Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Wagańcu
Menu góra
Strona startowa BIP UG Waganiec PRAWO LOKALNE Projekty uchwał 2018-2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2018-2023, bieżące, menu 305 - BIP - Urząd Gminy w Wagańcu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2018-2023

2018-2023

 
 
 
Projekty Uchwał Rady Gminy Waganiec - II Sesja 4 grudnia 2018 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII Kadencja Rady Gminy Waganiec 2018 - 2023
 
 
Projekty Uchwał Rady Gminy Waganiec - XXXVII Sesja 2 października 2018 r.
 
  1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/247/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2018 rok.
  2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/248/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Waganiec na 2018 rok
  3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/251/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu.
  4. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2018 rok - Projekt I, Projekt II
  5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu.
  6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Waganiec.
  7. Projekt uchwały w sprawie Statutu Gminy Waganiec.
  8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Waganiec.
  9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Waganiec.

 

Projekty Uchwał Rady Gminy Waganiec - XXXV Sesja 3 sierpnia 2018 r.

1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 2018-2026.

2. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2018 rok.

3. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

4. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Waganiec.

 

Projekty Uchwał Rady Gminy Waganiec - XXXIV Sesja 19 czerwca 2018 r.

 

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/247/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2018 rok.

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 2018-2026.

3. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2018 rok.

4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Gminy Waganiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok.

5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o sprawozdaniu z realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Waganiec za 2017 rok.

6. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Waganiec za 2017 r. oraz sprawozdania finansowego Gminy Waganiec za 2017 r.    

7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Waganiec absolutorium za 2017 r.

8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Waganiec.

9. Projekt uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Waganiec. 

Projekt I

Projekt II

10. Projekt uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu.

11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

 

Projekty Uchwał Rady Gminy Waganiec - XXXIII Sesja 24 kwietnia 2018 r.

1.Projekt uchwały w sprawie obwodów głosowania.

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/209/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 maja 2010 r. w spreawie regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Waganiec.

 

Projekty Uchwał Rady Gminy Waganiec - XXXII Sesja 29 marca 2018 r.

1. Projekt w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/247/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2018 rok.

2. Projekt w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu. 

3. Projekt w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 2018-2026.

4. Projekt w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2018 rok.

5. Projekt w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Waganiec do realizacji projektu partnerskiego pt. "Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu" w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w oparciu o założenia konkursu Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-118/17.

6. Projekt w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2017 i przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2018.

Załącznik 

 7. Projekt w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Waganiec.

8. Projekt w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Waganiec do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na drogę gminną.

9. Projekt w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Waganiec na rok 2018”.

Załącznik 

10. Projekt w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/187/06 Rady Gminy Waganiec z dnia 29.09.2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali komunalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

11. Projekt w sprawie okręgów wyborczych.

12. Projekt w sprawie zmieniany uchwały Nr III-31/98 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 grudnia 1998 roku o podziale sołectwa Waganiec.

13. Projekt w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Waganiec na lata 2016-2025.

Załącznik

14. Projekt w sprawie likwidacji Centrum Usług Wspólnych w Wagańcu.

15. Projekt w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy w Wagańcu.

16. Projekt w sprawie przyjęcia informacji o sprawozdaniu z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Waganiec za 2017 rok.

17. Projekt w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/209/10 Rady Gminy Waganiec z dnia  28 maja 2010 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Waganiec. 

18. Projekt w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Waganiec.

19. Projekt w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Waganiec.

20. Projekt w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Waganiec na 2018 rok.

21. Projekt w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec na 2018 rok.

22. Projekt w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Waganiec na 2018 rok.

Metryka

sporządzono
2018-03-21 przez Marciniak Iwona
udostępniono
2018-03-21 00:00 przez Lasota Grzegorz
zmodyfikowano
2022-06-06 13:00 przez Lasota Grzegorz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1409
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.