Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Wagańcu
Menu góra
Strona startowa BIP UG Waganiec PRAWO LOKALNE Uchwały 2015
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała Nr VIII/67/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym - 2015, menu 220, artykuł 1868 - BIP - Urząd Gminy w Wagańcu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2015

Uchwała Nr VIII/67/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

UCHWAŁA Nr VIII/67/2015
RADY GMINY WAGANIEC
z dnia 30 listopada 2015 r.


w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, posiadających status zawodnika uprawnionego do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 31  ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 715 z późn. zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Stypendium sportowe, zwane dalej „stypendium”, ma na celu wspieranie rozwoju zawodników maksymalnie do ukończenia 25 roku życia:

1) zawodników szczególnie uzdolnionych, uprawiających dyscyplinę olimpijską, będących medalistami mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy i Świata,

2) zawodników powołanych do kadry narodowej, objętych centralnym szkoleniem przez polskie związki sportowe w dyscyplinach olimpijskich w grach zespołowych w okresie reprezentowania kraju,

3) zawodników uczestniczących w rozgrywkach ligowych prowadzonych przez polskie związki sportowe w grach drużynowych, których konkurencja znajduje się w programie Igrzysk Olimpijskich,

4) zawodników zdobywających inne osiągnięcia sportowe mające wysoką rangę sportową w zakresie współzawodnictwa sportowego, bądź w szczególny sposób promujące Gminę Waganiec.

2. Stypendium może być przyznane zawodnikom z terenu Gminy Waganiec zrzeszonym w klubach sportowych mających siedzibę i działających na terenie Gminy Waganiec, a także zawodnikom z terenu Gminy Waganiec i będącym członkami klubów mających siedzibę poza Gminą Waganiec.                                    

§. 2. 1. Wnioski o przyznanie stypendium składa Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Waganiec do Wójta Gminy Waganiec w terminie do 31 stycznia roku kalendarzowego, uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium.

2. Stypendium przyznawane jest na okres maksymalnie 12 miesięcy w ramach bieżącego roku kalendarzowego.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku o przyznanie stypendium, wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 3 dni od dnia wezwania do ich usunięcia.

5. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:

1) złożenia po terminie,

2) nieusunięcia braków formalnych wniosku w terminie określonym w ust. 4,

3) cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę.

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dołącza się:

1) w przypadku określonym w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2:

a) oświadczenie klubu potwierdzające przynależność zawodnika do klubu,

b) w przypadku zawodnika medalisty komunikat końcowy zawodów lub inny dokument potwierdzony za zgodność z oryginałem,

c) w przypadku zawodnika będącego członkiem kadry narodowej, dokument potwierdzający powołanie zawodnika do kadry narodowej, potwierdzony za zgodność z oryginałem,

d) zobowiązanie zawodnika i wnioskodawcy do informowania Wójta Gminy Waganiec o okolicznościach skutkujących wstrzymaniem lub cofnięciem stypendium.

2) w przypadku określonym w § 1 ust. 1 pkt 3:

a) oświadczenie klubu potwierdzające przynależność klubową zawodnika,

b) oświadczenie klubu o zgłoszeniu zawodników do rozgrywek ligowych w danej dyscyplinie sportu,

c) komunikat końcowy uwzględniający tabelę na zakończenie ostatnich rozgrywek ligowych,

d) zobowiązanie zawodnika i wnioskodawcy do informowania Wójta Gminy Waganiec o okolicznościach skutkujących wstrzymaniem lub cofnięciem stypendium.

3) w przypadku określonym w § 1 ust. 1 pkt 4:

a) oświadczenia potwierdzającego zdobycie osiągnięć sportowych mających wysoką rangę sportową,

b) zobowiązanie zawodnika i wnioskodawcy do informowania Wójta Gminy Waganiec o okolicznościach skutkujących wstrzymaniem lub cofnięciem stypendium.

7. Stypendium wypłacane jest za pełny miesiąc kalendarzowy w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

§ 3. 1. Wnioski o przyznanie stypendium opiniuje Komisja Budżetu Finansów, Planowania Przestrzennego i PorządkuPublicznego Rady Gminy Waganiec.

2. Komisja Budżetu Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego Rady Gminy Waganiec odnosi się do spełnienia przez zawodników wymaganych kryteriów oraz przedstawia Wójtowi propozycję wysokości przyznania stypendium.

3. Stypendium przyznaje Wójt Gminy Waganiec na podstawie umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.

5. Podstawę ustalenia wysokości stypendium sportowego stanowi ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium sportowego, publikowane na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

6. Wysokość miesięcznej raty stypendium sportowego może wynosić:

1) dla zawodników biorących udział w rozgrywkach seniorskich – do 30% kwoty, o której mowa w ust. 5.

2) dla zawodników startujących w kategoriach wiekowych niższych niż seniorzy,

– do 15 % kwoty, o której mowa w ust. 5.

§ 4. 1. Wypłata stypendium może być wstrzymana w następujących przypadkach:

1) złożenia pisemnego wystąpienia wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem,

2) gdy zawodnik zaniedbuje realizację programu szkolenia sportowego, co zostanie potwierdzone na piśmie przez wnioskodawcę,

3) gdy zawodnik odmówił udziału w zawodach objętych programem szkolenia lub rozgrywkach ligowych,

4) gdy zawodnik został zawieszony w prawach zawodnika lub przez organ statutowy właściwego polskiego związku sportowego.

2. Wypłatę stypendium wstrzymuje się na czas trwania przyczyn wymienionych w ust. 1, nie krótszy niż jeden miesiąc.

3. Wypłatę stypendium wznawia się na wniosek złożony przez wnioskodawcę, po ustaniu przyczyny wstrzymania jego wypłaty, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wniosek został złożony.

4. Wnioski o wstrzymanie stypendium można składać do 20-go każdego miesiąca ze skutkiem wstrzymania od miesiąca następnego.

§ 5. 1. Stypendium cofa się w następujących przypadkach:

1) złożenia pisemnego wystąpienia wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem,

2) nierealizowania przez zawodnika programu szkoleniowego,

3) wystąpienia przez zawodnika z dotychczasowego klubu sportowego i niewstąpienia do nowego klubu sportowego,

4) zawodnik przestał być członkiem kadry narodowej,

5) upłynęły 3 miesiące od daty wstrzymania wypłacania stypendium,

6) zawodnik został skazany za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej,

7) zawodnik naruszył ogólnoprzyjęte normy moralne,

8) zawodnik utracił zdolność do uprawiania sportu na podstawie orzeczenia lekarskiego.

2. W przypadku zaprzestania przez zawodnika uprawiania sportu z przyczyn zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza medycyny sportowej, stypendium jest wypłacane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

3. Utrata prawa do pobierania stypendium następuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu wystąpienia okoliczności określonych w ust. 1.

4. Jeżeli po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2, zawodnik nie powróci do realizacji programu szkolenia, stypendium ulega cofnięciu.

5. Wnioski o cofnięcie stypendium można składać do 20-go każdego miesiąca.

§ 6. Oświadczenie Wójta w przedmiocie wstrzymania i cofnięcia wpłaty stypendium doręcza się zawodnikowi oraz wnioskodawcy.

§ 7. Wykaz zawodników, ich osiągnięcia oraz wysokość przyznanego im stypendium podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Waganiec i Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 8. Stypendium wypłacone w oparciu o nieprawdziwe dane podlega zwrotowi na rachunek bankowy Urzędu Gminy Waganiec wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia jego wypłaty.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 UCHWAŁA Nr VIII/67/2015

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Metryka

data wytworzenia
2015-12-09
data udostępnienia
2015-12-09
sporządzone przez
Marciniak Iwona
opublikowane przez
Iwona Marciniak
ilość odwiedzin
460
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.