Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Wagańcu
Menu góra
Strona startowa BIP UG Waganiec ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Ogłoszenia o zamówieniach poza ustawą PZP (poniżej 30 000 euro) ogłaszanych do końca 2020 r. Gmina Waganiec - Zapytania cenowe poniżej 30 000 euro 2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Waganiec - 2018, menu 282, artykuł 2615 - BIP - Urząd Gminy w Wagańcu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2018

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Waganiec

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1. Zamawiający.

Gmina Waganiec reprezentowana przez Wójta Gminy Piotra Kosik z siedzibą przy ul. Dworcowej 11, 87-731 Waganiec, tel. 54 283 00 44.

Godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek 07:30- 15:30, wtorek 07:30 – 17:00, piątek 07:30 – 14:00.

 

zaprasza do złożenia oferty na:

 

świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Waganiec w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych

oraz ich ewentualnych zwrotów

 

2. Opis przedmiotu zamówienia.

Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Waganiec w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w zakresie i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami.

Opis przedmiotu zamówienia obejmuje:

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Waganiec w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, dokonywanych przez Gminę Waganiec.
 2. Poszczególne ilości nadawanych przesyłek pocztowych wymienione w załączniku do oferty p.n. „Ilości nadawanych przesyłek pocztowych (podział ceny na składniki)” mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie nadania przez Zamawiającego przewidywanej ilości przesyłek listowych.
 3. Zamawiający w ramach realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje nadawanie również przesyłek wymagających zastosowania przepisu art. 57 § 5 pkt. 2 Kodeksu postępowania administracyjnego,     art. 12 § 6 pkt. 2 Ordynacji podatkowej lub ew. innych analogicznych przepisów, np. art. 165 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego tj. pism w postępowaniach, w których Zamawiający jest stroną, a dla wywołania określonych w przepisach skutków (tj. zachowaniem terminu do wniesienia pisma               w przypadku nadawania przesyłki w ostatnim dniu terminów procesowych) konieczne jest pośrednictwo operatora wyznaczonego. Szacunkowe wolumeny wszystkich przesyłek, które wymagają pośrednictwa operatora wyznaczonego to około 3 % w stosunku do całości przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwość wyłączenia przesyłek wymagających pośrednictwa operatora wyznaczonego z zakresu przedmiotu zamówienia i niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający dopuszcza możliwość sporządzenia odrębnego wykazu przesyłek wymagających nadania u operatora wyznaczonego i akceptuje tryb posłańca w zakresie takich przesyłek.
 4. Wykonawca będzie zobowiązany świadczyć usługi pocztowe na rzecz Zamawiającego zgodnie               z przepisami:

1)       Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481),

2)       Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1468),

3)       Ratyfikowanych umów międzynarodowych: Ósmy protokół dodatkowy do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, Pierwszy protokół dodatkowy do Regulaminu Generalnego Światowego Związku Pocztowego wraz z załącznikiem – Regulaminem wewnętrznym Kongresów, Światowa Konwencja Pocztowa oraz Porozumienie dotyczące pocztowych usług płatniczych sporządzone            w Genewie dnia 12 sierpnia 2008 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1824), Regulamin Porozumienia dotyczącego pocztowych usług płatniczych, Regulamin poczty listowej i Regulamin dotyczący paczek pocztowych sporządzone w Bernie dnia 11 listopada 2008 r. (M.P. z 2015 r. poz. 46).

4)       Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

5)       Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.).

6)       Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.).

7)       innych aktów prawnych związanych z realizacją usług będących przedmiotem umowy, w tym wydanych na podstawie ustawy Prawo Pocztowe oraz wynikających z postanowień zapytania ofertowego.

 1. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się:

1)       listy zwykłe – przesyłki nierejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym,

2)       listy polecone – przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym

3)       listy polecone za zwrotnym potwierdzeniem odbioru – przesyłki nie będące przesyłkami najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym,

4)       paczki krajowe i zagraniczne,

5)       listy zwykłe priorytetowe – przesyłki nierejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym  i zagranicznym,

6)       listy polecone priorytetowe – przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym,

7)       listy polecone priorytetowe za zwrotnym potwierdzeniem odbioru – przesyłki najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym,

8)       paczki krajowe i zagraniczne priorytetowe,

9)       zwroty,

10)   druki bezadresowe.

 

Gabaryt A to przesyłki listowe o wymiarach:

MINIMUM – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm,

MAKSIMUM – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 325 mm, szerokość 230 mm.

Gabaryt B to przesyłki listowe o wymiarach:

MINIMUM – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość (grubość) 20 mm lub długość 325 mm lub szerokość 230 mm,

MAKSIMUM – suma długości, szerokości i wysokości (grubości) 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm.

 

Gabaryt A to paczki pocztowe o wymiarach:

MINIMUM – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm,

MAKSIMUM – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 300 mm, długość 600 mm, szerokość 500 mm.

Gabaryt B to paczki pocztowe o wymiarach:

MINIMUM – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość (grubość) 300 mm lub długość 600 mm lub szerokość 500 mm,

MAKSIMUM – suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość 3 000 mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1 500 mm.

 1. Realizacja przedmiotowej usługi odbywać się będzie na podstawie właściwie przygotowanych przez Zamawiającego przesyłek do nadania oraz zestawienia ilościowego z wyszczególnieniem adresów, w przypadku przesyłek rejestrowanych zestawienie będzie sporządzone w 2 egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy. Zamawiający umieszcza na przesyłkach w sposób trwały i czytelny informacje jednoznacznie identyfikujące adresata i nadawcę, jednocześnie określając rodzaj przesyłki zgodnie z wymogami Wykonawcy oraz pełną nazwę i adres zwrotny nadawcy. Do przesyłek używane będą koperty Zamawiającego oraz potwierdzenia odbioru Wykonawcy (kartonik dwustronnie zadrukowany z dwoma taśmami przylepnymi zgodne z Ordynacją Podatkową Dz. U. z 2017 poz. 201 ze zm., Kodeksem Postępowania Administracyjnego Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, Kodeks postępowania cywilnego Dz. U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) dostarczane bezpłatnie przez Wykonawcę w ilościach wg. zapotrzebowania Zamawiającego.
 2. Zamawiający jest odpowiedzialny za nadawanie przesyłek listowych i paczek w stanie umożliwiającym Wykonawcy doręczenie bez ubytku i uszkodzenia do miejsca zgodnie z adresem przeznaczenia.
 3. Przesyłki pocztowe i paczki będą kwalifikowane według kategorii wagowych i podziału obowiązującego u Wykonawcy.
 4. Zamawiający wymaga, aby usługa dostarczania przesyłek przez Wykonawcę świadczona była              do każdego wskazanego przez Zamawiającego adresu na terenie kraju i poza jego granicą.
 5. Przesyłki pocztowe przygotowane do dystrybucji będą dostarczane przez Zamawiającego do punktu odbioru, wskazanego przez Wykonawcę. Wskazany punkt odbioru musi znajdować się w pobliżu siedziby Zamawiającego – Urzędu Gminy (przy ul. Dworcowej 11 w Wagańcu),     tj. w takiej odległości od ww. siedziby aby dotarcie pieszo do wyznaczonego przez Wykonawcę punktu zajmowało max. 15 min. Punkt ma być dostępny (ma umożliwiać nadanie przesyłek) w godzinach pracy Urzędu Gminy: poniedziałek – piątek 07:30- 15:30. W przypadku braku posiadania takiego punktu Wykonawca zobowiązany jest do odbioru przesyłek jeden raz dziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku z siedziby Zamawiającego, o której mowa w niniejszym punkcie z Sekretariatu pół godziny przed końcem pracy Urzędu Gminy. Nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich przekazania przez Zamawiającego lub w dniu ich odbioru przez Wykonawcę od Zamawiającego w przypadku braku punktu odbioru. Przyjęcie przesyłek do obrotu pocztowego przez Wykonawcę będzie każdorazowo dokumentowane pieczęcią, podpisem i datą w książce nadawczej (dla przesyłek rejestrowanych) oraz na zestawieniu ilościowym przesyłek nierejestrowanych. Wzór książki nadawczej oraz zestawienia ilościowego zostanie przedstawiony Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie pisemnej w dniu zawarcia umowy i stanowić będzie załącznik do umowy. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wszelkich oznaczeń przesyłek rejestrowanych i priorytetowych.
 6. Odbioru przesyłek wychodzących dokonywać będzie upoważniony przedstawiciel Operatora  po okazaniu stosownego upoważnienia.
 7. Dla przesyłek ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego, przez którą przesyłka została nadana, pokwitowane przez adresata potwierdzenie odbioru niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki.
 8. W przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel Wykonawcy dokona awizowania niedoręczonych pod adres przesyłek zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, Kodeksu postępowania administracyjnego bądź Kodeksu postępowania cywilnego. Zamawiający wymaga, aby punkty odbioru niedoręczonych pod adres przesyłek (awizowanych) znajdowały się na terenie każdej gminy i miasta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każda jednostka (punkt odbioru) Wykonawcy musi spełniać następujące warunki:

- czynna we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,

- oznakowana w sposób widoczny szyldem z nazwą bądź logo Wykonawcy umieszczonym w obrębie witryny jednoznacznie wskazującym jednostkę Wykonawcy,

- jeżeli Wykonawca nie dostarczy przesyłki rejestrowanej adresatowi i pozostawi awizo, w takim przypadku, począwszy od dnia następnego (licząc od daty awizowania przesyłki), przez cały okres awizowania, adresat ma mieć zapewniony stały dostęp do swobodnego odbioru korespondencji             w godzinach 8:00-15:00 w dni powszednie.

 1. Usługę pocztową w zakresie przesyłki rejestrowanej uważa się za niewykonaną jeżeli doręczenie przesyłki rejestrowanej lub zawiadomienie o próbie jej doręczenia nie nastąpiło w terminie 14 dni od dnia nadania, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie reklamacji usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej.
 2. Reklamacje z tytułu niewykonania usługi Zamawiający może zgłosić do Wykonawcy po upływie14 dni od dnia nadania przesyłki rejestrowanej, nie później jednak niż 12 miesięcy od dnia ich nadania. Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację nie może przekroczyć 30 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę reklamacji.  W przypadku zgłaszania reklamacji zastosowanie mają unormowania zawarte w rozporządzeniu w sprawie reklamacji usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej.
 3. Do odpowiedzialności Wykonawcy za nienależyte wykonanie usługi pocztowej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Prawo pocztowe oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej, a w sprawach nieuregulowanych tymi przepisami stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Wykonawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej chyba, że nastąpiło to wskutek siły wyższej niezależnej od Wykonawcy i niemożliwej do przewidzenia.
 5. Z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi stanowiącej przedmiot zamówienia Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie zgodnie z zasadami ustawy Prawo pocztowe oraz regulaminami poszczególnych usług Wykonawcy.
 6. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się miesiąc kalendarzowy.
 7. Ilości, rodzaje przesyłek określone zostały w załączniku do formularza oferty p.n. „Ilość nadawanych przesyłek pocztowych (podział ceny na składniki)”.
 8. Zamawiający nie dopuszcza umieszczania na przesyłkach treści innych niż służące oznaczeniu adresata, nadawcy - Zamawiającego i Wykonawcy oraz informacji dot. pobranej opłaty i innych informacji odnoszących się do formy i sposobu wysłania korespondencji, typu: kod kreskowy, oznaczenia: „polecony”, „zwrotne potwierdzenie odbioru”, itp.
 9. Operator będzie stosował własne znaki służące do potwierdzenia opłat dotyczących usługi pocztowej i oznaczenia umożliwiające identyfikację umowy, na podstawie której świadczone są usługi pocztowe.
 10. Zamawiający wymaga, aby w placówkach prowadzących inną działalność gospodarczą niż świadczenie usług pocztowych znajdowało się wyodrębnione stanowisko obsługi klienta w zakresie usług pocztowych oznaczone logo lub nazwą Wykonawcy, jeżeli punkt odbioru przesyłek listowych znajduje się w lokalu, w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza niż świadczenie usług pocztowych.

 

3. Termin realizacji zamówienia: od 01.02.2018 r. do 31.01.2019 r.

 

4. Dokumenty jakie wykonawcy mają dostarczyć w celu udziału w postępowaniu.

1) Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1.

2) Wpis do rejestru operatorów pocztowych zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe.

5) Wypełnione zestawienie ilości nadawanych przesyłek pocztowych (podział ceny na składniki) – załącznik      nr 3.

 

5. Sposób przygotowania oferty.

1)       Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2)       Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem.

3)       Oferta powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

4)       Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

5)       Kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do jej podpisania (na każdej zapisanej stronie).

6)       Wszelkie poprawki i zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę.

7)       Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

8)       Oferta powinna zawierać cenę oferty, uwzględniając wszystkie wymagania Zamawiającego oraz wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego.

9)       Oferta powinna być umieszczona w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Gminy Waganiec, ul. Dworcowa 11, 87-731 Waganiec oraz opisane: „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Waganiec w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w zakresie i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami”.

 

6. Kryteria wyboru ofert.

 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym.
 2. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującym kryterium:

Kryterium - Cena

waga kryterium - 100 %

 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Obliczenia dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

4. Oferta powinna zawierać cenę w złotych polskich (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) z podatkiem od towarów i usług VAT oraz obejmować inne podatki oraz daniny publiczne.

5. Zastosowanie innej stawki podatku od towarów i usług, niż ta która wynika z przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 z zm.) nie może być zakwalifikowane jako oczywista omyłka w tekście oferty – nie jest bowiem oczywistą omyłką wadliwe zastosowanie przepisu obowiązującego prawa, zaś obowiązek wykonawcy doliczenia do ceny oferty podatku VAT wynika z faktu, że jest on płatnikiem VAT.

 

7. Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:  

 1)  Iwona Marciniak –  tel. 54 283 00 44                                                  

 2)  Andrzej Bon – tel. 54 283 00 44 wew. 37

 

8. Miejsce i termin złożenia oferty.

1)       Ofertę należy złożyć do dnia 12.01.2018 r. do godziny 11:00, w Urzędzie Gminy w Wagańcu, ul. Dworcowa 11, 87-731 Waganiec (sekretariat I piętro). Oferty złożone po ww. terminie nie zostaną rozpatrzone.

2)       Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do siedziby zamawiającego. Ofertę złożoną po terminie zamawiający zwróci wykonawcy niezwłocznie.

3)       Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

9. Warunki płatności.

Strony postanawiają, że termin zapłaty faktur za ww. usługi będzie wynosić 14 dni licząc od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

 

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz ofertowy – załącznik nr 1

Projekt umowy – załącznik nr 2

Ilości nadawanych przesyłek pocztowych (podział ceny na składniki) – załącznik nr 3

Odpowiedź na zapytanie

Unieważnienie postępowania

Metryka

data wytworzenia
2018-01-04
data udostępnienia
2018-01-04
sporządzone przez
Andrzej Bon
opublikowane przez
Iwona Marciniak
ilość odwiedzin
254
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.