Urząd Gminy Waganiec NASZA GMINA
Urząd Gminy Waganiec ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Urząd Gminy Waganiec AKTUALNOŚCI
Urząd Gminy Waganiec KOMUNIKATY
Urząd Gminy Waganiec KONKURS
Urząd Gminy Waganiec ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - OFERTY
Urząd Gminy Waganiec ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
Urząd Gminy Waganiec WŁADZE I STRUKTURA
Urząd Gminy Waganiec WYBORY
Urząd Gminy Waganiec POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010
Urząd Gminy Waganiec JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - BIP
Urząd Gminy Waganiec OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Urząd Gminy Waganiec SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
Urząd Gminy Waganiec PRAWO RP
Urząd Gminy Waganiec PRAWO LOKALNE
Urząd Gminy Waganiec FINANSE GMINY
Urząd Gminy Waganiec PRZETARGI
Urząd Gminy Waganiec BUDOWNICTWO I DROGI
Urząd Gminy Waganiec EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Urząd Gminy Waganiec GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Urząd Gminy Waganiec GOSPODARKA KOMUNALNA
Urząd Gminy Waganiec ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA
Urząd Gminy WaganiecStrona główna   >  Mapa Biuletynu
Urząd Gminy Waganiec
Urząd Gminy Waganiec
 NASZA GMINA
  · Lokalizacja
  · Strategia rozwoju
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 AKTUALNOŚCI
 KOMUNIKATY
 Konkurs
 Organizacje Pozarządowe - oferty
 Zarządzanie kryzysowe
  · Komunikaty, Ostrzeżenia, Informacje
 WŁADZE I STRUKTURA
  · Rada Gminy
  · · Zadania i uprawnienia
  · · Skład Rady V i VI kadencji
  · · Stałe komisje Rady Gminy V i VI kadencji
  · · Wnioski i opinie komisji
  · · · Komisja Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego
  · · · Komisja Rewizyjna
  · · · Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  · · · Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej
  · · · · Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej
  · · · · · Komisja
  · · Wnioski radnych
  · Wójt
  · · Dane kontaktowe
  · · Kompetencje
  · · Uprawnienia
  · · Oświadczenia majątkowe
  · · · Druki do pobrania
  · Urząd Gminy
  · · Podstawowe dane
  · · Kompetencje referatów
  · · Regulamin organizacyjny
  · · Skarbnik
  · · Z - ca Wójta
  · Sołectwa
 Wybory
  · Wybory Parlamentarne 2011
  · · AKTY PRAWNE
  · · INFORMACJE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH
  · · OBWODY GŁOSOWANIA
  · · INFORMACJE DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  · · WARUNKI UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
  · · KOMUNIKATY WÓJTA GMINY WAGANIEC
  · Wybory Samorządowe 2010
  · · Wybory do rady gminy
  · · · Ogłoszenia
  · · · Komunikaty
  · · · Informacje
  · · · Uchwały
  · · · Obwieszczenia
  · · · Wyniki
  · · · Druki do pobrania
  · · Wybory do rady powiatu i sejmiku województwa
  · · · Ogłoszenia
  · · · Komunikaty
  · · · Informacje
  · · · Uchwały
  · · · Obwieszczenia
  · · · Wyniki
  · · · Druki do pobrania
  · · Wybory wójta gminy
  · · · Ogłoszenia
  · · · Komunikaty
  · · · Informacje
  · · · Uchwały
  · · · Obwieszczenia
  · · · Wyniki
  · · · Druki do pobrania
  · Wybory ławników sądowcyh - kadencja 2012-2015
 POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - BIP
  · Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  · Gminna Biblioteka Publiczna
  · · Kontakt
  · · Statut
  · · Regulamin
  · · Informacje Bieżące
  · Zespół Szkół w Zbrachlinie
  · Zespół Szkół w Brudnowie
  · Szkoła Podstawowa w Niszczewach
  · Zespół Obsługi Szkół
  · · Kontakt
  · · Statut
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  · Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2010-2014
  · Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2006-2010
  · Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
  · Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy
  · Druki do pobrania
 SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
  · Wnioski / Formularze do pobrania
 PRAWO RP
  · Dziennik Ustaw
  · Monitor Polski
  · Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 PRAWO LOKALNE
  · Statut
  · Uchwały
  · Zarządzenie Wójta Gminy Waganiec
  · Protokoły
  · · Z sesji Rady gminy
  · · Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej
  · · Z posiedzeń Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego
  · · Z posiedzeń Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  · · Z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej
  · Opłaty i podatki
  · · Podatek Rolny
  · · Podatek Leśny
  · · Podatek od nieruchomości
  · · Podatek od środków transportowych
  · · Podatek od posiadania psów
  · Zagospodarowanie przestrzenne
  · · Miejscowe plany zagospadarowania przestrzenego
  · · Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  · Inne dokumenty
 FINANSE GMINY
  · Budżet
  · · Budżet na rok 2013
  · · Budżet na rok 2012
  · · Budżet na rok 2011
  · · Budżet na rok 2010
  · · Budżet na rok 2009
  · · Budżet na rok 2008
  · · Budżet na rok 2007
  · · Realizacja budżetu
  · Majątek gminy
  · · Informacja o stanie mienia komunalnego za 2006 rok
  · Dług publiczny
  · Realizacja inwestycji
  · Oferty inwestycyjne
 PRZETARGI
  · Przetargi - zamówienia publiczne
  · inne...
  · Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 Budownictwo i drogi
  · Budownictwo
  · · Ogłoszenia
  · · Decyzje o warunkach zabudowy
  · · Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
  · · Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  · · Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  · · Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań
  · · Nadanie numeru nieruchomości
  · Drogi
  · · Ogłoszenia
  · · Zajęcie pasa drogowego
 ewidencja działalności gospodarczej
  · PKD
  · INFORMACJE
  · DRUKI DO POBRANIA
 Gospodarka nieruchomościami
  · Podział nieruchomości
  · Rozgraniczenie nieruchomości
  · Zbycie, dzierżawa, najem mienia komunalnego
  · · Przetargi
  · · Dzierżawa
  · · Najem
 GOSPODARKA KOMUNALNA
 Rolnictwo i ochrona środowiska
  · Rejestr Działalności Regulowanej
  · Drzewa-zezwolenie na wycinkę
  · Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  · Plan gospodarki odpadami
  · Program ochrony środowiska
  · Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Waganiec
  · Ogłoszenia