Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Wagańcu
Menu góra
Strona startowa BIP UG Waganiec WŁADZE I STRUKTURA Urząd Gminy Skarbnik
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Skarbnik, bieżące, menu 55 - BIP - Urząd Gminy w Wagańcu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Skarbnik

Skarbnik

pokój nr 17, I piętro

Skarbnik Gminy

mgr Danuta Roszko

tel. centrala (0-54) 283 00 44

Do kompetencji Skarbnika Gminy należy w szczególności:

1)      Zapewnienie bilansowania potrzeb gminy dochodami własnymi i zasilającymi.

2)      Analiza wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami.

3)      Nadzór obsługi kasowej.

4)      Proponowanie wysokości podatków i opłat lokalnych.

5)      Prowadzenie spraw funduszy celowych, opracowywanie planów.

6)      Opracowywanie sprawozdań z wykonania planu finansowego.

7)      Współpraca z izbami obrachunkowymi i urzędami skarbowymi.

8)      Opracowywanie projektu budżetu gminy.

9)      Wykonywanie obowiązków głównego księgowego Urzędu Gminy.

10)  Przygotowywanie informacji dla potrzeb Rady Gminy, Wójta w zakresie  projektu budżetu i jego realizacji.

11)  Analizowanie wniosków o dokonanie zmian w budżecie.

12)  Czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej.

13)  Sporządzanie bilansów i sprawozdań finansowych.

14)  Nadzór nad prawidłową rachunkowością podatkową.

15)  Kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie pracy podległych pracowników i ponoszenie odpowiedzialności za wyniki tej pracy.

16)  Przygotowanie projektów szczegółowego podziału czynności dla podległych pracowników i przedłożenie ich Wójtowi do akceptacji.

17)  Podpisywanie projektów, decyzji, postanowień, sprawozdań, analiz itp. opracowywanych przez podległych pracowników, w granicach upoważnienia ze strony Wójta.

18)  Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych na rzecz poprawy efektywności wykorzystania środków budżetowych oraz pozyskiwania dodatkowych wpływów budżetowych.

19)  Dokonywanie okresowych ocen realizacji zadań zawartych w budżecie.

20)  Przygotowywanie projektów aktów prawnych Wójta oraz projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady Gminy i jej komisji (przy pomocy Radcy Prawnego).

21)  Współdziałanie z organami kontroli i organami ścigania.

22)  Rozpatrywanie skarg, wniosków i listów wniesionych do Wójta w zakresie spraw finansowo-budżetowych gminy.

23)  Prowadzenie kontroli wewnętrznej, w tym również jednostek organizacyjnych w zakresie gospodarki finansowej.

24)  Nadzór nad terminowym załatwianiem spraw interesantów zgodnie z KPA.

25)  Wykonywanie na polecenie Wójta innych prac nie ujętych w niniejszym zakresie, a wymagających niezwłocznego załatwienia.

26)  Systematyczne samokształcenie w zakresie zagadnień merytorycznych oraz znajomości przepisów prawnych dotyczących zakresu obowiązków.

27)  Podejmowanie działań na rzecz poprawy funkcjonowania Urzędu Gminy przez usprawnienie organizacji, metod, form pracy.

28)  Przygotowywanie i przekazywanie administratorowi BIP w formie elektronicznej powszechnie dostępnych informacji będących w zakresie obowiązków.

29)  Realizacja wniosków i zaleceń pokontrolnych.

30)  Prowadzenie rachunkowości jednostek.

31)  Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

32)  Dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

33)  Wykonywanie zadań określonych w organizacji działalności kontrolnej, w tym w sposobie realizacji kontroli zarządczej.

34)  Obowiązek sporządzenia i przekazania Wójtowi Gminy Waganiec w terminie do dnia 05.12. każdego roku pisemnej informacji o poziomie wykorzystanej dotacji w USC, natomiast do 15.12. każdego roku uzgodnić  z Kierownikiem USC i Zastępcą Kierownika USC rozliczenie przedmiotowej dotacji. 

Metryka

sporządzono
2007-06-13 przez Marciniak Iwona
udostępniono
2007-06-13 00:00 przez Grzegorz Lasota
zmodyfikowano
2019-05-09 14:42 przez Lasota Grzegorz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1852
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.