Urząd Gminy Waganiec NASZA GMINA
Urząd Gminy Waganiec ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Urząd Gminy Waganiec AKTUALNOŚCI
Urząd Gminy Waganiec KOMUNIKATY
Urząd Gminy Waganiec KONKURS
Urząd Gminy Waganiec ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - OFERTY
Urząd Gminy Waganiec ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
Urząd Gminy Waganiec WŁADZE I STRUKTURA
Urząd Gminy Waganiec WYBORY
Urząd Gminy Waganiec POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010
Urząd Gminy Waganiec JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - BIP
Urząd Gminy Waganiec OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Urząd Gminy Waganiec SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
Urząd Gminy Waganiec PRAWO RP
Urząd Gminy Waganiec PRAWO LOKALNE
Urząd Gminy Waganiec FINANSE GMINY
Urząd Gminy Waganiec PRZETARGI
Urząd Gminy Waganiec BUDOWNICTWO I DROGI
Urząd Gminy Waganiec EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Urząd Gminy Waganiec GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Urząd Gminy Waganiec GOSPODARKA KOMUNALNA
Urząd Gminy Waganiec ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA
Urząd Gminy WaganiecStrona główna > KOMUNIKATY
Urząd Gminy Waganiec
Urząd Gminy Waganiec
Informacja
Informuję, że Urząd Gminy w Wagańcu w dniu 31 października 2012 r. (środa) będzie czynny w godzinach od 7 : 30 do l4 : 00 Z-ca Wójta Gminy mgr inż. Edward [...]  więcej»

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Waganiec
[...]  więcej»

Propozycie podziału na okręgi i obwody wyborcze. Podział Gminy Waganiec na sołectwa.
[...]  więcej»

Podział na okręgi wyborcze sołectwa Waganiec
[...]  więcej»

Podział na okręgi wyborcze Gminy Waganiec
[...]  więcej»

Podział na obwody wyborcze Gminy Waganiec
[...]  więcej»

Pomoc w ramach programu 'de minimis' dla rolników Gminy Waganiec
        Rolnicy Gminy Waganiec Urząd Gminy w Wagańcu informuje, że w związku z powstałymi stratami związanymi z ujemnymi skutkami przezimowania rolnikom i producentom rolnym udzielana będzie pomoc w [...]  więcej»

Informacja - dotyczy ogłoszenia przetargów przez PKP.
[...]  więcej»

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych - informacje dotyczące sytuacji na rynkach rolnych
[...]  więcej»

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT ORAZ PRZYZNANIU DOTACJI DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2012 ROKU
[...]  więcej»

Ostrzeżenie o silnym mrozie
[...]  więcej»

INFORMACJA - dotyczy zmian przepisów o zwrocie podatku akcyzowego na rok 2012.
[...]  więcej»

Komunikat w sprawie przerwy w dostawie wody
KOMUNIKAT   Gmina Waganiec informuje, że w dniu 27 grudnia br. od godziny 11:00  do godziny 14:30 nastąpi przerwa w dostawie wody na terenie całej gminy z powodu prac konserwacyjnych linii energetycznej zasilającej stację [...]  więcej»

Informacja - dotyczy spotkania w sprawie wykonania przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Kaźmierzyn i Ariany
[...]  więcej»

Ogłoszenie Wójta Gminy Waganiec w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
[...]  więcej»

Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - przy ul. Dworcowej 9 w Wagańcu
[...]  więcej»

Informacja - dotyczy powołania komisji do oszacowania zakresu i wysokości doznanych szkód powstałych w wyniku majowych przymrozków
[...]  więcej»

Nabór na wolne stanowisko pracy robotnika gospodarczego
[...]  więcej»

Obwieszczenie okregowej komisji wyborczej - lista kandydatów do Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w okręgu wyborczym nr 8 obejmującym obszar gminy Waganiec
[...]  więcej»

Ogłoszenie - dotyczy przedłużenia okresu przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Rad Powiatowych Izb Rolniczych
[...]  więcej»

Ogłoszenie - dotyczy wyborów do Rad Powiatowych Izb Rolniczych
[...]  więcej»

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert oraz przyznaniu dotacji dla organizacji pozarządowej na realizację zadań publicznych w 2011 roku
[...]  więcej»

Ogłoszenie - informacja o utworzeniu grupy inicjatywnej chcącej powołać Spółkę Wodną
[...]  więcej»

Ogłoszenie - dotyczy rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa w sprawie inwestycji polegającej na budowie Parku Wiatrowego Waganiec IV
[...]  więcej»

Komunikat - obowiązek odśnieżania dachów
  W związku z nadejściem sezonu zimowego i wynikającymi z tego faktu zagrożeniami, zwracam się z apelem do mieszkańców gminy Waganiec o zwrócenie uwagi na zabezpieczenie obejść przed możliwością powstania przeciążeń [...]  więcej»

Informacja - dzień wolny od pracy w dniu 24.12.2010r.
                                         & [...]  więcej»

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r.
[...]  więcej»

Oświadczenie - dotyczy oświadczenia lustracyjnego w związku z pełnieniem funkci publicznej, złożonego przez Wójta Gminy Waganiec
[...]  więcej»

Informacja - unieważnianie dowodów
[...]  więcej»

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Waganiec
[...]  więcej»

Ogłoszenie - taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Waganiec"
OGŁOSZENIE             Na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu     w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. [...]  więcej»

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studiumuwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Waganiec
[...]  więcej»

Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Waganiec
[...]  więcej»

Msza święta w intencji Ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem i pomordowanych w Katyniu
[...]  więcej»

Znicze i marsze pamięci dla ofiar sobotniej katastrofy lotniczej rządowego samolotu pod Smoleńskiem
Znicze i marsze pamięci   Oddanie hołdu ofiarom sobotniej katastrofy lotniczej rządowego samolotu pod Smoleńskiem.     -12.04.2010 r. – w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we [...]  więcej»

Ofiarom katastrofy w Smoleńsku
              „Ten, który odszedł, więc jednak pielęgnować pamięć, pozostaje z nami, [...]  więcej»

odwołanie stanu alarmu powodziowego
KOMUNIKAT            Z DNIEM 10 MARCA 2010 ROKU OD GODZINY 0700 ODWOŁUJE SIĘ STAN ALARMU POWODZIOWEGO DLA TERENÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENACH NADWIŚLAŃSKICH. [...]  więcej»

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY WAGANIEC
KOMUNIKAT WÓJTA GMINY WAGANIEC [...]  więcej»

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 145/5 w Sierzchowie, w skład której wchodzi zespół dworsko – parkowy i budynek po byłej szkole podstawowej.
[...]  więcej»

ogłoszenie otwartego konkursu - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
[...]  więcej»

ogłoszenie otwartego konkursu na udzielenie wsparcia finansowego
[...]  więcej»

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 145/5 w Sierzchowie, w skład której wchodzi zespół dworsko – parkowy i budynek po byłej szkole podstawowej.
[...]  więcej»

Komunikat Wójta Gminy Waganiec
[...]  więcej»

KOMUNIKAT - stan zagrożenia powodziowego
Waganiec dnia, 03.07.2009 r.  KOMUNIKAT         Na podstawie pisma z dnia 3.07.2009 r. otrzymanego od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z Bydgoszczy, dotyczącego informacji o ustępowaniu obserwowanego [...]  więcej»

Kmunikat o zwiększeniu przepływu wody na rzece Wiśle
Waganiec dnia, 01.07.2009 r.   KOMUNIKAT          Na podstawie pisma z dnia 30.06.2009 r. otrzymanego od Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z Bydgoszczy, dotyczącego informacji o zwiększeniu [...]  więcej»

Komunikat o przymroskach
[...]  więcej»

Informacja dla lekarzy, organów założycielskich i dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej w sprawie podstawowych zasad postępowania w związku z przypadkami A/H1N1
[...]  więcej»

Informacja odnośnie kandydatów na członków komisji wyborczych
  Obwieszczenie Wójta Gminy (214kB)   Wzór zgłoszenia na członka komisji (171kB)   Postanowienie Prezydenta w sprawie zarządzenia wyborów [...]  więcej»

Zwołanie XXVII Sesji Rady Gminy Waganiec V kadencji
Mieszkańcy Gminy Waganiec Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 20 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 16 pkt.a Statutu Gminy Waganiec , zawiadamiam, [...]  więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ KRUSZYWA DO REMONTU DRÓG GMINNYCH W 2009R.
Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) Wójt Gminy Waganiec zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. [...]  więcej»

Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miej. Przypust działka nr 12
[...]  więcej»

Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miej. Niszczewy działka nr 161
[...]  więcej»

Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miej. Niszczewy działka nr 160
[...]  więcej»

Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miej. Niszczewy działka nr 162
[...]  więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA ROZBUDOWĘ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ZAJĘĆ PRAKTYCZNO-TECHNICZNYCH Z JEDNOCZESNĄ ZMIANĄ UŻYTKOWANIA NA PRZEDSZKOLE DWUODDZIAŁOWE W NOWYM ZBRACHLINIE
Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) Wójt Gminy Waganiec zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. [...]  więcej»

komunikat o przekroczeniu stanu wód
[...]  więcej»

Ogłoszenie konsorcjum firm
[...]  więcej»

Bezpłatne badania mammograficze
[...]  więcej»

Bezpłatne badania wykrywana nowotworów skóry
[...]  więcej»

Informacja Urzędu Pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim uprzejmie informuje, iż od dnia 09.03.2009 r. przyjmowanie kart rejestracyjnych od osób bezrobotnych i poszukujących pracy będzie sie odbywało w godzinach od 8 do 13, na parterze Urzędu, w [...]  więcej»

Zaproszenie na wieczorek z okazji Dnia Babci i Dziadka
Wójt Gminy Waganiec oraz Zarząd Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów  w Wagańcu Zapraszają na uroczysty wieczorek z okazji Dnia Babci i Dziadka, który odbędzie się dnia 31 stycznia 2009 r. w Restauracji Europa w Plebance. W [...]  więcej»

"Własny biznes - postaw na siebie"
Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Pomorsko - Kujawskie Centrum Demokracji Lokalnej w Bydgoszczy, w partnerstwie Gminy Miasto Włocławek w ramach Działania 6.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - "Wsparcie oraz [...]  więcej»

informacja w sprawie dowodów osobistych
      Urząd Gminy Waganiec informuje, że od dnia 01 stycznia 2009r. będą unieważniane z urzędu dowody osobiste zawierające nieaktualne dane, zgubione bądź skradzione.     [...]  więcej»

Pomoc społeczna z tytułu suszy
Informacje Ministerstwa  Pracy i  Polityki Społecznej w sprawie ubiegania się o pomoc społeczną z tytułu klęski szuszy i huraganów w 2008 [...]  więcej»

Forum Wodne Województwa kujawsko Pomorskiego
Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego podjął inicjatywę utworzenia Forum Wodnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego, którego celem jest koordynacja wszelkich działań na rzecz ożywienia żeglugi śródlądowej. [...]  więcej»

KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO w Minikowie
KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO w Minikowie   Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Przysieku ma zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w IV Forum Energetyki [...]  więcej»

kurenda
Producenci rolni na terenie  Gminy WAGANIEC KURENDA Informuję , że zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z [...]  więcej»

List Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
[...]  więcej»

KOMUNIKAT
KOMUNIKAT Do Wójta Gminy wpłynęło, w formie anonimowego wniosku, pismo apelujące (w „imieniu mieszkańców Gminy Waganiec") o ustawienie pojemnika do zbiórki odzieży używanej. Pojemnik taki był ustawiony, w Wagańcu, bez [...]  więcej»

Informacja o zmianie godzin pracy Urzędu Gminy w Wagańcu
INFORMACJA Z dniem 01 sierpnia bieżącego roku zmienia się czas pracy Urzędu Gminy Waganiec. Urząd będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 Zarządzenie nr 16/08 Wójta [...]  więcej»

AGENCJA NIERUCHOMOśCI ROLNYCH
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W BYDGOSZCZY działając na mocy ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościa­mi rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2007 r., Nr 231, póz. 1700 z późn. zm.) [...]  więcej»

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Dotyczy: zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W związku ze zbliżającym się okresem składania wniosków przez producentów rolnych o zwrot podatku [...]  więcej»

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT ORAZ PRZYZNANIU DOTACJI DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2008 ROKU
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT ORAZ PRZYZNANIU DOTACJI DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2008 ROKU Konkurs ofert został przeprowadzony zgodnie z uchwałą Nr XVII/99/04 Rady Gminy Waganiec [...]  więcej»

Wójt Gminy Waganiec ogłasza nabór na kierownika Zespołu Obsługi Szkół
Wójt Gminy Waganiec OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Nazwa i adres jednostki: Zespół Obsługi Szkół w Wagańcu, ul Dworcowa 11 87-731 Waganiec, tel. 054/2830800. Określenie stanowiska [...]  więcej»

Rozporządzenie Nr 14/2007 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2007r. zmieniające Rozporządzenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w sprawie wyznaczenia obszaru zagrożonego wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu, jak także sp
Rozporządzenie Nr 14/2007 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2007r. zmieniające Rozporządzenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w sprawie wyznaczenia obszaru zagrożonego wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu, jak [...]  więcej»

ROZPORZĄDZENIE Nr 13 /2007 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 3 grudnia 2007 r. zmieniające Rozporządzenie Nr 1/2007 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia l grudnia 2007 w sprawie wyznaczenia obszaru zagrożonego wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy p
ROZPORZĄDZENIE Nr 13 /2007 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 3 grudnia 2007 r. zmieniające Rozporządzenie Nr 1/2007 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia l grudnia 2007 w sprawie wyznaczenia obszaru zagrożonego wystąpieniem wysoce [...]  więcej»

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem grypy ptaków
[...]  więcej»

Rozporządzenie Nr 1/2007 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w sprawie wyznaczenia obszaru zagrożonego wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu, jak także sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obs
Rozporządzenie Nr l /2007 z dnia 01 grudnia 2007 r. Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w sprawie wyznaczenia obszaru zagrożonego wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu, jak także sposobu oznakowania tych obszarów oraz [...]  więcej»

Ostrzeżenie o burzach
Waganiec dnia, 10.08.2007 r. O S T R Z E Ż E N I E Na podstawie informacji z Centrum Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu [...]  więcej»

Wybory ławników sądowych
KOMUNIKAT !!!Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie trybu zgłaszania Radzie Gminy Waganiec  kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2008 – 2011 Rada Gminy w Wagańcu zawiadamia, żedo dnia 30 czerwca [...]  więcej»

!!! Wymiana dowodów osobistych !!!
Uprzejmie informujemy o konieczności wymiany dowodów osobistych! Ostateczny termin wymiany upływa 31 grudnia 2007r. Dowody osobiste wydane przed dniem 1 stycznia 2001r. zachowuja ważność do dnia 31 grudnia 2007r. Termin podany w ustawie [...]  więcej»wersja do zapisu wersja do druku