Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Wagańcu
Menu góra
Strona startowa BIP UG Waganiec PRAWO LOKALNE Opłaty i podatki Podatek od nieruchomości
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „UCHWAŁA NR XIV/65/11 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 oraz w sprawie poboru tego podatku. - Podatek od nieruchomości, menu 101, artykuł 331 - BIP - Urząd Gminy w Wagańcu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR XIV/65/11 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 oraz w sprawie poboru tego podatku.

UCHWAŁA NR XIV/65/11
RADY GMINY WAGANIEC
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 oraz w sprawie poboru tego podatku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 oraz Dz.U.2002 r. Nr 23 poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223, poz.1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887) w związku z art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 13 i art. 7 ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz.584, Nr 112, poz.654, Nr171, poz.1016) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. z 2011 r. Nr 95 poz.961) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości:

1. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych 0,34 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

e) pozostałych – 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego – 3,60 zł od 1 m2 powierzchni.

2. od budowli – 2 % ich wartości.

3. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków 0,70 zł od 1m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,33 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych – 0,12 zł od 1 m2 powierzchni
- w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,10 zł od 1 m2 powierzchni.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki, budowle i grunty wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego.

§ 3. 1. Pobór podatku odbywać się będzie w drodze inkasa, w kasie Urzędu Gminy w Wagańcu lub na konto Urzędu Gminy Waganiec.

2. Do poboru podatku ustala się inkasentów określonych uchwałą nr VII/34/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 14 czerwca 2011 roku.

3. Wysokość wynagrodzenia za inkaso określa uchwała nr VII/34/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.

§ 4. Terminem płatności dla inkasentów jest dzień nie późniejszy niż 5 dzień po terminie poboru podatku wg. ustalonego harmonogramu.

§ 5. Określa się wzór formularza „informacja w sprawie podatku od nieruchomości” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się wzór formularza „deklaracja na podatek od nieruchomości” stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się wzory formularzy stanowiących załączniki do składanych informacji i deklaracji:

1. Załącznik oznaczony ZN1/ A dane o nieruchomościach,

2. Załącznik oznaczony ZN1/B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

UCHWAŁA NR XIV/65/11 (1019kB)

załączniki

Metryka

data wytworzenia
2011-12-20
data udostępnienia
2012-12-04
sporządzone przez
Milak Michał
opublikowane przez
Iwona Marciniak
ilość odwiedzin
583
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.