Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Wagańcu
Menu góra
Strona startowa BIP UG Waganiec WŁADZE I STRUKTURA Urząd Gminy Kompetencje referatów
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Kompetencje referatów, bieżące, menu 53 - BIP - Urząd Gminy w Wagańcu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kompetencje referatów

Kompetencje referatów

Referat Finansowo - Księgowy:

 

Zastępca Skarbnika.

 

Do zadań tego stanowiska należy w szczególności:

1)      Wykonywanie obowiązków z-cy kierownika referatu finansowo-księgowego Urzędu Gminy.

2)                  Koordynowanie działań podległych pracowników.

3)                  Współuczestniczenie w opracowywaniu projektów budżetu Gminy.

4)                  Opracowywanie analiz gospodarki finansowej.

5)      Współdziałanie z organami kontroli, organami ścigania oraz realizacja wniosków                    i zaleceń pokontrolnych.

6)                  Wydawanie decyzji, postanowień w granicach upoważnień ze strony Wójta.

 

Stanowisko ds. księgowości budżetowej.

 

  Do zadań tego stanowiska należy w szczególności:

1)                  Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej.

2)                  Bieżące analizowanie poprawności zapisów na poszczególnych kontach, ich uzgadnianie.

3)                  Ewidencjonowanie „zaangażowania wydatków budżetowych”.

4)                  Prowadzenie ewidencji pozabudżetowej.

5)                  Dekretowanie dokumentów księgowych.

6)                  Wystawianie „Poleceń księgowania”, „Not księgowych”.

7)                  Sprawdzanie „Raportów kasowych”.

8)                  Weryfikacja „Wzajemnych rozliczeń”.

9)      Współdziałanie ze stanowiskami ds. wymiaru oraz poboru podatków i opłat w celu uzgodnienia kwot pozyskanych wpływów podatkowych.

10)  Sporządzanie zestawień zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego.

11)  Współdziałanie z pracownikami odpowiedzialnymi za pobór opłat z zakresu  odprowadzania ścieków oraz poboru wody w celu uzgodnienia kwot osiągniętych dochodów.

12)  Przekazywanie na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminach określonych stosownymi przepisami dochodów uzyskanych w trakcie realizacji zadań zleconych.

13)  Przygotowywanie projektu dotyczącego zmian wielkości dochodów i wydatków budżetowych.

14)  Przygotowywanie materiałów do opracowania budżetu gminy.

15)  Windykacja należności budżetowych.

16)  Rozliczanie kosztów podróży służbowych oraz prowadzenie „ewidencji przebiegu pojazdu”.

17)  Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług, bieżące składanie deklaracji oraz odprowadzanie podatku należnego na konto Urzędu Skarbowego.

18)  Przygotowywanie analiz dotyczących wielkości dochodów i wydatków budżetowych.

19)  Przygotowanie informacji, analiz niezbędnych do sporządzenia określonych odrębnymi przepisami sprawozdań finansowych i budżetowych.

20)  Realizacja poleceń przelewów w systemie CUI.

21)  Zastępstwo w czasie nieobecności Zastępcy Skarbnika oraz referenta ds. finansowych 1.

 

Stanowisko ds. księgowości budżetowej 1.

 

  Do zadań tego stanowiska należy w szczególności:

1)                  Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej.

2)                  Bieżące analizowanie poprawności zapisów na poszczególnych kontach, ich uzgadnianie.

3)                  Ewidencjonowanie „zaangażowania wydatków budżetowych”.

4)                  Prowadzenie ewidencji pozabudżetowej.

5)                  Sporządzanie miesięcznych „zestawień obrotów i sald”.

6)        Zapisywanie na nośniku komputerowym dzienników obrotów oraz księgi głównej (wykaz obrotów kont syntetycznych i analitycznych).

7)                  Ewidencja „wzajemnych wyłączeń”.

8)      Prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków budżetowych wg. paragrafów klasyfikacji budżetowej.

9)      Sporządzanie określonych odrębnymi przepisami sprawozdań jednostkowych o symbolu Rb.

10)  Występowanie do kontrahentów o potwierdzenie salda, sporządzanie protokołów weryfikacji aktywów i pasywów.

11)  Dekretowanie dokumentów księgowych.

12)  Wystawianie „Poleceń księgowania”, „Not księgowych”.

13)  Przygotowywanie projektu dot. zmian wielkości dochodów i wydatków budżetowych.

14)  Przygotowywanie materiałów do opracowania budżetu gminy.

15)  Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług.

16)  Przygotowywanie analiz dot. wielkości dochodów i wydatków budżetowych.

17)  Przygotowywanie informacji, analiz niezbędnych do sporządzenia określonych odrębnymi przepisami sprawozdań finansowych i budżetowych.

18)  Zastępstwo w czasie nieobecności  inspektora ds. księgowości budżetowej oraz referenta ds. finansowych 1.

 

Stanowisko ds. finansowych 1.

 

  Do zadań tego stanowiska należy w szczególności:

1)                  Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej.

2)                  Bieżące analizowanie poprawności zapisów na poszczególnych kontach, ich uzgadnianie.

3)                  Ewidencjonowanie „zaangażowania wydatków budżetowych”.

4)                  Prowadzenie ewidencji pozabudżetowej.

5)      Wyodrębnianie wydatków strukturalnych z ogółu wydatków oraz ich ewidencjonowanie wraz ze sporządzaniem sprawozdań z tego zakresu.

6)      Sporządzanie miesięcznych „zestawień obrotów i sald”.

7)      Zapisywanie na nośniku komputerowym dzienników obrotów oraz księgi głównej (wykaz obrotów kont syntetycznych i analitycznych).

8)      Ewidencja „wzajemnych wyłączeń”.

9)      Prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków budżetowych wg. paragrafów klasyfikacji budżetowej.

10)  Sporządzanie określonych odrębnymi przepisami sprawozdań jednostkowych o symbolu Rb.

11)  Występowanie do kontrahentów o potwierdzenie salda, sporządzanie protokołów weryfikacji aktywów i pasywów.

12)  Dokonywanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wraz z przekazaniem środków na wyodrębniony rachunek bankowy.

13)  Rozliczanie kosztów „środków trwałych w budowie (inwestycji)”.

14)  Ewidencja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego z podziałem na poszczególne sołectwa, sporządzanie sprawozdań finansowych z tego zakresu, przekazywanie Wojewodzie informacji o wysokości przypadających danym sołectwom środków oraz sporządzanie wniosku o częściowy zwrot poniesionych wydatków.

15)  Przekazywanie na konta osobiste wynagrodzeń oraz innych kwot otrzymywanych                   w związku z zatrudnieniem, wynagrodzeniem bezosobowym oraz dietami.

16)   Współdziałanie ze stanowiskami ds. wymiaru oraz poboru podatków i opłat w celu uzgodnienia kwot pozyskanych wpływów podatkowych.

17)  Kontrola pod względem formalnym i rachunkowym przedkładanych faktur, rachunków, weryfikacja, przygotowanie do podpisu przez Skarbnika Gminy oraz zatwierdzenia przez Wójta.

18)  Sporządzanie poleceń przelewów.

19)  Współdziałanie z pracownikami odpowiedzialnymi za pobór opłat z zakresu  odprowadzania ścieków oraz poboru wody w celu uzgodnienia kwot osiągniętych dochodów.

20)  Ustalanie wysokości skutków udzielonych ulg i zwolnień, obniżenia górnych stawek podatków oraz skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy, wykazywanych                w kwartalnych sprawozdaniach Rb.

21)  Przygotowywanie materiałów do opracowania budżetu gminy.

22)  Przygotowywanie analiz dotyczących wielkości dochodów i wydatków budżetowych.

23)  Przygotowywanie informacji, analiz niezbędnych do sporządzenia określonych odrębnymi przepisami sprawozdań finansowych i budżetowych.

24)  Realizacja wniosków i zaleceń pokontrolnych.

 

 

 

 

Stanowisko ds. finansowych i obsługi kasy.

 

  Do zadań tego stanowiska należy w szczególności:

1)      Sporządzanie list płac dla  pracowników Urzędu Gminy.

2)      Naliczanie kwot z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, z tytułu zainkasowanych kwot zobowiązań podatkowych i innych należności.

3)      Naliczanie ryczałtów za jazdy lokalne oraz diet dla radnych, sołtysów i in.

4)      Sporządzanie „Polecenia księgowania” w zakresie naliczonych płac i składek od nich należnych.

5)      Dokonywanie w granicach określonych prawem potrąceń z list płac oraz terminowe                 ich odprowadzanie na właściwe rachunki bankowe.

6)      Uzyskiwanie zgody pracowników na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia                     wraz   z prowadzeniem ewidencji dokonanych potrąceń.

7)      Naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy, bieżące sporządzanie deklaracji rozliczeniowych wraz z poleceniem przelewu i przekazem elektronicznym, korygowanie na bieżąco powstałych błędów w dokumentach.

8)       Sporządzanie i przekazywanie dla wszystkich ubezpieczonych rocznych informacji                   o składkach ZUS zawartych w imiennych raportach miesięcznych.

9)       Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

10)  Kompletowanie dokumentów potrzebnych do ustalenia przez ZUS kapitału początkowego oraz danych stanowiących podstawę wymiaru renty i emerytury.

11)   Odprowadzanie na konto urzędu skarbowego pobranych zaliczek na podatek dochodowy w obowiązujących terminach.

12)   Odprowadzenie zajętych wierzytelności z tytułu diet i innych świadczeń na rzecz komornika sądowego lub naczelnika urzędu skarbowego, wraz z korespondencją w tym zakresie.

13)   Terminowe sporządzanie rocznych „Informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy”.

14)   Sporządzanie sprawozdań z zatrudnienia i wynagrodzenia.

15)   Prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych dla pracowników Urzędu Gminy.

16)   Ścisła współpraca ze stanowiskiem kadr.

17)   Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, naliczanie amortyzacji wraz ze sporządzeniem obowiązujących sprawozdań.

18)   Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej pozostałych środków trwałych.

19)  Rozliczanie spisów z natury (weryfikacja arkuszy spisowych, sporządzanie zestawień różnic inwentaryzacyjnych, protokołów z weryfikacji).

20)   Prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczenia majątku Gminy (sporządzanie wykazu mienia podlegającego ubezpieczeniu, kompletowanie wykazów sporządzanych przez jednostki podległe, kontakt z Brokerem, współuczestnictwo w procedurze przetargowej, korespondencja w zakresie likwidacji szkód itp.).

21)   Przygotowywanie materiałów do opracowania budżetu gminy.

22)   Przygotowywanie informacji, analiz niezbędnych do sporządzenia określonych odrębnymi przepisami sprawozdań finansowych i budżetowych.

23)   Realizacja wniosków i zaleceń pokontrolnych.

24)   Prowadzenie kasy Urzędu Gminy i pozostałych jednostek organizacyjnych gminy.

25)   Prowadzenie książki druków ścisłego zarachowania oraz ewidencji depozytów.

26)   Sporządzanie na bieżąco raportów kasowych.

27)   Systematyczne odprowadzanie wpływów z podatków i opłat na rachunek w banku obsługującym budżet gminy.

28)  Przechowywanie rezerwy kasowej w ramach tzw. pogotowia kasowego                  

      w wysokości określonej zarządzeniem Wójta i kierowników jednostek 

      organizacyjnych.

29)  Właściwe zabezpieczanie i przechowywanie dokumentów kasowych i gotówki       

      w kasie pancernej.

30)   Stosowanie właściwego zabezpieczania przenoszonej, przewożonej gotówki.

 

Stanowisko ds. poboru podatków i opłat.

 

     Do zadań tego stanowiska należy w szczególności:

1)                  Bieżące ewidencjonowanie kwot należnych, jak i uiszczonych  z tyt. podatków i opłat

za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2)      Rozliczanie zainkasowanych kwot z tytułu podatków i opłaty targowej.

3)      Uzgadnianie wpływów podatkowych z księgowością budżetową oraz opłat                      za gospodarowanie odpadami komunalnymi z pracownikiem ds. gospodarki odpadami.

4)      Naliczanie wysokości inkasa z tyt. zobowiązań podatkowych oraz opłaty targowej.

5)      Systematyczne wystawianie upomnień wynikających z zakresu czynności.

6)      Bieżące prowadzenie postępowania w zakresie egzekucji administracyjnej należności podatkowych.

7)      Zabezpieczanie wykonania zobowiązań podatkowych.

8)      Przygotowanie informacji, analiz niezbędnych do sporządzenia określonych odrębnymi przepisami sprawozdań finansowych.

9)      Ścisła współpraca ze stanowiskiem ds. wymiaru podatków i opłat, kasą oraz stanowiskiem ds. gospodarki odpadami.

10)  Przygotowywanie projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady Gminy i jej komisji.

11)  Przygotowanie materiałów do opracowania budżetu gminy.

12)  Przygotowywanie sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych.

 

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat.

 

     Do zadań tego stanowiska należy w szczególności:

1)      Dokonywanie wymiaru podatków.

2)      Prowadzenie postępowania podatkowego w przypadku wpływu podania o umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty należności podatkowych.

3)      Przygotowanie spraw w zakresie ulg ustawowych w podatku rolnym, leśnym oraz                 od nieruchomości.

4)      Kompletowanie materiałów do przekazania w przypadku toczącego się postępowania odwoławczego od decyzji Wójta.

5)      Bieżące uzgadnianie z Wydziałem Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego zaistniałych zmian właścicieli gruntów.

6)      Wydawanie na prośbę zainteresowanych zaświadczeń  o powierzchni gospodarstw rolnych.

7)      Przyjmowanie oświadczeń o pracy w rolnictwie oraz potwierdzanie faktu istnienia gospodarstwa rolnego.

8)      Sporządzanie wniosków do refundacji  udzielonych przez Wójta  ulg ustawowych.

9)      Przeprowadzanie kontroli powierzchni podlegających opodatkowaniu.

10)  Kontrola wydatków poniesionych w przypadku ubiegania się o zastosowanie ulgi z tyt. modernizacji gospodarstwa rolnego oraz współpraca z właściwym merytorycznie pracownikiem UG lub innych instytucji.

11)  Udostępnianie informacji zg. z ustawą o ochronie danych osobowych.

12) Przygotowywanie projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady  

      Gminy i jej komisji.

1)      Przygotowywanie informacji, analiz niezbędnych do sporządzenia określonych odrębnymi przepisami sprawozdań finansowych.

2)                  Sporządzanie  sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej.

3)                  Ścisła współpraca ze stanowiskiem ds. poboru podatków i opłat, w szczególności systematyczne przekazywanie dokonanych przypisów, odpisów itp.

4)      Przygotowywanie materiałów do opracowania budżetu gminy.

5)      Współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

6)      Współpraca z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w sprawie aktualizacji powierzchni gospodarstw rolnych.

7)      Wydawanie informacji dotyczących opłacania składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych Rolników.

8)      Dokonywanie korekt kart ewidencyjnych ubezpieczonych rolników.

9)      Realizacja wniosków i zaleceń pokontrolnych.

 

Referat Gospodarki Komunalnej

 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

 

    Do zadań tego stanowiska należy w szczególności:

1)      Kierowanie referatem i podległymi pracownikami, jak również ponoszenie odpowiedzialności za całokształt zadań wykonywanych przez referat.

2)      Wykonywanie kontroli wewnętrznej podległych stanowisk pracy na zasadach określonych w organizacji działalności kontrolnej.

3)      Nadzór, dokonywanie ocen realizacji zadań i rozliczanie czasu pracy pracowników bezpośrednio podległych.

4)      Sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją zadań Gminy dotyczących                       w szczególności:

 1. Zagospodarowania przestrzennego,
 2. Zabytków i miejsc pamięci narodowej,
 1. Gospodarki nieruchomościami,
 2. Zezwoleń i opłat za usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości,
 3. Prawa wodnego, ochrony i rekultywacji gruntów rolnych i leśnych oraz ochrony przyrody i ochrony środowiska,
 4. Rolnictwa, łowiectwa, ochrony roślin i zwierząt,
 5. Utrzymania dróg gminnych oraz opłat i zezwoleń za zajęcie pasa drogowego,
 6. Oświetlenia dróg gminnych,
 7. Gospodarowania mieniem komunalnym,
 8. Utrzymania czystości i porządku w gminie,
 9. Innych zadań będących w zakresach czynności podległych pracowników.

5)      Koordynacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej z innymi stanowiskami                      i komórkami organizacyjnymi.

6)      Kierowanie pracą Stacji Uzdatniania Wody, Gminną Oczyszczalnią Ścieków i związaną      z tymi obiektami infrastrukturą techniczną.

7)      Nadzór nad sprawami związanymi z odbiorem odpadów stałych i nieczystości płynnych na terenie gminy.

8)      Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji oraz rozliczeń związanych z odbiorcami usług: zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków i odbioru nieczystości stałych.

9)      Przygotowanie i prowadzenie remontów obiektów i infrastruktury komunalnej.

10)  Organizowanie i nadzór nad pracami porządkowymi na terenach przeznaczonych             do wspólnego użytkowania oraz obiektów komunalnych.

11)  Sprawowanie nadzoru i kontroli nad pracownikami zatrudnionymi w ramach robót publicznych.

12)  Sprawowanie nadzoru i kontroli nad osobami skierowanymi do wykonywania prac wyrokami Sądów.

13)  Opracowywanie planów rzeczowo – finansowych i budżetowych, analiz, programów, informacji i sprawozdań z zakresu kierowanego referatu.

14)  Przygotowanie projektów dochodów i wydatków do projektu budżetu gminy                       i współdziałanie w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi.

15)  Egzekucja należności za gospodarkę odpadami komunalnymi.

16)  Prowadzenie spraw związanych z realizacją Funduszy Sołeckich.

17)  Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy oraz odpowiedzi na wnioski                   i interpelacje radnych.

18)  W zakresie upoważnień udzielonych przez Wójta, wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej.

19)  Kierowanie realizacją inwestycji gminnych i pracami remontowymi organizowanymi przez Urząd.

         20) Wykonywanie zadań określonych w organizacji działalności kontrolnej, w tym w 

               sposobie realizacji kontroli zarządczej.

 

Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej

 

    Do zadań tego stanowiska należy w szczególności:

1)      Ewidencja majątku komunalnego gminy, prowadzenie sprawozdawczości, rejestrów, analiz oraz innych wymaganych dokumentów w tym zakresie.

2)      Prowadzenie wszystkich spraw związanych ze sprzedażą nieruchomości gminnych, zamianą, przejęciem, dzierżawą,  najmem i  nabyciem.

3)      Prowadzenie rejestru i innych spraw związanych z użytkowaniem wieczystym, opłatą adiacencką, trwałym zarządem.

4)      Monitorowanie spraw związanych z prawem pierwokupu nieruchomości we współpracy z pracownikiem ds. poboru podatków i opłat.

5)      Koordynowanie wykonywania kontroli wewnętrznej podległych stanowisk pracy.

6)      Koordynowanie  prawidłowej realizacji zadań Gminy dotyczących                                           w szczególności:

 1. Zagospodarowania przestrzennego,
 2. Zabytków i miejsc pamięci narodowej,
 3. Gospodarki nieruchomościami,
 4. Zezwoleń i opłat za usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości,
 5. Prawa wodnego, ochrony i rekultywacji gruntów rolnych i leśnych oraz ochrony przyrody i ochrony środowiska,
 6. Rolnictwa, łowiectwa, ochrony roślin i zwierząt,
 7. Utrzymania dróg gminnych oraz zezwoleń i opłat za zajęcie pasa drogowego,
 8. Oświetlenia dróg gminnych,
 9. Gospodarowania mieniem komunalnym,
 10. Utrzymania czystości i porządku w gminie,
 11. Innych zadań będących w zakresach czynności podległych pracowników.

7)      Koordynacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej z innymi stanowiskami                           i komórkami organizacyjnymi.

8)      Koordynowanie spraw związanych z odbiorem odpadów stałych i nieczystości płynnych na terenie gminy.

9)      Koordynowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji oraz rozliczeń związanych z odbiorcami usług: zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków i odbioru nieczystości stałych.

10)  Koordynowanie prac porządkowych na terenach przeznaczonych do wspólnego użytkowania oraz obiektów komunalnych.

11)              Koordynowanie prac pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

12)  Koordynowanie działań osób skierowanych do wykonywania prac wyrokami Sądów.

13)  Wsparcie Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej przy opracowywaniu planów rzeczowo – finansowych i budżetowych, analiz, programów, informacji i sprawozdań z zakresu danego referatu.

14)  Wspieranie Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej przy przygotowywaniu projektów dochodów i wydatków do projektu budżetu gminy i współdziałanie w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi.

15)              Koordynowanie egzekucji należności za gospodarkę odpadami komunalnymi.

16)  W zakresie upoważnień udzielonych przez Wójta, wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej.

17)  Koordynowanie realizacji inwestycji gminnych i prac remontowych organizowanych przez Urząd.

18)  Kierowanie referatem i podległymi pracownikami, jak również ponoszenie odpowiedzialności za całokształt zadań wykonywanych przez referat podczas nieobecności Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej,

19)  Prowadzenie spraw związanych z realizacją Funduszu Sołeckiego.

 

Stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska:

        Do zadań tego stanowiska należy w szczególności:

1)                  Prowadzenie spraw związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą.

2)      Sporządzanie wniosków określających zapotrzebowanie na powierzchnię uprawy maku, konopi.

3)      Wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi oraz sprawowanie nadzoru nad tymi uprawami.

4)      Działalność informacyjna i współpraca oraz koordynacja spraw związanych                       z rozprowadzaniem zwierząt hodowlanych, materiału siewnego, sadzeniaków, środków ochrony roślin.

5)      Współpraca ze służbami ochrony roślin w zakresie zwalczania chorób i szkodników.

6)      Współpraca ze służbą weterynaryjną i innymi instytucjami w zakresie zwalczania chorób zakaźnych.

7)      Współpraca z ODR, Izbami Rolniczymi oraz innymi instytucjami pracującymi na rzecz  rolnictwa i obszarów wiejskich, w tym z instytucjami i organizacjami finansującymi zadania na tych obszarach.

8)      Współpraca z kołami łowieckimi, których tereny łowieckie położone są na terenie gminy.

9)      Sporządzanie sprawozdań statystycznych, dokonywanie czynności związanych ze spisem rolnym: analiza, aktualizacja danych.

10)  Współpraca w przygotowaniu spisu rolnego i powszechnego.

11)  Współpraca z PIP w zakresie zagrożeń występujących w gospodarstwach rolnych.

12)  Tworzenie projektów programów dotyczących ochrony zwierząt.

13)  Upowszechnianie przepisów o ochronie zwierząt i roślin: prowadzenie kontroli                   i  monitorowanie.

14)  Prowadzenie postępowań związanych z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

15)  Nadzór i kontrola zadań w zakresie ochrony środowiska, ochrony przyrody, gospodarki  

      wodnej.

16)              Podejmowanie skutecznych działań w sprawie szczegółowych zasad utrzymania     

      czystości i porządku na terenie Gminy Waganiec (stosownych Uchwał Rady Gminy 

      Waganiec).

17)              Przygotowywanie zezwoleń i ustalanie opłat za usunięcie drzew i krzewów z terenu 

       nieruchomości oraz wnioskowanie o wymierzanie kary za samowolne usunięcie drzew      

       i  krzewów.

18)              Opracowywanie i opiniowanie wniosków i planów usuwania drzew i krzewów przy 

      drogach i na terenach  będących własnością gminy.

19)              Ustalanie wysokości opłat za korzystanie ze środowiska: pobór wód, wprowadzanie 

       ścieków, gazów i pyłów, oraz planowanie w tym zakresie.

20)              Realizacja zadań wynikających z programu usuwania wyrobów zawierających azbest.

21)              Realizacja zadań wynikających z programu ochrony środowiska.

22) Uczestnictwo w opracowywaniu programu zrównoważonego rozwoju gminy i nadzór nad 

       jego realizacją.

23) Planowanie i realizacja środków budżetu z zakresu ochrony środowiska.

24) Inicjowanie działań edukacyjnych, wychowawczych mających na celu utrzymanie 

      porządku i czystości w gminie.

25) Opracowywanie decyzji i uzgodnień dotyczących warunków wykonania przyłączy  

       wodociągowych i kanalizacji.

26) Informowanie o odbiorze przyłączy pracownika odpowiedzialnego za naliczanie płatności 

      za pobór wody i odprowadzanie ścieków.

27) Prowadzenie rejestru zbiorników bezodpływowych na ścieki i przydomowych  

      oczyszczalni ścieków.

28) Kontrola prawidłowości eksploatacji urządzeń wymienionych w pkt. 25 oraz weryfikacja 

      ilości ścieków dostarczonych do oczyszczalni z ilością zużytej wody.

29) Terminowe sporządzanie sprawozdań.

 

Stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych:

 

Do zadań tego stanowiska należy w szczególności:

1) Zamówienia publiczne:

 1. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej dla realizowanych inwestycji, remontów oraz zakupu materiałów, opału, sprzętu biurowego  i usług zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych w szczególności:

a)               szacowanie wartości zamówienia,

b)               wybór trybu w jakim będzie prowadzone  postępowanie,

c)               przygotowywanie ogłoszeń o wszczęciu postępowań i wynikach,

d)     przygotowywanie w porozumieniu z radcą prawnym i pracownikami merytorycznymi projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, umów,

e)      porozumiewanie się z oferentami w celu wyjaśnienia wątpliwości i zapytań do SIWZ w trakcie trwania postępowania,

f)                przygotowywanie odpowiedzi na zapytania i protesty wnoszone przez oferentów, 

 1. Prowadzenie rejestru zamówień oraz zapewnienie bezpiecznego gromadzenia informacji na temat przygotowywanych, prowadzonych i realizowanych postępowań     o zamówienie publiczne,
  1. Sporządzanie okresowych analiz i sprawozdań z realizacji zamówień publicznych,
  2. Udział w pracach komisji przetargowych.

 

    2) Analiza źródeł i pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na realizację przedsięwzięć  samorządowych (informacja nie  rzadziej niż raz na dwa tygodnie):

1. Pisemna prezentacja zebranych informacji dotyczących źródeł finansowania, 

    partnerów finansowych oraz ogłoszeń o konkursach,  naborze  wniosków,

      2. Poznawanie zasad współpracy z organizacjami i instytucjami, a w szczególności 

          nawiązywanie kontaktów i współpracy z partnerami opracowującymi projekty 

          konkursowe,

      3. Zbieranie, monitorowanie i analizowanie informacji, jak pozyskiwać środki  krajowe            

          i zagraniczne,

      4. Tworzenie założeń i projektów dla wybranych funduszy oraz ocena możliwości ich 

          absorpcji,

      5. Weryfikacja poprawności przygotowania wniosków o dofinansowanie pod   

          względem formalnym,

      6. Przygotowywanie załączników i zaświadczeń niezbędnych dla prawidłowo 

          przygotowanej aplikacji,

7. Ewidencjonowanie i monitorowanie zgłoszonych wniosków oraz realizowanych      projektów,

8. Prowadzenie działalności informacyjnej dla mieszkańców, podmiotów gospodarczych, jednostek pomocniczych i organizacyjnych Gminy na temat mechanizmów i instrumentów finansowych Unii Europejskiej.

 

    3) Koordynowanie realizacji inwestycji gminnych i prac remontowych organizowanych 

        przez Urząd.

 

Stanowisko ds. budownictwa i dróg:

 

        Do zadań tego stanowiska należy w szczególności:

1)      Uczestnictwo w opracowywaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz innych opracowań wymaganych w przepisach prawnych.

2)      Prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia warunków zabudowy                                    i zagospodarowania terenu, w tym  uzgadnianie projektu decyzji z właściwymi organami.

3)      Przygotowywanie zaświadczeń, wyrysów i wypisów z planu zagospodarowania przestrzennego oraz innych dokumentów.

4)      Prowadzenie ewidencji nieruchomości i nadawanie im numerów porządkowych, współpraca w tym zakresie z kierownikiem USC.

5)      Przygotowywanie spraw związanych z uzbrojeniem terenu pod budownictwo mieszkaniowe, spółdzielcze, jednorodzinne oraz zagrodowe i udzielanie,  w tym zakresie wskazań we współpracy z pracownikiem ds. gospodarki komunalnej.

6)      Współdziałanie z urzędami administracji państwowej i samorządowej  w zakresie programowania i realizacji infrastruktury technicznej, zapewniającej przygotowanie terenów dla budownictwa.

7)      Przygotowanie opinii o wyrażeniu zgody na zmianę sposobu wykorzystania terenu bez dokonania inwestycji.

8)                  Przygotowanie materiałów dla uzyskania pozwolenia na budowę inwestycji własnych.

9)                  Udzielanie informacji petentom zamierzającym rozpocząć inwestycje budowlane.

10)              Podziały i rozgraniczenia nieruchomości.

11)   Projektowanie organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych.

12)               Przygotowywanie wniosków o zmiany w organizacji ruchu drogowego 

       na drogach nie będących we władaniu gminy.

13)              Prowadzenie aktualnego rejestru dróg gminnych, przepustów, mostów  

       zgodnie z wymogami prawa.

14)  Nadzór nad bezpieczeństwem i organizacją ruchu na drogach i przejazdach    

       kolejowych oraz dbałość o ich prawidłowe oznakowanie.

15)              Przygotowywanie propozycji w zakresie budowy, remontów dróg na 

       terenie gminy.

16)              Naliczanie i prowadzenie rejestru opłat za zajęcie pasa drogowego oraz 

       monitorowanie terminowego regulowania należności w porozumieniu               

 z księgowością.

17)              Współpraca z Zakładem Energetycznym w zakresie oświetlenia ulicznego oraz nadzór nad zleconą konserwacją, remontami w tym zakresie.

18)               Monitorowanie zużycia energii elektrycznej.

19)               Rozliczanie kosztów remontów zleconych ZE.

20)   Współdziałanie z ZE w zakresie programowania i realizacji infrastruktury energetycznej niezbędnej dla działalności inwestycyjnej jednostek gminy oraz przygotowanie terenów dla budownictwa.

21)              Rozliczanie kosztów zużytej energii elektrycznej.

22)              Koordynowanie opracowania projektu planu rozwoju sieci dróg gminnych.

23)  Koordynowanie przeprowadzania okresowych (rocznych i pięcioletnich) kontroli stanu technicznego dróg gminnych i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego.

24)               Bieżąca aktualizacja i rzetelne prowadzenie książek dróg gminnych.

25)  Prowadzenie dziennika objazdu dróg gminnych.

26)  Coroczne sporządzanie i przekazywanie do O/GDDKiA w Bydgoszczy informacji o sieci dróg publicznych będących w zarządzie Gminy.

27)              Weryfikacja i aktualizacja stałej organizacji ruchu na drogach gminnych.       

 

Stanowisko ds. gospodarki odpadami:

 

        Do zadań tego stanowiska należy w szczególności:

1)                  Wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2)      Weryfikacja poprawności złożonych deklaracji o wysokości opłaty   za  gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3)      Prowadzenie postępowań zmierzających do wydania decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4)      Prowadzenie postępowań w przypadku wpływu podania o umorzenie, odroczenie,  rozłożenie na raty należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5)      Wystawianie tytułów wykonawczych, prowadzenie egzekucji należności                                  za  gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6)                  Sprawozdawczość z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

7)                  Ścisła współpraca ze stanowiskiem ds. poboru podatków i opłat.

8)      Przyjmowanie wniosków, naliczanie dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz kontrola  prawidłowości wykazanych danych.

9)      Naliczanie czynszów najmu lokali komunalnych i sporządzanie sprawozdań z tego zakresu.

10)         Wystawianie faktur oraz ewidencjonowanie wpłat (czynsze najmu, dzierżawy, 

użytkowanie wieczyste, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, 

refakturowanie za media).

11) Systematyczne wystawianie wezwań do zapłaty, wynikających z zakresu  

     czynności.

12) Przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątku 

     pochodzącego z nielegalnych źródeł.

13) Gospodarka wodno-ściekowa:

      1. prowadzenie ewidencji korzystających z sieci wodociągowej, kanalizacji  

       sanitarnej oraz punktu zlewnego ścieków dowożonych,

      2. prowadzenie rejestru należności i terminowego wnoszenia opłat za pobraną  

       wodę  i odprowadzone ścieki,

      3. monitorowanie jakości ścieków zgodnie z wymaganiami pozwolenia                       

       wodno-prawnego,

      4. monitorowanie jakości wody pitnej,

      5. przygotowanie materiałów, współdziałanie oraz uczestnictwo w opracowaniu 

       operatów oraz uzyskania pozwoleń wodno-prawnych.

14) Przygotowanie informacji, analiz niezbędnych do sporządzenia określonych 

     odrębnymi przepisami sprawozdań finansowych.

15) Przygotowywanie projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady 

     Rady Gminy i jej komisji (przy pomocy Radcy Prawnego).

16) Przygotowywanie materiałów do opracowania budżetu gminy.

17) Wykonywanie na polecenie Wójta lub Kierownika Referatu Gospodarki

     Komunalnej innych prac nie ujętych w niniejszym zakresie, a wymagających 

     niezwłocznego załatwienia.

18) Systematyczne samokształcenie w zakresie zagadnień merytorycznych oraz 

     znajomości przepisów prawnych dotyczących zakresu obowiązków.

19) Podejmowanie działań na rzecz poprawy funkcjonowania Urzędu Gminy przez 

     usprawnienie organizacji, metod, form pracy.

20) Przygotowywanie i przekazywanie administratorowi BIP w formie elektronicznej 

     powszechnie dostępnych informacji będących w zakresie obowiązków.

21) Realizacja wniosków i zaleceń pokontrolnych.

22) Realizacja zadań z zakresu obronności kraju oraz obrony cywilnej na terenie 

     gminy należących do kompetencji Wójta, a wynikających z zakresu obowiązków.

23) Współpraca z odpowiednimi służbami w zakresie klęsk żywiołowych.

 

Stanowisko ds. infrastruktury i inwestycji:

 

        Do zadań tego stanowiska należy w szczególności:

1)      Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania (utrzymania ruchu) Stacji Uzdatniania Wody, Gminnej Oczyszczalni Ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

2)      Przestrzeganie warunków pozwoleń wodnoprawnych i obowiązujących norm prawnych dotyczących poboru wód, odprowadzenia ścieków i ich dokumentowanie.

3)      Utrzymanie dróg gminnych (bieżące naprawy, oznakowanie poziome i pionowe, zimowe utrzymanie dróg, oświetlenie uliczne itp.).

4)      Dokumentowanie potrzeb remontowych, dostaw, usług, rozliczenia poniesionych wydatków oraz przedkładanie stosownych wniosków do projektu budżetu gminy.

5)      Gromadzenie, przetwarzanie informacji o prowadzonych oraz planowanych do realizacji inwestycjach i remontach mienia komunalnego i infrastruktury technicznej.

6)      Przygotowywanie projektów umów na roboty budowlane, remontowe, dostawy, usługi związane z procesem inwestycyjnym.

7)                  Kontrola wydatków pod względem merytorycznym, legalności i zgodności z PZP.

8)                  Szacowanie wartości inwestycji / remontów, opisów przedmiotu zamówienia.

9)                  Nadzór nad wykonaniem i weryfikacja dokumentacji technicznej i kosztorysowej.

10)  Weryfikacja kosztorysów inwestorskich z zakresem prac uwzględnionych w dokumentacji technicznej.

11)  Uzyskiwanie decyzji administracyjnych, opinii i ekspertyz oraz innych uzgodnień i zatwierdzeń, niezbędnych w trakcie realizacji procesu inwestycyjnego.

12)  Informowanie właściwych organów i jednostek o rozpoczęciu oraz zakończeniu planowanych zadań inwestycyjnych i remontowych.

13)  Dokonywanie czynności kontrolnych i udział w czynnościach inspekcyjnych w zakresie przestrzegania przepisów ustawy – Prawo budowlane.

14)  Weryfikowanie rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych i remontowych przygotowywanych przez urząd, jednostki organizacyjne, jednostki pomocnicze gminy  oraz inne podmioty zarządzające mieniem komunalnym oraz składanie wniosków do budżetu gminy  oraz zmian do niego wynikających z procesu koordynacji.

15)  Monitorowanie wykonywania robót budowlanych w zakresie ich zgodności z dokumentacją, projektami, harmonogramem prac  inwestycyjnych oraz zapisami umów zawartych z Wykonawcami.

16)               Uczestnictwo w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych ze środków zewnętrznych.

17)              Analiza ponoszonych kosztów i ich zgodności z zatwierdzonym budżetem gminy.

18)  Odbiory inwestycji gminnych, rozliczenia rzeczowe i finansowe oraz przekazanie do eksploatacji.

19)   Sporządzanie dowodów OT – przyjęcie środka trwałego oraz sprawozdań z realizowanych inwestycji oraz bieżące uzupełnianie książek obiektu budowlanego.

20)              Obsługa elektronicznego obiegu dokumentów.

 

Wieloosobowe stanowisko ds. eksploatacji ujęcia wody i oczyszczalni ścieków:

 

    Do zadań tego stanowiska należy w szczególności: utrzymanie  sieci kanalizacyjnej, 

    przepompowni ścieków, obiektów na terenie oczyszczalni ścieków i ujęcia wody,   

    prowadzenie remontów, napraw itp.

 

Stanowiska nie urzędnicze:

   

       Do zadań tych stanowisk należy podejmowanie działań zgodnie z zakresami czynności.

 

Referat Oświaty

 

Kierownik Referatu Oświaty/Główny Księgowy Referatu

 

Do zadań tego stanowiska należy w szczególności:

 

1)      Reprezentowanie referatu na zewnątrz oraz ponoszenie odpowiedzialności za jego prawidłowe funkcjonowanie.

2)      Samodzielne podejmowanie decyzji dotyczących jednostek obsługiwanych zgodnie                  z prawem.

3)      Ustalanie szczegółowego podziału zadań, uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności Głównego Księgowego oraz pracowników referatu oświatowego.

4)      Przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, decyzji oraz prowadzenie dokumentacji w sprawach zakładania, przekształcania i likwidacji szkół.

5)      Ponoszenie odpowiedzialności za opracowywanie oraz realizację planów finansowo-rzeczowych jednostek obsługiwanych zgodnie z posiadanymi środkami.

6)      Współdziałanie z organami Gminy i jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz                           z Komisjami Rady Gminy w Wagańcu.

7)      Współdziałanie z Kuratorium Oświaty, z organizacjami związkowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz oświaty we wszystkich sprawach wynikających                    z przepisów prawa.

8)                  Sporządzanie informacji z pracy referatu oświaty.

9)      Przygotowywanie informacji, analiz niezbędnych do sporządzania określonych odrębnymi przepisami sprawozdań budżetowych.

10)  Przygotowywanie z Głównym Księgowym projektu planu finansowego referatu oświatowego.

11)              Stała współpraca z organem nadzorującym w sprawach wymagających uzgodnień, opinii.

12)  Systematyczne samokształcenie w zakresie zagadnień merytorycznych oraz znajomości przepisów prawnych dotyczących zakresu obowiązków.

13)  Podejmowanie działań na rzecz poprawy funkcjonowania referatu oświatowego przez usprawnienie organizacji, metod, form pracy.

14)  Przygotowywanie powszechnie dostępnych informacji będących w zakresie obowiązków, stanowiących informację publiczną i przekazywanie na bieżąco/niezwłocznie w formie elektronicznej lub innej wymaganej, administratorowi w celu publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

15)  Realizacja zadań z zakresu obronności kraju oraz obrony cywilnej na terenie gminy należących do kompetencji Wójta Gminy, a wynikających z zakresu obowiązków.

16)              Współpraca z odpowiednimi służbami w zakresie klęsk żywiołowych.

 

Stanowisko ds. finansowych 2

 

Do zadań tego stanowiska należy w szczególności:

1)      Prowadzenie obsługi finansowej i księgowej jednostek obsługiwanych tj. jednostek oświaty  z terenu gminy Waganiec.

2)      Bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości, terminowe wykonywanie sprawozdawczości finansowej umożliwiające przekazanie rzetelnych informacji ekonomicznych, terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych.

3)      Sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych i budżetowych dla jednostek obsługiwanych.

4)                  Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej dla poszczególnych zespołów kont.

5)                  Prowadzenie ewidencji wydatków budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej.

6)                  Ewidencja środków na wydzielonych rachunkach dochodów.

7)                  Sporządzanie wydruków wyciągów bankowych i potwierdzeń przelewów.

8)                  Dekretowanie dokumentów księgowych.

9)      Prowadzenie kontroli płac, rachunków za prace zlecone, naliczeń powodujących zobowiązania wobec ZUS, US i innych instytucji.

10)  Współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie opracowywania planów finansowych i ich zmian.

11)  W porozumieniu z dyrektorami jednostek obsługiwanych korygowanie planów jednostkowych w związku z przyznanymi środkami finansowymi na dany rok budżetowy.

12)              Ewidencja „wzajemnych rozliczeń”.

13)              Prowadzenie rejestru zakupu VAT.

14)              Ewidencjonowanie wydatków w ramach rozliczenia dotacji.

15)              Ewidencja wydatków na kształcenie specjalne.

16)  Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz tabel amortyzacyjnych jednostek obsługiwanych wraz z rozliczaniem spisów z natury.

17)              Przygotowywanie informacji o stanie mienia komunalnego.

18)              Finansowe rozliczanie inwentaryzacji – weryfikacja stanu aktywów i pasywów.

19)  Sporządzanie informacji ze stanu środków trwałych i „pozostałych środków trwałych” dla potrzeb ubezpieczenia majątku jednostek obsługiwanych.

20)  Sporządzanie sprawozdań statystycznych ze stanu środków trwałych jednostek oświatowych.

21)              Rozliczanie zużycia opału w szkołach, ewidencja ilościowo-wartościowa.

22)  Naliczanie odpisu na  Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych jednostek obsługiwanych.

23)  Sporządzanie sprawozdania opisowego i informacji z wykonania planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań obsługiwanych jednostek.

24)  Rozliczanie kosztów korzystania z wychowania przedszkolnego przez dziecko będące mieszkańcem innej gminy.

25)  Przygotowanie i gromadzenie dokumentacji związanej ze zwrotem pracodawcom kosztów wyszkolenia młodocianych pracowników.

26)              Sporządzanie zbiorczych zestawień na środki w ramach rezerwy subwencji oświatowej.

27)              Składanie wniosków oraz rozliczanie dotacji celowych m.in. w zakresie:

a)        dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,

b)       „wyprawka szkolna”,

c)        pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,

d)       na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

28)  Dokonywanie rozliczeń w zakresie średnich wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z art. 30 KN  do 15 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału we współpracy z inspektorem ds. finansowych  i archiwum oraz inspektorem ds. oświaty i kadr.

29)              Stały kontakt z bankami, Urzędem Skarbowym, ZUS i innym instytucjami.

30)  Przygotowywanie wniosków o zasilenie w środki pieniężne kont bankowych jednostek obsługiwanych.

31)  Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta, Sekretarza lub pracownika przez nich upoważnionego nie ujętych w niniejszym zakresie, a wymagających niezwłocznego załatwienia.

32)              Zastępstwo w czasie nieobecności inspektora ds. finansowych i archiwum.

33)  Systematyczne samokształcenie w zakresie zagadnień merytorycznych oraz znajomości przepisów prawnych dotyczących zakresu obowiązków, uczestnictwo w szkoleniach tematycznych.

34)  Podejmowanie działań na rzecz poprawy funkcjonowania referatu oświatowego przez usprawnienie organizacji, metod, form pracy.

35)  Przygotowywanie powszechnie dostępnych informacji będących w zakresie obowiązków, stanowiących informację publiczną i przekazywanie na bieżąco/niezwłocznie w formie elektronicznej lub innej wymaganej, administratorowi w celu publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

36)  Realizacja zadań z zakresu obronności kraju oraz obrony cywilnej na terenie gminy należących   do kompetencji Wójta Gminy, a wynikających z zakresu obowiązków,

37)              Współpraca z odpowiednimi służbami w zakresie klęsk żywiołowych.

38)  Sporządzanie miesięcznych zestawień i informowanie kierowników jednostek oświatowych o wysokości pozostałych środków do zrealizowania.

39)  Wykonywanie wszystkich zadań i czynności związanych z pomocą zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, przyznawaniem świadczeń środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

40)              Prowadzenie, sprawozdanie i rozliczania kartotek opłat za przedszkola.

 

Stanowisko ds. finansowych i archiwum.

 

Do zadań tego stanowiska należy w szczególności:

1)      Sporządzanie list płac wraz z przelewami wynagrodzeń dla pracowników jednostek obsługiwanych, tj. jednostek oświatowych z terenu gminy Waganiec.

2)      Naliczanie kwot z tytułu umów-zlecenia, umów o dzieło i innych należności za wykonywane czynności itp.

3)      Dokonywanie w granicach określonych prawem potrąceń z list płac oraz terminowe ich odprowadzanie na właściwe rachunki bankowe.

4)                  Uzyskiwanie zgody pracowników na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia.

5)                  Prowadzenie ewidencji dokonywanych potrąceń.

6)      Naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, bieżące sporządzanie deklaracji rozliczeniowych wraz z poleceniem przelewu  i przekazem elektronicznym oraz korygowanie na bieżąco powstałych błędów  w dokumentach.                                              

7)      Sporządzanie i przekazywanie raportów imiennych dla wszystkich objętych ubezpieczeniem.

8)      Sporządzanie „polecenia księgowania” w zakresie naliczonych płac i składek od nich należnych.

9)                  Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

10)  Przekazywanie na prośbę pracownika miesięcznych informacji  o wysokości wypłaconego wynagrodzenia (tzw. paski wynagrodzeń).

11)              Pobieranie od pracowników oświadczeń podatkowych.

12)              Bieżące sporządzanie informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

13)  Po zakończeniu roku kalendarzowego rozliczenie wszystkich osób z pobranych zaliczek       na podatek dochodowy wraz ze sporządzeniem odpowiednich deklaracji.

14)              Rozliczanie kosztów refundacji zatrudnienia pracowników.

15)  We współpracy z inspektorem ds. oświaty i kadr sporządzanie sprawozdań do GUS o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia w zakresie jednostek oświatowych.

16)  Prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych dla wszystkich pracowników jednostek obsługiwanych.

17)  Współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym  i innymi instytucjami.

18)  We współpracy z inspektorem ds. finansowych i inspektorem ds. oświaty i kadr przygotowanie rocznego sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

19)  Dokonywanie rozliczeń w zakresie średnich wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z art. 30 KN do 15 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału we współpracy z inspektorem ds. finansowych  oraz inspektorem ds. oświaty i kadr. Przedkładanie Kierownikowi referatu oświaty kwartalnej informacji z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  w szkołach prowadzonych przez Gminę Waganiec do 20 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału.

20)  Kontrola pod względem formalnym i rachunkowym przedkładanych rachunków, faktur, weryfikacja oraz przygotowanie do zatwierdzenia przez Głównego Księgowego oraz kierowników jednostek oświatowych.

21)              Sporządzanie poleceń przelewów, w tym przelewu z tytułu odpisu na ZFŚS.

22)  Rozpisywanie na poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej potrąceń dokonywanych     z wynagrodzeń.

23)  Rozliczanie kosztów podróży służbowych oraz prowadzenie „ewidencji przebiegu pojazdu”.

24)              Wystawianie faktur i not księgowych.

25)  Prowadzenie kartotek magazynowych ilościowo – wartościowych dla artykułów spożywczych zakupionych do stołówki.

26)              Prowadzenie rejestru VAT – sprzedaż obiadów i innych usług w szkołach.

27)              Przygotowywanie materiałów do opracowania projektu budżetu gminy.

28)              Ścisła współpraca za stanowiskiem kadr.

29)  Wyliczanie wydatków związanych z wynagrodzeniami nauczycieli ponoszonymi                  na kształcenie specjalne.

30)  Przygotowywanie informacji, analiz niezbędnych do sporządzania określonych odrębnymi przepisami sprawozdań.

31)              Przygotowanie sprawozdania za korzystanie ze środowiska jednostek obsługiwanych.

32)  Zastępstwo w czasie nieobecności inspektora ds. finansowych i inspektora ds. oświaty       i kadr.

33)  Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta, Sekretarza lub pracownika przez nich upoważnionego nie ujętych w niniejszym zakresie, a wymagających niezwłocznego załatwienia.

34)              Prowadzenie archiwum Urzędu Gminy i jednostek podległych.

35)  Sporządzanie umów dotyczących zwrotu kosztów przejazdu, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni ucznia oraz nadzór nad realizacją przedmiotowych umów.

36)  Systematyczne samokształcenie w zakresie zagadnień merytorycznych oraz znajomości przepisów prawnych dotyczących zakresu obowiązków,

37)  Przygotowywanie powszechnie dostępnych informacji będących w zakresie obowiązków, stanowiących informację publiczną i przekazywanie na bieżąco/niezwłocznie w formie elektronicznej lub innej wymaganej, administratorowi w celu publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

38)  Realizacja zadań z zakresu obronności kraju oraz obrony cywilnej na terenie gminy należących do kompetencji Wójta Gminy, a wynikających z zakresu obowiązków,

39)              Współpraca z odpowiednimi służbami w zakresie klęsk żywiołowych,

40)    Sporządzanie umów dotyczących zwrotu kosztów przejazdu, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni ucznia oraz nadzór nad realizacją przedmiotowych umów.

 

Stanowisko ds. oświaty i kadr.

 

Do zadań tego stanowiska należy w szczególności:

1)      Prowadzenie dokumentacji kadrowej i emerytalnej  jednostek oświatowych z terenu Gminy Waganiec, w tym m. in. przygotowywanie dokumentacji odnośnie zatrudniania pracowników, odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych.

2)      Prowadzenie ewidencji czasu pracy, wykorzystania urlopów, sporządzania protokołów            i ustalenie przyczyn wypadków w pracy, organizowanie i ewidencja szkoleń z zakresu p.poż. i bhp, monitorowanie badań i przygotowywanie skierowań na badania profilaktyczne dla pracowników oświaty, współpraca z inspektorem ds. bhp.

3)      Monitorowanie wymaganych uprawnień pracowników do wykonywania prac                      dla pracowników oświaty.

4)      Analiza i sprawozdawczość w zakresie spraw kadrowych i zatrudnienia pracowników oświaty.

5)      We współpracy z Inspektorem ds. finansowych  i archiwum sporządzanie i przekazywanie sprawozdań do GUS o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia w zakresie jednostek oświatowych.

6)      Sporządzanie okresowych deklaracji oraz informacji do PFRON o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z zakresu oświaty.

7)      Prowadzenie w porozumieniu z dyrektorami szkół spraw związanych z organizacją dowozu uczniów do szkół.

8)      Weryfikacja wniosków na wyjazdy szkół na spotkania integracyjne, konkursy, itp.

9)      Przygotowywanie do zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół.

10)  Przygotowywanie materiałów do oceny pracy zawodowej dyrektora szkoły w porozumieniu    z Kuratorem Oświaty i przedstawienie ich Wójtowi Gminy.

11)  Przygotowywanie dokumentacji związanej z powołaniem komisji konkursowej na dyrektora szkoły.

12)  Gromadzenie materiałów w wypadku złożenia wniosku przez radę pedagogiczną                  lub uprawnione organy o odwołanie dyrektora szkoły.

13)  Przygotowanie spraw związanych z nadaniem imienia szkole.

14)  Prowadzenie korespondencji oświatowo-wychowawczej.

15)  Prowadzenie dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczycieli.

16)  Współpraca z kuratorium oraz ze związkami zawodowymi, Urzędem Skarbowym, PFRON.

17)  Przyjmowanie wniosków o stypendia i nagrody dla najlepszych uczniów.

18)  Uczestnictwo w komisjach o przyznanie środków na stypendia dla uzdolnionych uczniów.

19)  Wykonywanie wszystkich zadań w obowiązujących terminach związanych z przyznaniem, wstrzymaniem i cofnięciem stypendiów dla zawodników osiągających wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, posiadających status zawodnika uprawnionego do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.

20)  Wykonywanie wszystkich zadań w obowiązujących terminach związanych z przyznawaniem nagród i wyróżnień za wysokie wyniki w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.

21)  Wykonywanie wszystkich zadań związanych z organizacją pomocy materialnej dla uczniów, a w szczególności:

 1. przyjmowanie i ocena pod względem formalnym wniosków o przyznanie pomocy materialnej,
 2. sporządzanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy materialnej,
 3. przyjmowanie dowodów dokumentujących koszty poniesione w związku z edukacją uczniów,
 4. przygotowanie list wypłat stypendium i zasiłku szkolnego oraz zaświadczeń o wysokości przyznanej formy pomocy materialnej,
 5. przyjmowanie oświadczeń od osób otrzymujących stypendium,
 6. sporządzanie rocznej informacji o wysokości wypłaconego stypendium,
 7. przygotowanie planu wydatków w zakresie pomocy materialnej dla uczniów.

22)  Prowadzenie ewidencji „pozostałych środków trwałych” będących w użytkowaniu jednostek oświatowych.

23)  Rozliczanie spisów z natury (weryfikacja arkuszy, sporządzanie zestawienia różnic inwentaryzacyjnych).

24)  Sporządzanie sprawozdań statystycznych ze stanu środków trwałych jednostek oświatowych.

25)  Kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie gminy.

26)  Prowadzenie bazy danych oświatowych obejmującej zbiory danych z baz danych oświatowych szkół prowadzonych przez gminę:

 1. sprawdzanie kompletności i poprawności danych przekazywanych przez szkoły,
 2. sporządzanie zbiorczych zestawień wynikających z  systemu informacji oświatowej,
 3. wprowadzanie danych na poziomie gminy.

27)  Dokonywanie rozliczeń w zakresie średnich wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z art. 30 KN  do 15 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału we współpracy z inspektorem ds. finansowych  i archiwum oraz inspektorem ds. finansowych.

28)  Wystawianie faktur VAT oraz prowadzenie rejestru VAT – opłaty za dodatkowe zajęcia        w  przedszkolach.

29)  Przygotowywanie materiałów do opracowania projektu budżetu gminy.

30)  Przygotowywanie informacji, analiz niezbędnych do sporządzania określonych odrębnymi przepisami sprawozdań finansowych.

31)  Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta, Sekretarza lub pracownika przez nich upoważnionego nie ujętych w niniejszym zakresie, a wymagających niezwłocznego załatwienia.

32)  Zastępstwo w czasie nieobecności inspektora ds. finansowych i archiwum w zakresie kontroli pod względem formalnym i rachunkowym przedkładanych faktur, rachunków, weryfikacja, przygotowanie do podpisu przez Głównego Księgowego i kierownika jednostki oświatowej, sporządzanie poleceń przelewów, w całym zakresie dotyczącym zwrotów kosztów przejazdu ucznia do placówki oświatowej.

33)  Zastępstwo w czasie nieobecności inspektora ds. finansowych 2 w zakresie prowadzenia, sprawozdania i rozliczania kartotek opłat za przedszkola, pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i doskonalenia nauczycieli.

34)  Systematyczne samokształcenie w zakresie zagadnień merytorycznych oraz znajomości przepisów prawnych dotyczących zakresu obowiązków.

35)  Podejmowanie działań na rzecz poprawy funkcjonowania referatu oświaty przez usprawnienie organizacji, metod, form pracy.

36)  Przygotowywanie powszechnie dostępnych informacji będących w zakresie obowiązków, stanowiących informację publiczną i przekazywanie na bieżąco/niezwłocznie w formie elektronicznej lub innej wymaganej, administratorowi w celu publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

37)  Realizacja zadań z zakresu obronności kraju oraz obrony cywilnej na terenie gminy należących do kompetencji Wójta Gminy, a wynikających z zakresu obowiązków.

38)  Współpraca z odpowiednimi służbami w zakresie klęsk żywiołowych.

 

Wieloosobowe stanowisko – Opiekun dzieci i młodzieży.

 

Do zadań tego stanowiska należy w szczególności:

1) Opiekun jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów w trakcie wsiadania do autobusu lub wysiadania oraz w trakcie przejazdu. Opiekun winien posiadać imienną listę uczniów dowożonych (wsiadających) z danej miejscowości objętej trasą dowozu.

2)         W trakcie  wykonywania czynności związanych z opieką ściśle współpracuje z kierowcą pojazdu w zakresie bezpieczeństwa przewozu, a mianowicie:

 1. w trakcie realizacji przewozu przebywa wewnątrz pojazdu,
 2. w trakcie wsiadania uczniów, po zatrzymaniu się pojazdu, otwiera przednie drzwi              i wychodzi na zewnątrz,
 3. sprawdza, czy w miejscu wsiadania nie występują jakiekolwiek zagrożenia                    dla wsiadających,
 4. nadzoruje wsiadanie uczniów służąc w razie potrzeby pomocą, przestrzegając zasady, że w pierwszej kolejności wsiadają/wysiadają uczniowie młodsi,
 5. po wejściu wszystkich uczniów do pojazdu opiekun sprawdza, czy uczniowie zajęli miejsca (siedzące i stojące wg wskazania),
 6. po zamknięciu drzwi pojazdu oraz sprawdzeniu, czy zamknięte są drzwi tylne – awaryjne, opiekun przekazuje sygnał kierowcy do kontynuowania jazdy,
 7. w trakcie przejazdu opiekun na bieżąco kontroluje stan ładu i bezpieczeństwa                  w pojeździe, podejmując skuteczną interwencję w razie jego naruszenia. W razie konieczności, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, opiekun ma prawo do podjęcia decyzji o zatrzymaniu pojazdu w celu przywrócenia bezpiecznych warunków jazdy. W takim przypadku kierowca zobowiązany jest do zatrzymania pojazdu w najbliższym miejscu niezagrażającym bezpieczeństwu na drodze,
 8. przywrócenia ładu i bezpieczeństwa w pojeździe należy dokonać bez jakichkolwiek form przemocy fizycznej,
 9. w trakcie wysiadania uczniów, po zatrzymaniu się pojazdu opiekun otwiera drzwi pojazdu i wychodząc na zewnątrz sprawdza, czy zachowane są warunki bezpiecznego wysiadania, a w szczególności czy poruszające się po drodze pojazdy nie stanowią zagrożenia dla wysiadających,
  1. nadzoruje wysiadanie uczniów służąc im w razie potrzeby pomocą,
 10. po wyjściu wszystkich uczniów w danym miejscu wysiadania zajmuje miejsce                 w pojeździe i daje sygnał kierowcy w celu kontynuacji jazdy,
 11. odpowiedzialność i podjęcie obowiązków opiekuna rozpoczyna się z chwilą zatrzymania się pojazdu w pierwszym miejscu zatrzymania rozpoczynającym dowóz uczniów, a kończy się z chwilą opuszczenia pojazdu przez ostatniego ucznia w miejscu zatrzymania kończącym odwóz,
 12. jeżeli w szkole uczniowie na przyjazd pojazdu oczekują w świetlicy, obowiązkiem opiekuna jest przyprowadzenie uczniów ze świetlicy do miejsca wsiadania,
 13. po opuszczeniu pojazdu przez uczniów, opiekun dokonuje przeglądu jego wnętrza  i   w przypadku stwierdzenia pozostawienia przez uczniów przedmiotów (np. torba, odzież, itp.) przekazuje znalezione przedmioty dyrektorowi szkoły,
 14. w przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia przez ucznia/ów zasad bezpieczeństwa w trakcie przewozu oraz pomimo podjęcia interwencji w celu przywrócenia bezpieczeństwa, jeśli nie przyniosła ona oczekiwanych skutków, opiekun powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły, a w przypadku rażących chuligańskich zachowań opiekun ma obowiązek przekazać informację Policji o zaistniałym fakcie,
 15. opiekun prowadzi Dziennik Przewozów, w którym dokonuje codzienne wpisy zawierające uwagi dotyczące zdarzeń zaistniałych w trakcie przewozów oraz uwagi dotyczące zachowań uczniów w trakcie przewozu. W przypadku nieodpowiednich zachowań uczniów, opiekun dokonuje wpisu do dziennika zawierającego: nazwisko i imię ucznia, nazwę szkoły i nr klasy, do której uczeń uczęszcza, opis zdarzenia (zachowania), podjętych przez opiekuna działań i czynności w stosunku do zaistniałej sytuacji. Dziennik Przewozów opiekun przedstawia do kontroli kierownikowi referatu oświaty,
 16. w przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia pojazdu zastępczego.

3)      Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta, Sekretarza lub pracownika przez nich upoważnionego nie ujętych w niniejszym zakresie, a wymagających niezwłocznego załatwienia.

 

Samodzielne stanowiska pracy:

 

Kierownik USC:

 

      Do zadań tego stanowiska należy w szczególności:

1)      Dokonywanie wpisów w rejestrze stanu cywilnego zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

2)                  Sporządzanie aktów stanu cywilnego – rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów.

3)      Zamieszczanie przy aktach stanu cywilnego adnotacji, wzmianek dodatkowych oraz przypisków.

4)      Dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego: sprostowanie, uzupełnienie, unieważnienie oraz ustalenie treści aktu stanu cywilnego.

5)   Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, które nastąpiły za granicą i nie zostały tam 

          zarejestrowane.

6)   Dokonywanie transkrypcji zagranicznych aktów stanu cywilnego.

7)   Odtwarzanie aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą.

8)      Przyjmowanie zapewnień i wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w sposób określony w art. 1 §2 i 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.  

9)      Udzielanie ślubu cywilnego osobom, które zgodnie z przepisami przedłożyły wymagane dokumenty i zgłosiły swój zamiar zawarcia związku małżeńskiego.

10)  Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz oświadczeń
w sprawie nazwisk małżonków i ich dzieci.

11)  Przyjmowanie oświadczeń małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.

12)              Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa.

13)              Przyjmowanie oświadczeń o zmianie imienia lub imion dziecka.

14)   Wydawanie odpisów zupełnych, skróconych oraz wielojęzycznych z rejestru stanu cywilnego.

15)              Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.

16)              Wydawanie zaświadczeń o przyjętych sakramentach.

17)  Wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym.

18)  Wydawanie decyzji w sprawie zmiany imienia i nazwiska.

19)               Prowadzenie  akt zbiorowych urodzeń, małżeństw i zgonów.

20)  Konserwacja i zabezpieczenie ksiąg oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego przed uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą oraz przed nieuprawnionym dostępem                                do nich osób trzecich.

21)  Przechowywanie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego niesporządzonych
w formie dokumentu elektronicznego w archiwum urzędu stanu cywilnego.

22)  Przekazywanie akt stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego, po upływie okresów przechowywania, do właściwego archiwum państwowego.

23)              Organizowanie uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego i 100-lecia urodzin.

24)  Wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów prawnych, dotyczących rejestracji stanu cywilnego.

25)  Obowiązek pozyskania w terminie do dnia 05.12. każdego roku pisemnej informacji z referatu finansowo – księgowego o poziomie pozostałej do wykorzystania dotacji            w USC.

26)  Obowiązek przedstawienia propozycji koniecznych zakupów z dotacji w USC                   do 05.12. każdego roku.

27)  Realizacja wykonania koniecznych zakupów w ramach dotacji dla USC                               we współpracy z Zastępcą Kierownika USC, z referatem finansowo-księgowym                   oraz z  referatem gospodarki komunalnej.

 

Zastępca kierownika USC:

 

      Do zadań tego stanowiska należy w szczególności:

1)      Dokonywanie wpisów w rejestrze stanu cywilnego zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

2)                  Sporządzanie aktów stanu cywilnego – rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów.

3)      Zamieszczanie przy aktach stanu cywilnego adnotacji, wzmianek dodatkowych oraz przypisków.

4)      Dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego: sprostowanie, uzupełnienie, unieważnienie oraz ustalenie treści aktu stanu cywilnego.

5)   Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, które nastąpiły za granicą i nie zostały tam 

          zarejestrowane.

6)   Dokonywanie transkrypcji zagranicznych aktów stanu cywilnego.

7)   Odtwarzanie aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą.

8)      Przyjmowanie zapewnień i wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w sposób określony w art. 1 §2 i 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.  

9)      Udzielanie ślubu cywilnego osobom, które zgodnie z przepisami przedłożyły wymagane dokumenty i zgłosiły swój zamiar zawarcia związku małżeńskiego.

10)  Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz oświadczeń
w sprawie nazwisk małżonków i ich dzieci.

11)  Przyjmowanie oświadczeń małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.

12)              Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa.

13)              Przyjmowanie oświadczeń o zmianie imienia lub imion dziecka.

14)   Wydawanie odpisów zupełnych, skróconych oraz wielojęzycznych z rejestru stanu cywilnego.

15)              Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.

16)              Wydawanie zaświadczeń o przyjętych sakramentach.

17)  Wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym.

18)  Wydawanie decyzji w sprawie zmiany imienia i nazwiska.

19)               Prowadzenie  akt zbiorowych urodzeń, małżeństw i zgonów.

20)  Konserwacja i zabezpieczenie ksiąg oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego przed uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą oraz przed nieuprawnionym dostępem                                do nich osób trzecich.

21)  Przechowywanie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego niesporządzonych
w formie dokumentu elektronicznego w archiwum urzędu stanu cywilnego.

22)  Przekazywanie akt stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego, po upływie okresów przechowywania, do właściwego archiwum państwowego.

23)              Organizowanie uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego i 100-lecia urodzin.

24)  Wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów prawnych, dotyczących rejestracji stanu cywilnego.

25)  Realizacja wykonania koniecznych zakupów w ramach dotacji dla USC                           we Współpracy z Kierownikiem USC, z referatem finansowo-księgowym oraz  referatem gospodarki komunalnej.

 

Stanowisko ds. ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych i  

        spraw wojskowych:

 

      Do zadań tego stanowiska należy w szczególności:

1)      Przyjmowanie zgłoszeń pobytu stałego i czasowego.

2)                  Przyjmowanie zgłoszeń wymeldowań z pobytu stałego i czasowego.

3)      Przyjmowanie zgłoszeń wyjazdu oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

4)                  Wydawanie zaświadczeń potwierdzających pobyt stały i czasowy.

5)      Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru cudzoziemców.

6)      Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych. 

7)                  Przyjmowanie wniosków o nadanie numeru PESEL.

8)                  Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego.

9)                  Weryfikacja danych zawartych we wniosku o wydanie dowodu osobistego.

10)              Wydawanie dowodów osobistych.

11)              Wydawanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

12)              Prowadzenie dokumentacji kopert dowodowych.

13)  Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

14)  Sporządzanie rejestru oddzielnie dla każdego rocznika mężczyzn i każdego rocznika kobiet zamieszkałych na terenie Gminy na potrzeby kwalifikacji wojskowej.

15)  Przygotowywanie i przeprowadzanie corocznej kwalifikacji wojskowej osób zamieszkałych na terenie Gminy.

16)              Ustalanie miejsca pobytu osób, które nie zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

17)  Prowadzenie wykazu osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku służby wojskowej.

18)              Stała współpraca z WKU oraz Komisjami Lekarskimi.

19)              Nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony.

20)  Prowadzenie dokumentacji związanej z akcją kurierską na terenie Gminy.

21)  Aktualizacja składu osobowego i pojazdów akcji posłańczej oraz wypełnianie imiennych wezwań do realizacji świadczeń kurierów, prowadzenie ewidencji świadczeń.  

22)              Prowadzenie dziennika ewidencji i korespondencji niejawnej.

 

Stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego:

     Do zadań tego stanowiska należy w szczególności:

1)                  Przygotowywanie zadań określonych dla Gminy w ustawie o zarządzaniu kryzysowym.

2)                  Opracowywanie i aktualizacja Planu Reagowania Kryzysowego.

3)                  Realizacja zadań związanych ze stanem klęski żywiołowej.

4)      Współdziałanie z jednostkami i instytucjami w zakresie zapewnienia mieszkańcom pomocy w sytuacjach kryzysowych.

5)      Realizacja zadań związanych z wykonywaniem zadań przeciwpowodziowych.

6)      Opracowanie i uaktualnianie dokumentacji Stałego Dyżuru Wójta.

7)      Tworzenie stałych dyżurów dla potrzeb przekazywania informacji i decyzji.

8)      Przekazywanie informacji o zagrożeniach mieszkańcom.

9)      Współpraca z powiatowym i wojewódzkim centrum zarządzania kryzysowego.

10)  Znajomość podstawowych aktów normatywno-prawnych dotyczących OC                         i wykorzystania ich w pracy.

11)  Opracowywanie planów i sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań OC.

12)  Opracowanie wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Gminy.

13)  Organizowanie szkoleń i ćwiczeń w zakresie powszechnej obronności.

14)  Przygotowywanie i zapewnienie systemu wykrywania skażeń.

15)  Prowadzenie ewidencji osób wyznaczonych do pełnienia służby w OC oraz terminowe rozliczanie kart organizacyjno-mobilizacyjnych.

16)  Przygotowywanie przedsięwzięć związanych z organizacją i prowadzeniem akcji ratunkowej i udzielaniem pomocy poszkodowanym.

17)  Sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem i zapewnieniem funkcjonowania budowli ochronnych.

18)  Składanie zapotrzebowania na umundurowanie oraz sprzęt OC, a także zapewnienie warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji posiadanego sprzętu                              i umundurowania.

19)  Aktualizacja regulaminu wewnętrznego Urzędu na czas „W”.

20)  Opracowywanie dokumentacji operacyjnej funkcjonowania Gminy w warunkach kryzysu i wojny.

21)  Opracowywanie projektu planu zamierzeń obronnych na rok kalendarzowy.

22)  Prowadzenie ewidencji inwentarzowej (książka inwentarzowa, dokumenty przychodów –   rozliczenie, likwidacja szkód, tabele należności sprzętu dla formacji OC, kontrola stanu 

technicznego i wyposażenia magazynowego OC).

 

 

Stanowisko ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej:

   Do zadań tego stanowiska należy w szczególności:

1)                  Prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu Gminy, kierownika Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej, kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej.

2)      Prowadzenie akt osobowych pracowników robót publicznych, interwencyjnych oraz dokumentacji pracowników odbywających staż oraz wykonujących pracę dozorowaną              w ramach kary ograniczenia wolności.

3)      Prowadzenie ewidencji czasu pracy i wykorzystania urlopów.

4)      Ewidencja zwolnień lekarskich i kontrola prawidłowości ich wykorzystania.

5)      Analiza i sprawozdawczość w zakresie spraw kadrowych  i zatrudnienia.

6)      Prowadzenie dokumentacji rentowej i emerytalnej.

7)      Sporządzanie protokółów i ustalanie przyczyn wypadków w pracy.

8)      Prowadzenie ZFŚS.

9)      Organizowanie i ewidencja szkoleń z zakresu p.poż. i bhp, badań lekarskich, współpraca    z osobą obsługującą urząd w zakresie  bhp.

10)  Monitorowanie wymaganych uprawnień pracowniczych do wykonywania prac.

11)  Przygotowywanie wniosków i rozliczenie robót publicznych.

12)  Bieżące sporządzanie oraz przesyłanie wniosków dotyczących refundacji wynagrodzeń pracowników robót publicznych i interwencyjnych.

13)  Prowadzenie dokumentacji PFRON.

14)  Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

15)  Przygotowywanie projektów umów o powierzenie/ wsparcie zadań publicznych.

16)  Monitorowanie realizacji i rozliczanie dotacji.

17)  Przygotowywanie i organizowanie gminnych imprez kulturalnych.

18)  Sprawy ogólne z zakresu oświaty, kultury, sportu i ochrony zdrowia.

19)  Przygotowywanie kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych oraz projektów decyzji w sprawie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej                   lub lokalnej.

20)  Prowadzenie dokumentacji OSP na poziomie Gminy.

21)  Współpraca z Komendantem Gminnym OSP i jednostkami OSP na terenie Gminy.

22)  Prowadzenie spraw ewidencji działalności gospodarczej i prowadzenie związanej                    z tym dokumentacji.

23)  Przyjmowanie i przekształcanie wniosków o wpis do CEIDG na formę dokumentu elektronicznego.

24)  Przygotowywanie projektów oraz wprowadzanie zezwoleń na handel napojami alkoholowymi do CEIDG, prowadzenie ewidencji i współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Patologii Społecznej w tym zakresie.

25)  Przyjmowanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

26)  Sprawdzanie wysokości opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, kontrolowanie terminowości ich uiszczenia.

27)  Współpraca przy realizacji kontroli zarządczej.

 

Stanowisko ds. obsługi informatycznej:

      Do zadań tego stanowiska należy w szczególności:

1)                  Utrzymywanie i serwis istniejącej infrastruktury sieciowej.

2)                  Usługi związane z Internetem.

3)                  Instalacja oraz konfiguracja oprogramowania.

4)                  Proste naprawy sprzętu komputerowego.

5)            Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.

6)                  Pomoc pracownikom w rozwiązywaniu problemów z oprogramowaniem oraz sprzętem.

7)      Tworzenie kopii zapasowych danych wg obowiązujących przepisów, serwis                       i konfiguracja sprzętu informatycznego oraz nadzór nad jego prawidłowym działaniem.

8)      Wykonywanie czynności administratora systemów informatycznych.

9)      Administrowanie nośnikami z oprogramowaniem oraz kopiami zapasowymi                        z włączeniem programów użytkowych.

10)  Prowadzenie rejestru programów i ich wersji.

11)  Przygotowywanie i bieżące uaktualnianie witryny internetowej w formie elektronicznej powszechnie dostępnych informacji, jako redaktor witryny internetowej.

12)  Prowadzenie ewidencji licencji poszczególnych programów komputerowych.

13)  Nadzór merytoryczny nad usługami telekomunikacyjnymi, rozliczanie należności              za przekroczenia limitu korzystania z telefonów służbowych.

14)  Prowadzenie rejestru umów zawieranych na poszczególnych stanowiskach pracy.

 

Sekretariat gminy stanowisko ds. obsługi Rady Gminy  i  jej  organów oraz spraw organizacyjnych Urzędu Gminy w Wagańcu:

 

     Do zadań stanowiska w zakresie obsługi Rady należy w szczególności:

1)                  Zapewnienie obsługi organizacyjnej i administracyjnej Rady Gminy i jej Komisji.

2)      Prowadzenie rejestru uchwał Rady Gminy, zarządzeń Wójta oraz samorządu mieszkańców wsi.

3)      Prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych           oraz rejestrów wniosków i opinii komisji Rady.

4)      Udostępnianie mieszkańcom gminy uchwał Rady Gminy, protokołów posiedzeń,  zarządzeń, decyzji i postanowień oraz innych materiałów z obrad organów kolegialnych.

5)      Czuwanie nad wykonaniem obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez radnych.

6)      Prowadzenie rejestru skarg i wniosków kierowanych do Przewodniczącego Rady oraz

      nadawanie biegu ich załatwiania.

     Do zadań stanowiska w zakresie obsługi sekretariatu należy w szczególności:

1)                  Prowadzenie spraw  korespondencyjnych, przesyłek, wpływów specjalnych i 

wartościowych.

2)                  Prowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów.

3)      Udzielanie informacji interesantom, organizowanie ich kontaktów z Wójtem lub Sekretarzem, bądź kierowanie ich do właściwych stanowisk pracy.

4)      Zabezpieczenie  materiałów biurowych, kancelaryjnych, środków czystości, artykułów gospodarczych niezbędnych dla funkcjonowania Urzędu oraz ich magazynowanie              i  ewidencjonowanie.

5)      Prowadzenie rejestru delegacji.

6)      Obsługa centrali telefonicznej Urzędu.

7)      Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.

8)      Przygotowywanie materiałów okolicznościowych.

9)      Wsparcie w przygotowaniu i organizacji gminnych imprez kulturalnych.

 

Stanowisko ds. archiwum:

     Do zadań tego stanowiska należy w szczególności:

Prowadzenie archiwum Urzędu Gminy i pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy Waganiec:

1)   Przyjmowanie uporządkowanej dokumentacji archiwalnej do archiwum zakładowego,

2)   Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,

3)   Udzielanie wskazówek pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy 

      dotyczących zasad porządkowania materiałów archiwalnych oraz dokumentacji 

      niearchiwalnej przed przekazaniem do archiwum zakładowego,

4)   Udostępnianie dokumentacji zarchiwizowanej w razie konieczności zgłoszonej przez 

      pracowników,

5)  Współpraca z Archiwum Państwowym w Toruniu Oddział we Włocławku,

6)  Utrzymanie w porządku pomieszczenia archiwum.

 

Animator zajęć sportowych - instruktor sportu – nie urzędnicze:

1)                  Organizowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych na obiekcie.

2)                  Przygotowywanie harmonogramu korzystania z boisk i nadzór nad jego realizacją.

3)                  Prowadzenie rejestru użytkowników obiektu.

4)                  Przygotowywanie sprawozdań okresowych z działań realizowanych na obiekcie.

5)                  Dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia.

6)                  Dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego.

7)      Przestrzeganie i stosowanie Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”w Zbrachlinie.

 

Stanowisko gospodarcze – nie urzędnicze: utrzymanie czystości w pomieszczeniach 

     Urzędu Gminy, GOPS i ZOS.

 

Pełnomocnicy Wójta:

 

Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii, Przemocy         

     w  Rodzinie i  Patologii Społecznej.

 

      Do pełnomocnika należy w szczególności:

1)                  Przeprowadzanie analizy problemów alkoholowych na terenie Gminy oraz opracowanie

      programów dla zmniejszenia ich rozmiarów.

2)      Przygotowanie wspólnie z komisją i przedkładanie Wójtowi Gminy projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

3)      Bieżąca koordynacja i realizacja zadań wynikających z programu profilaktyki.

4)      Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i

      rozwiązywania problemów alkoholowych.

5)                  Koordynacja pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

      Patologii  Społecznej.

6)                  Nadzór nad działalnością Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin z problemami

      alkoholowymi.

 

Pełnomocnik ds. informacji niejawnych.

 

        Do zadań pełnomocnika należy w szczególności:

1)      Zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego.

2)      Zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne.

3)      Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka.

4)      Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.

5)      Opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji.

6)      Prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych.

7)      Prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających.

8)      Prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.

9)       Przekazywanie ABW do ewidencji danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, na podstawie wykazu, o którym mowa w pkt 8.

10)  Opracowanie instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w podległych komórkach organizacyjnych oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony.

11)  Opracowanie instrukcji postępowania w przypadku ujawnienia informacji niejawnych.

12)  Opracowanie wykazu informacji niejawnych.

13)  Wykonywanie innych czynności i obowiązków związanych z przedmiotowym zakresem.

 

Pełnomocnik ds. przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości   

        majątku pochodzącego z nielegalnych źródeł.

 

        Do zadań pełnomocnika należy w szczególności:

1)      Wykonywanie zadań związanych z przeciwdziałaniem wprowadzaniu do obrotu   finansowego wartości majątku pochodzącego z nielegalnych źródeł.

2)      Szkolenie pracowników Urzędu w zakresie przeciwdziałania  wprowadzaniu do obrotu  finansowego wartości majątku pochodzącego z nielegalnych źródeł.

 

Inspektor ochrony danych.

 

        Do zadań Inspektora ochrony danych należy w szczególności:

 Pełnienie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).

 

Metryka

sporządzono
2007-06-13 przez Marciniak Iwona
udostępniono
2007-06-13 00:00 przez Grzegorz Lasota
zmodyfikowano
2019-05-09 14:41 przez Lasota Grzegorz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2123
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.