Urząd Gminy Waganiec NASZA GMINA
Urząd Gminy Waganiec ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Urząd Gminy Waganiec AKTUALNOŚCI
Urząd Gminy Waganiec KOMUNIKATY
Urząd Gminy Waganiec KONKURS
Urząd Gminy Waganiec ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - OFERTY
Urząd Gminy Waganiec ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
Urząd Gminy Waganiec WŁADZE I STRUKTURA
Urząd Gminy Waganiec WYBORY
Urząd Gminy Waganiec POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010
Urząd Gminy Waganiec JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - BIP
Urząd Gminy Waganiec OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Urząd Gminy Waganiec SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
Urząd Gminy Waganiec PRAWO RP
Urząd Gminy Waganiec PRAWO LOKALNE
Urząd Gminy Waganiec FINANSE GMINY
Urząd Gminy Waganiec PRZETARGI
Urząd Gminy Waganiec BUDOWNICTWO I DROGI
Urząd Gminy Waganiec EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Urząd Gminy Waganiec GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Urząd Gminy Waganiec GOSPODARKA KOMUNALNA
Urząd Gminy Waganiec ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA
Strona główna  >  Uchwały  >  2012
2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006


Uchwała nr XXIV/143/12
Rady Gminy Waganiec
z dnia 27 grudnia 2012

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Waganiec, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Waganiec oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz. 1368) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Udostępnia się operatorom i przewoźnikom wykonującym przewozy osób w transporcie drogowym, w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13 ze zm.) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 ze zmianami), przystanek komunikacyjny Waganiec i zlokalizowany przy ul. Widok w Wagańcu; nr drogi 160520C.

2. Warunki i zasady korzystania z przystanku, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik do uchwały.

§ 2
. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Waganiec, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.bip.ugwaganiec.pl

Uchwała Nr XXIV/143/12 (469kB) Urząd Gminy Waganiec
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/143/12 (390kB) Urząd Gminy Waganiec
załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/143/12 (497kB) Urząd Gminy Waganiec
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 2013.44 z dnia 2013-01-03Opublikował: Iwona Marciniak (14 stycznia 2013, 10:36:45)

Ostatnia zmiana: Iwona Marciniak (15 stycznia 2013, 08:46:36)
Zmieniono: publikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 34

wersja do zapisu wersja do druku