Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Wagańcu
Menu góra
Strona startowa BIP UG Waganiec PRAWO LOKALNE Uchwały 2016
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała Nr XIX/156/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2016 roku - 2016, menu 255, artykuł 2243 - BIP - Urząd Gminy w Wagańcu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2016

Uchwała Nr XIX/156/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2016 roku

Uchwała Nr XIX/156/2016
Rady Gminy Waganiec

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214 pkt. 1 i 2, art. 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 235, 236, 237,242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 18.330.375,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 17.731.308,00 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 599.067,00 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 452.168,00 zł

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21.830.375,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 16.749.402,94 zł, z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.733.911,00 zł,

wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 4.457.034,94 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.100.590,00 zł,

dotacje na zadania bieżące w kwocie 311.250,00 zł,

obsługa długu w kwocie 127.000,00 zł,

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 19.617,00 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 5.080.972,06 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.080.972,06 zł,
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 766.500,00 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w wysokości 3.500.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.950.000,00 zł, rozchody w wysokości 450.000,00 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 3 i 3a.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę w kwocie 73.500,00 zł, w której wyodrębnia się:

a) rezerwę ogólną w wysokości 24.000,00 zł,

b) rezerwę celową w wysokości 49.500,00 zł, z tego na: - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 49.500,00 zł,

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a.

§ 6. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi, środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, zgodnie
z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 70.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 70.000,00 zł, z czego na:

a) profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii 5.000,00 zł,

b) profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi 65.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 9a.

§ 10. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 79.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 10.

§ 11. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 334.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11,

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 97.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11a.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 15.500,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 12 i 12a.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 13 i 13a.

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych
w wysokości 182.670,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 i 14a.

§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,

b) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 450.000,00 zł.

c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 15 niniejszej uchwały,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami
i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 17. Ustala się kwotę 2.000.000,00 zł do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 18. Ustala się, że będzie stosowana zasada zmniejszania wydatków w przypadku zwrotu wydatków w jednostce
w tym samym roku budżetowym.

§ 19. Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze w szczegółowości uchwały budżetowej.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 21. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy:

J. Różański


 

Uchwała Nr XIX/156/2016

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 3a

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 4a

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 5a

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 9a

Załącznik Nr 10

Załącznik Nr 11

Załącznik Nr 11a

Załącznik Nr 12

Załącznik Nr 12a

Załącznik Nr 13

Załącznik Nr 13a

Załącznik Nr 14

Załącznik Nr 14a

Szczegółowy plan budżetowy

Szczegółowy plan budżetowy na 2017

Prognozowane dochody budżetowe

Prognozowane wydatki budżetowe

Metryka

data wytworzenia
2017-01-11
data udostępnienia
2017-01-11
sporządzone przez
Lasota Grzegorz
opublikowane przez
Grzegorz Lasota
ilość odwiedzin
455
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.