP UG Waganiec ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Waganiec
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Waganiec, bieżące, menu 150 - BIP - Urząd Gminy w Wagańcu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Waganiec

Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Waganiec

 Rozdział 1.

Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Waganiec dotyczące:

1) Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) selektywne zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych obejmujących co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady,

b) selektywne zbieranie odpadów komunalnych prowadzonych przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych: wymienionych w lit. a, odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów tekstyliów i odzieży,

c) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

d) mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi.

2) Rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych pojemników i worków.

3) Utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

4) Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

5) Innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

6) Obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

7) Wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.

8) Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

9) Wymagań dotyczących kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zwolnienia właścicieli takich nieruchomości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. Ustala się następujące zasady w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów:

1) Na terenie każdej nieruchomości, gdzie powstają odpady komunalne należy prowadzić selektywną zbiórkę tych odpadów w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.

2) Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania w sposób selektywny, a odbierający odpady do odbierania w sposób selektywny następujących rodzajów odpadów komunalnych:

a) szkła,

b) papieru i tektury,

c) tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych,

d) bioodpadów.

3) Właściciele nieruchomości mają możliwość korzystania z funkcjonującego na terenie gminy Waganiec Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który pozwala na przekazanie selektywnie zebranych na terenie danej nieruchomości odpadów komunalnych, z podziałem na następujące frakcje:

a) szkła,

b) papieru i tektury,

c) tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych,

d) bioodpadów,

e) tekstylii i odzieży,

f) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

g) zużytych opon,

h) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne,

i) przeterminowanych leków i chemikalii,

j) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

k) zużytych baterii i akumulatorów,

l) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

4) Pozostałości po wysegregowaniu frakcji wskazanych w pkt. 2 i pkt. 3 powinny być gromadzone w oddzielnych pojemnikach i odebrane jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

5) Pojemniki lub worki na odpady komunalne, w które wyposażona jest nieruchomość powinny być dostosowane do warunków (dotyczących wyboru materiałów wykonania pojemników/worków, oznakowania, gabarytów, możliwości technicznych odbioru i opróżnienia tych pojemników lub worków przez podmiot odbierający odpady) określonych przez Gminę oraz do warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

6) Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

7) Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zorganizowania na terenie swojej nieruchomości miejsca lokalizacji pojemników lub worków służących do gromadzenia i zbierania odpadów w sposób selektywny.

8) Właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, w dniu odbierania tych odpadów (wg określonego harmonogramu odbioru). Pojemniki lub worki muszą być udostępnione dla odbierającego odpady poprzez wystawienie pojemnika lub worka przed wejściem na teren nieruchomości, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd do nich, w tym poprzez drogi wewnętrzne prowadzące do zabudowań, z zastrzeżeniem, że:

a) pojemniki lub worki mogą być wystawione poza terenem nieruchomości nie wcześniej niż o godz.18:00 w dniu poprzedzającym dzień odbioru odpadów określonym w harmonogramie;

b) wystawione pojemniki lub worki nie mogą powodować ograniczeń komunikacyjnych osobom trzecim, w tym nie mogą utrudniać korzystania z ciągów pieszych, jezdnych czy parkingów;

c) zwolnienie z konieczności wystawiania pojemników lub worków przed wejściem na teren nieruchomości dotyczy tych właścicieli nieruchomości, których altana śmietnikowa zlokalizowana jest z wejściem bezpośrednio z drogi, bez konieczności wchodzenia odbierającego odpady na teren nieruchomości. W dniu odbioru odpadów określonym w harmonogramie zamykane na klucz wejścia do altan śmietnikowych muszą zostać udostępnione dla odbierającego odpady.

9) Obowiązki utrzymania czystości i porządku na terenach przeznaczonych do użytku publicznego należą do zarządzających tymi terenami.

10) Właściciele nieruchomości przekazujący odpady komunalne do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zobowiązani są do ich przekazania w sposób posegregowany i dostarczenia na własny koszt w godzinach jego pracy.

11) Obowiązek prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych uznaje się za niespełniony, jeżeli w odebranych od właściciela nieruchomości odpadach gromadzonych w pojemnikach lub workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, umieszcza się inne odpady, niż te na które przeznaczony jest pojemnik lub worek.

12) Zabrania się mieszania odpadów zebranych selektywnie ze zmieszanymi odpadami komunalnymi oraz różnych odpadów zebranych selektywnie ze sobą.

13) Na terenie nieruchomości zabrania się zbierania odpadów poza pojemnikami lub workami do tego przeznaczonymi.

§ 3. Obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego - z chodników położonych wzdłuż nieruchomości bezpośrednio przy jej granicy właściciele nieruchomości wypełniają poprzez niezwłoczne usuwanie tych zanieczyszczeń w miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, umożliwiając ich zebranie przez zarządcę drogi lub Gminę. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z części nieruchomości służących do użytku publicznego należy pryzmować na krawędzi chodnika lub przylegającym do chodnika pasie zieleni umożliwiając ich zebranie.

§ 4. 1.  Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie nieruchomości jeżeli powstałe nieczystości odprowadzane będą do zbiorczej sieci kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych, z zachowaniem zasad określonych w przepisach odrębnych.

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą być przeprowadzane na terenie nieruchomości jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby, a powstałe odpady będą zagospodarowane zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz terenach przeznaczonych do użytku publicznego, warunki rozmieszczenia tych pojemników lub worków oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

§ 5. 1.  Do zbierania komunalnych odpadów zmieszanych ustala się pojemniki lub worki w jednolitym kolorze, z wyłączeniem kolorów pojemników lub worków stosowanych przy selektywnej zbiórce odpadów wymienionych w § 6.

2. Pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych musi być dostosowana do ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz częstotliwości ich opróżniania, uwzględniając następujące normatywy:

1) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych musi przypadać co najmniej 20 l pojemności pojemnika na 1 mieszkańca, przy czym nieruchomość musi być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l,

2) dla budynków mieszkalnych wielolokalowych musi przypadać co najmniej 20 l pojemności pojemnika na 1 mieszkańca, przy czym nieruchomość musi być wyposażona w co najmniej jeden lub kilka pojemników o łącznej minimalnej pojemności 240 l.

3. Do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości należy stosować następujące urządzenia:

1) kosze uliczne o minimalnej pojemności 20 l,

2) worki na odpady o minimalnej pojemności 60 l,

3) pojemniki na odpady o minimalnej pojemności 110 l,

4) kontenery o minimalnej pojemności 1000 l.

§ 6. 1.  Określa się rodzaje, pojemność i wymagania jakie muszą spełniać worki, pojemniki i kontenery przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1) worki, pojemniki i kontenery muszą spełniać wymagania rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych jakie powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

2) worki, pojemniki i kontenery muszą być zaopatrzone w informacje co do danego worka, pojemnika czy kontenera o rodzaju odpadów komunalnych,

3) pojemność worków i pojemników powinna wynosić minimalnie 60 l,

4) kontenery o minimalnej pojemności 1000 l,

5) worki typu big-bag o minimalnej pojemności 500 l.

2. Worki na odpady właściciel nieruchomości otrzyma nieodpłatnie, w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami.

3. Ustala się następujące rodzaje pojemników/worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1) pojemniki/worki niebieskie, oznaczone napisem „Papier”, w których zbierane są papier i tektura (należy wrzucać gazety, książki, katalogi, zeszyty, papierowe torby i worki; papier szkolny, biurowy; kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania),

2) pojemniki/worki zielone, oznaczone napisem „Szkło”, w których zbierane są opakowania ze szkła (należy wrzucać butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach),

3) pojemniki/worki żółte, oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, w których zbierane są tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe (należy wrzucać puste opakowania plastikowe po napojach np. typu PET, puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości, plastikowe opakowania po żywności np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach, kartoniki po sokach i mleku; plastikowe zakrętki; folia i torebki z tworzyw sztucznych, puszki po napojach, konserwach, drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych np. zabawki, narzędzia),

4) pojemniki/worki brązowe, oznaczone napisem „Bio”, odpady ulegające biodegradacji.

5) pojemniki/ worki czarne, oznaczone napisem „odpady pozostałe i popiół”, w których zbierane są odpady stanowiące pozostałość z segregacji, do których zaliczamy: ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne, pieluchy jednorazowe, inne środki higieny osobistej, stłuczone opakowania szklane, guma ( z wyjątkiem opon), tkaniny, resztki odzieży, tekstylia, zużyte worki do odkurzaczy, opakowania drewniane mieszczące się w pojemniku, kości zwierząt i pozostałości po domowych zwierzętach (np. psach, kotach, ptakach ozdobnych, gryzoniach), ceramika stołowa, potłuczone lustra, doniczki, kryształy, porcelana, szklanki, długopisy, pisaki, popiół.

§ 7. Pojemność pojemników lub worków dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, powinna zostać uzależniona od indywidualnych potrzeb oraz być dostosowana do cyklu odbioru, uwzględniając następujące normatywy:

1) dla szkół, przedszkoli, żłobków musi przypadać co najmniej 3 l pojemności pojemnika na każdego ucznia i pracownika, przy czym na każdej nieruchomości musi być zlokalizowany jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l, w razie potrzeby możliwe jest dodanie kolejnego pojemnika,

2) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, punktów handlowych, pomieszczeń biurowych, urzędów i przychodni musi przypadać co najmniej 10 l pojemności pojemnika na każdego pracownika, przy czym na każdej nieruchomości musi być zlokalizowany jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l, w razie potrzeby możliwe jest dodanie kolejnego pojemnika,

3) dla lokalu gastronomicznego musi przypadać co najmniej 15 l pojemności pojemnika na każde jedno miejsce konsumpcyjne, przy czym na każdej nieruchomości musi być zlokalizowany jeden lub kilka pojemników na odpady o łącznej, minimalnej pojemności minimum 240 l, w razie potrzeby możliwe jest dodanie kolejnego pojemnika,

4) dla szpitali, hoteli, moteli, pensjonatów, noclegowni, domów pomocy społecznej na jedno łóżko musi przypadać 15 l pojemności pojemnika, przy czym na każdej nieruchomości musi być zlokalizowany jeden lub kilka pojemników na odpady o łącznej, minimalnej pojemności minimum 240 l, w razie potrzeby możliwe jest dodanie kolejnego pojemnika,

5) w przypadku lokali handlowych branży spożywczej i gastronomicznej, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady, o pojemności minimum 110 l.

§ 8. 1.  Ustala się warunki rozmieszczenia oraz standardy utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym pojemników/worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1) pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów powinny być w miarę potrzeb i możliwości myte i dezynfekowane,

2) pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów należy utrzymywać w taki sposób, aby zapewnić ich szczelność,

3) pojemniki powinny posiadać konstrukcję umożliwiającą ich mechaniczne opróżnianie,

4) miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymać w stanie czystości przez ich zamiatanie i uprzątanie.

2. Kosze uliczne powinny być ustawione zgodnie z następującymi zasadami:

1) kosze uliczne o minimalnej pojemności 20 l,

2) rozmieszczenie koszy ulicznych w pasach dróg publicznych i ciągów pieszych należy dostosować do intensywności ruchu pieszego, większą liczbę koszy ulicznych należy rozmieścić w otoczeniu szkoły, przedszkola, innych miejsc najczęściej odwiedzanych przez mieszkańców i turystów.

3. Zarządzający obszarami przeznaczonymi do użytku publicznego mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych i wysypywania się odpadów na ziemię, niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy.

§ 9. 1.  Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zawierają indywidualne umowy z przedsiębiorcą prowadzącym odbiór odpadów komunalnych wpisanym do gminnego rejestru działalności regulowanej i na ich podstawie pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych poprzez ich gromadzenie w pojemnikach, workach i przekazywanie przedsiębiorcy.

2. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do pozbywania się odpadów w sposób określony w niniejszym regulaminie.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 10. Ustala się następujące sposoby pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) odpady segregowane: szkło, papier i tekturę, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe należy zbierać w pojemnikach lub workach przeznaczonych do zbierania tych odpadów, ustawionych na terenie nieruchomości, a w terminach odbioru pojemniki lub worki udostępniać przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów,

2) odpady komunalne ulegające biodegradacji należy zbierać w pojemnikach lub workach przeznaczonych do zbierania tych odpadów, ustawionych na terenie nieruchomości, a w ustalonych terminach odbioru pojemniki lub worki udostępniać przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne lub:

a) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów,

b) zagospodarowywać we własnym zakresie poprzez wykorzystywanie w przydomowym kompostowniku,

3) odpady pozostałe niesegregowane (zmieszane, pozostałość z segregacji, w tym popiół) należy zbierać w pojemnikach przeznaczonych do zbierania tych odpadów ustawionych na terenie nieruchomości, a w ustalonych terminach odbioru pojemniki/worki udostępniać przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne,

4) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek należy bezpośrednio przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

5) przeterminowane leki należy:

a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w aptekach,

b) bezpośrednio przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

6) chemikalia oraz zużyte opony należy bezpośrednio przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

7) zużyte baterie i akumulatory należy:

a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w budynkach użyteczności publicznej (np. szkołach),

b) bezpośrednio przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

c) przekazywać do punktu ich sprzedaży,

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać:

a) bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

b) przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów,

c) przekazywać do punktów ich sprzedaży,

9) meble i odpady wielkogabarytowe należy przekazywać:

a) bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

b) przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów,

10) odpady budowlane i rozbiórkowe:

a) pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót należy bezpośrednio przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

b) inne niż wymienione w literze a, na dodatkowe zamówienie ich odbioru u przedsiębiorcy odbierającego odpady,

11) tekstylia i odzież należy przekazywać:

a) bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

b) do pojemników na odzież używaną.

§ 11. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenów nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

1) Odpady niesegregowane (zmieszane, pozostałość z segregacji) oraz odpady ulegające biodegradacji:

a) z budynków wielolokalowych – w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na tydzień oraz w okresie od listopada do marca nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

b) z budynków jednorodzinnych – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

2) Papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe – w przypadku zbieranych i odbieranych bezpośrednio z terenu nieruchomości nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych poprzez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych według potrzeb właściciela nieruchomości w ustalonych godzinach pracy tych punktów.

3) Meble i odpady wielkogabarytowe pochodzące z gospodarstw domowych będą odbierane bezpośrednio sprzed posesji w budynkach jednorodzinnych lub w przypadku zabudowy wielolokalowej z miejsca zbierania odpadów komunalnych. Terminy zbiórek będą dobrane optymalnie w roku kalendarzowym i określone odrębnym harmonogramem przez Gminę Waganiec.

4) Sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych będzie odbierany bezpośrednio sprzed posesji w budynkach jednorodzinnych lub w przypadku zabudowy wielolokalowej z miejsca zbierania odpadów komunalnych. Terminy zbiórek będą dobrane optymalnie w roku kalendarzowym i określone odrębnym harmonogramem przez Gminę Waganiec.

§ 12. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się z odpadów komunalnych z terenów nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) Odpady niesegregowane (zmieszane) – nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie.

2) Bioodpady w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie oraz w okresie od listopada do marca nie rzadziej niż raz na miesiąc.

3) Papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe – w przypadku zbieranych i odbieranych bezpośrednio z terenu nieruchomości nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych poprzez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych według potrzeb właściciela nieruchomości w ustalonych godzinach pracy tych punktów.

4) Odbiór odpadów gromadzonych w koszach ulicznych odbywać się będzie nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

§ 13. Odpady komunalne wymienione w § 2 pkt. 3 są bezpośrednio przekazywane, według potrzeb właściciela nieruchomości w ustalonych dniach i godzinach pracy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 14. Zbiórki objazdowe odpadów komunalnych odbywać się będą minimum 2 razy w roku. Informacje o terminach odbioru będą podawane do wiadomości mieszkańców z odpowiednim wyprzedzeniem. Odpady te winny być zgromadzone nie wcześniej niż o godz. 18.00 w dniu poprzedzającym wyznaczony dzień odbioru odpadów.

§ 15. Odbiór odpadów powstałych w trakcie imprez masowych odbywać się będzie bezpośrednio po zakończeniu imprezy, w ciągu max.12 godzin po jej zakończeniu.

§ 16. Ustala się następujące częstotliwości, zasady i sposoby pozbywania się nieczystości ciekłych:

1) Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się zbiorników do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

2) Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej raz na pół roku z zastrzeżeniem pkt. 1.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 17. 1.  Właściciele nieruchomości powinni kierować się zasadami zmierzającymi do ograniczenia ilości powstawania odpadów komunalnych poprzez:

1) świadomy wybór produktów, pod kątem ilości zawartości,

2) wielokrotne używanie produktów i opakowań,

3) praktykowanie kompostowania odpadów ulegających biodegradacji na terenie posesji,

4) stosowanie odświeżania, renowacji i drobnych napraw produktów,

5) unikanie produktów, nienadających się do recyklingu, kompostowania oraz produktów „nadmiernie” opakowanych.

2. Gmina Waganiec w zakresie działań związanych z minimalizacją powstających odpadów na jej terenie, kierować się będzie w szczególności zasadą stwarzania optymalnych warunków dla selektywnego zbierania odpadów na terenie gminy.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 18. 1.  Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) utrzymywanie ich w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia sanitarnego i zagrożenia bezpieczeństwa osób trzecich oraz nie powodowały szkód i uciążliwości dla otoczenia,

2) osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zabezpieczenia miejsca ich przebywania przed samodzielnym opuszczaniem tych miejsc.

2. Zwierzęta domowe, a w szczególności psy w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku mogą przebywać wyłącznie pod nadzorem osoby, która jest zdolna do sprawowania kontroli nad zachowaniem się zwierzęcia.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazy ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 19. 1.  Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach budownictwa wielorodzinnego oraz na terenach przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszkaniowe.

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymania zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt,

2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszarów nieruchomości, na której jest prowadzona,

3) utrzymanie zwierząt gospodarskich będzie prowadzone z zachowaniem czystości i porządku na nieruchomości,

4) zwierzęta będą zabezpieczone przed opuszczeniem tej nieruchomości.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 20. 1.  Obowiązkowej deratyzacji podlegają budynki wielorodzinne, nieruchomości, na których prowadzona jest hodowla zwierząt gospodarskich i zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi do przetwórstwa lub składowania produktów rolno-spożywczych.

2. Deratyzację należy przeprowadzić, co najmniej dwukrotnie w roku, w następujących terminach:

1) od 1 kwietnia do 30 kwietnia – termin wiosenny,

2) od 1 października do 30 października – termin jesienny.

3. W przypadku stwierdzenia gryzoni na terenie nieruchomości innych niż wymienione w ust. 1 obowiązkiem właściciela nieruchomości jest przeprowadzenie deratyzacji w miarę potrzeb.

Rozdział 9.
Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zwolnienie właścicieli takich nieruchomości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady

§ 21. 1.  W przypadku właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi dopuszcza się kompostowanie bioodpadów we własnym zakresie i na własne potrzeby w przydomowym kompostowniku.

2. Kompostowanie nie powinno powodować uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko. Wymaga się, aby kompostowniki posiadały zabezpieczenia służące nieprzedostawaniu się kompostowanego materiału do gleby w miejscu kompostowania.

3. W przypadku posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, właściciele takich nieruchomości są zwolnieni z posiadania worka lub pojemnika na bioodpady.

4. Kompostowanie polega na przetwarzaniu selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku R10, spełniającego wymagania określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz. U. z 2015 r. poz. 132).

 

 

Metryka

sporządzono
2007-12-27 przez Wójt Gminy Waganiec
udostępniono
2012-12-06 00:00 przez Lasota Grzegorz
zmodyfikowano
2021-03-15 12:51 przez Lasota Grzegorz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1562
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.