Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Wagańcu
Menu góra
Strona startowa BIP UG Waganiec PRAWO LOKALNE Zarządzenia Wójta Gminy Waganiec 2020
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZARZĄDZENIE Nr 101.2020 WÓJTA GMINY WAGANEC z dnia 9 grudnia 2020 r. - 2020, menu 369, artykuł 4273 - BIP - Urząd Gminy w Wagańcu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2020

ZARZĄDZENIE Nr 101.2020 WÓJTA GMINY WAGANEC z dnia 9 grudnia 2020 r.

 

ZARZĄDZENIE Nr 101.2020

WÓJTA GMINY WAGANEC

 

z dnia 9 grudnia 2020 r.

 

w sprawie ustalenia zasad prowadzenia polityki rachunkowości

oraz planu kont w ramach Projektu „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – kolejne odcinki”

 

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.), art. 40 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 342) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam jednolite zasady prowadzenia polityki rachunkowości oraz plan kont w ramach Projektu „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – kolejne odcinki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowania strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie stanowi element polityki rachunkowości Gminy Waganiec.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net.

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 101.2020

Wójta Gminy Waganiec z dnia 9 grudnia 2020 r.

 

Zasady prowadzenia rachunkowości i plan kont

w ramach Projektu „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – kolejne odcinki”

 

 

§ 1. Określam zasady prowadzenia rachunkowości i plan kont dla Projektu „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – kolejne odcinki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowania strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, realizowanego na podstawie umowy nr WP-II-C.433.3.19.2019 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu, zawartej w dniu 30 grudnia 2019 r. pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Waganiec.

 

§ 2. Rachunkowość w zakresie zadań realizowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego prowadzona jest na podstawie „Zasad rachunkowości zadań finansowanych ze środków unijnych” ustalonych zarządzeniem nr 86.2018 Wójta Gminy Waganiec z dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 3. Wpływ środków w budżecie ewidencjonowany jest poprzez dodanie do kont 133, 223 dopisku „WP-II-C.433.3.19.2019”.

 

§ 4. Dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków w ramach Projektu są wszystkie dokumenty finansowo-księgowe, na podstawie których ewidencjonuje się koszty w systemie księgowym, wystawiane w trybie i formie zgodnej z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

§ 5.1. Ewidencja księgowa prowadzona jest w sposób umożliwiający identyfikację zadania. Przyjęto następujący sposób klasyfikowania wydatków: dział 600 Transport i łączność, 60014 Drogi publiczne powiatowe, paragraf 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki RPO) i paragraf 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne).

2. Wydatki Projektu powinny być księgowane wg następującej proporcji:

a) środki z dofinansowania

- 62,570655 % od wartości brutto poniesionych wydatków, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku - finansowane ze środków europejskich, z czwartą cyfrą „7”,

b) środki własne

- 37,429345 % wartości brutto poniesionych wydatków, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (kwota pozostała po odliczeniu wydatków poniesionych ze środków z dofinansowania) - współfinansowanie z budżetu Gminy Waganiec, z czwartą cyfrą „9”.

W przypadku gdy proporcja ta nie jest zachowana na poziomie każdego dokumentu księgowego, proporcja ta powinna zostać zachowana w Projekcie na koniec okresu realizacji Projektu. Proporcja powinna być zachowana do dwóch miejsc po przecinku na poziomie Projektu.

 

§ 6.1. Dodatkowo w ramach ewidencji pozabilansowej wyodrębniono nowy rejestr pn. „WP-II-C.433.3.19.2019”.

2. Nadano następujące oznaczenie typu prac, co pozwoli na ustalenie wydatków w podziale na:

- wydatki kwalifikowalne (oznaczone „K”),

- wydatki niekwalifikowalne objęte wnioskiem (oznaczone „N”),

- wydatki niekwalifikowalne (oznaczone „U”).

Wyodrębnienie obowiązuje dla wszystkich zespołów kont, na których będzie dokonywana ewidencja zdarzeń związanych z Projektem, równolegle do rejestru bilansowego.

 

§ 7. Na dokumentach finansowych Projektu, na drugiej stronie oryginału dokumentu zamieszczany jest opis wskazujący na wysokość kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych.

§ 8. Płatności w ramach Projektu dokonywane są z wyodrębnionego rachunku bankowego Gminy o Nr 74 9537 0000 2107 0050 1624 0016.

§ 9. Wykaz osób uprawnionych do podpisywania dokumentów związanych z realizacją Projektu stanowi załącznik do niniejszych zasad.

§ 10. Prowadzenie rachunkowości Projektu realizowanego do dnia 29 grudnia 2019 r. (przed podpisaniem umowy z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego) odbywało się na zasadach wprowadzonych zarządzeniem Nr 54/10 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2010 r. ze zm. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia polityki rachunkowości oraz planu kont dla budżetu gminy Waganiec i Urzędu Gminy w Wagańcu (tak jak dla zadań finansowanych ze środków własnych).

§ 11. Całość dokumentacji związanej z Projektem będzie przechowywana przez okres trzech lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P poinformuje Gminę o terminie rozpoczęcia tego okresu.

 

 

 

Załącznik do zasad prowadzenia rachunkowości i planu kont

 

 

Wykaz osób uprawnionych do podpisywania dokumentów

związanych z realizacją Projektu „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – kolejne odcinki”

 

 

 

lp.

 

wyszczególnienie – uprawnienia

 

imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe

imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby zastępującej upoważnionego

 

wzór podpisu upoważnionego

wzór podpisu osoby zastępującej upoważnionego

1.

Potwierdzenie zgodności faktur za roboty i usługi z podpisaną umową i harmonogramem, zgodność wydatku pod względem celowościowym, gospodarczym i legalnym, monitorowanie realizacji operacji oraz stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych

Andrzej Bon

Kierownik referatu gospodarki komunalnej

 

Małgorzata Szatkowska

Z-ca Kierownika referatu

gospodarki komunalnej

 

 

 

 

 

 

2.

Zgodność pod względem merytorycznym

Andrzej Bon

Kierownik referatu gospodarki komunalnej

Małgorzata Szatkowska

Z-ca Kierownika referatu

gospodarki komunalnej

 

 

 

 

3.

Zgodność pod względem formalnym i rachunkowym,

zapłata zobowiązań

Mirosława Centkowska

Inspektor ds. finansowych i oświaty

Mariola Sokołowska

Inspektor

ds. finansowych i obsługi kasy

 

 

4.

Dekretacja

Anna Miś

Inspektor ds. finansowych 2

Zofia Madajczyk

Inspektor ds. księgowości budżetowej

 

 

5.

Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych

Zofia Madajczyk

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Anna Miś

Inspektor ds. finansowych 2

 

 

6.

Kwalifikowalność wydatku

Andrzej Bon

Kierownik referatu gospodarki komunalnej

Małgorzata Szatkowska

Z-ca Kierownika referatu

gospodarki komunalnej

 

 

7.

Zatwierdzenie dokumentów do wypłaty

 

oraz

Piotr Kosik

Wójt Gminy

 

Arkadiusz Żak

Sekretarz Gminy

 

 

Danuta Roszko

Skarbnik Gminy

 

 

x

 

 

x

8.

Wniosek o płatność

Andrzej Bon

Kierownik referatu gospodarki komunalnej

Małgorzata Szatkowska

Z-ca Kierownika referatu

gospodarki komunalnej

 

 

 

W razie nieobecności osób uprawnionych do podpisów wg. powyższej tabeli Wójt Gminy może zatwierdzać dokumenty pod każdym względem.

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 101.2020 do pobrania

Metryka

data wytworzenia
2021-06-15
data udostępnienia
2021-06-15
sporządzone przez
Danuta Roszko
opublikowane przez
Rutecka Klaudia
ilość odwiedzin
30
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.