Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Wagańcu
Menu góra
Strona startowa BIP UG Waganiec PRAWO LOKALNE Opłaty i podatki Podatek od nieruchomości
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała Nr XXIX/232/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok - Podatek od nieruchomości, menu 101, artykuł 2642 - BIP - Urząd Gminy w Wagańcu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Podatek od nieruchomości

Uchwała Nr XXIX/232/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok

Uchwała Nr XXIX/232/2017
Rady Gminy Waganiec

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), w związku z art. 5 ust. 1 i art. 7 ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych  (tj: Dz. U. z 2017 r., poz. 1785) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P. z  2017 r. poz. 800) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości:

1. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych 0,36 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń  – 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych – 4,16 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

2. od budowli – 2 % ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;

3. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,75 zł od 1m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,63 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych – 0,13 zł od 1 m2 powierzchniw tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,11 zł od 1 m2 powierzchni,

d)  niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2017 r., poz. 1023, 1529 i 1566) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego -  3,04 zł od 1 m2 powierzchni.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki, budowle i grunty wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała  podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net  i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Jarosław Różański

 

Uchwała Nr XXIX/232/2017

Uzasadnienie 

Metryka

data wytworzenia
2018-01-11
data udostępnienia
2018-01-11
sporządzone przez
Beata Doligalska
opublikowane przez
Iwona Marciniak
ilość odwiedzin
271
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.