Urząd Gminy Waganiec NASZA GMINA
Urząd Gminy Waganiec ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Urząd Gminy Waganiec AKTUALNOŚCI
Urząd Gminy Waganiec KOMUNIKATY
Urząd Gminy Waganiec KONKURS
Urząd Gminy Waganiec ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - OFERTY
Urząd Gminy Waganiec ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
Urząd Gminy Waganiec WŁADZE I STRUKTURA
Urząd Gminy Waganiec WYBORY
Urząd Gminy Waganiec POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010
Urząd Gminy Waganiec JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - BIP
Urząd Gminy Waganiec OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Urząd Gminy Waganiec SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
Urząd Gminy Waganiec PRAWO RP
Urząd Gminy Waganiec PRAWO LOKALNE
Urząd Gminy Waganiec FINANSE GMINY
Urząd Gminy Waganiec PRZETARGI
Urząd Gminy Waganiec BUDOWNICTWO I DROGI
Urząd Gminy Waganiec EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Urząd Gminy Waganiec GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Urząd Gminy Waganiec GOSPODARKA KOMUNALNA
Urząd Gminy Waganiec ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA
Strona główna  >  Uchwały  >  2012
2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006


Uchwała nr XXIV/138/12
Rady Gminy Waganiec
z dnia 27 grudnia 2012

zmieniająca uchwałę Nr XV/74/11 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2012

Na podst. art. 18, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorza/Jzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co nastepuje


§ 1. W uchwale Nr XV/74/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na rok 2012 zmienionej uchwałą
Rady Gminy Waganiec z dnia 13 lutego 2012 r. (Nr XVI/81/12 ), uchwałą Rady
Gminy Waganiec z dnia 21 lutego 2012 r. (Nr XVII/89/12), uchwałą Rady Gminy
Waganiec z dnia 30 kwietnia 2012 r. (Nr XIX/98/12), uchwałą Rady Gminy z dnia
15 czerwca 2012 r. (Nr XX/105/12), uchwałą Rady Gminy Waganiec z dnia
20 września 2012 r. (Nr XXI/112/12), uchwałą Rady Gminy Waganiec z dnia
30 października 2012 r. (Nr XXII/120/12), uchwałą Rady Gminy Waganiec z dnia
27 listopada 2012 r. (Nr XXI11/127/12) oraz zarządzeniem Wójta Gminy z dnia
26 lipca 2012 r. (Nr 27.2012), z dnia 30 sierpnia 2012 r. (Nr 30.2012) i z dnia
17 grudnia 2012 r. (Nr 38.2012) - wprowadza się następujące zmiany:
1 zmienia się kwotę dochodów z kwoty 16.987.525 zł na 17.045.154 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego: - dochody bieżące z kwoty 13.549.947 zł na 13.607.576 zł
- dochody majątkowe w kwocie 3.437.578 zł
2. zmienia się kwotę wydatków z kwoty 16.431.208 zł na 16.488.837 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym: a) wydatki bieżące z kwoty 13.519.217 zł na 13.576.846 zł,
z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 6.469.079 zł na 6.467.873 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z kwoty 4.189.400 zł na 4.247.029 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 2.561.088 zł na 2.562.294 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 172.150 zł,
- obsługa długu w kwocie 127.500 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 2.911.991 zł,
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.911.991 zł,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty

Uchwała nr XXIV/138/12 (548kB) Urząd Gminy Waganiec
załącznik nr 1 (352kB) Urząd Gminy Waganiec
załącznik nr 2 (405kB) Urząd Gminy Waganiec
uzasadnienie zmian (524kB) Urząd Gminy Waganiec
plan dochodów budżetowych (2160kB) Urząd Gminy Waganiec
plan wydatków budżetowych cz1 (2695kB) Urząd Gminy Waganiec
plan wydatków budżetowych cz2 (1611kB) Urząd Gminy Waganiec
plan wydatków budżetowych cz3 (1535kB) Urząd Gminy WaganiecOpublikował: Michał Milak (7 stycznia 2013, 10:12:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 40

wersja do zapisu wersja do druku