Urząd Gminy Waganiec NASZA GMINA
Urząd Gminy Waganiec ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Urząd Gminy Waganiec AKTUALNOŚCI
Urząd Gminy Waganiec KOMUNIKATY
Urząd Gminy Waganiec KONKURS
Urząd Gminy Waganiec ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - OFERTY
Urząd Gminy Waganiec ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
Urząd Gminy Waganiec WŁADZE I STRUKTURA
Urząd Gminy Waganiec WYBORY
Urząd Gminy Waganiec POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010
Urząd Gminy Waganiec JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - BIP
Urząd Gminy Waganiec OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Urząd Gminy Waganiec SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
Urząd Gminy Waganiec PRAWO RP
Urząd Gminy Waganiec PRAWO LOKALNE
Urząd Gminy Waganiec FINANSE GMINY
Urząd Gminy Waganiec PRZETARGI
Urząd Gminy Waganiec BUDOWNICTWO I DROGI
Urząd Gminy Waganiec EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Urząd Gminy Waganiec GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Urząd Gminy Waganiec GOSPODARKA KOMUNALNA
Urząd Gminy Waganiec ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA
Urząd Gminy WaganiecStrona główna > Rolnictwo i ochrona środowiska > Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację...
Urząd Gminy Waganiec
Urząd Gminy Waganiec
Postanowienie - dotyczy budowy budynku tuczarni w obrębie geodezyjnym Wiktoryn
[...]  więcej»

Zawiadomienie-obwieszczenie - dotyczy budowy Parku wiatrowego Waganiec IV
[...]  więcej»

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji środowiskowej : "Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża "Przypust"
[...]  więcej»

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji środowiskowej : "Rozbudowa fermy drobiu...w miejscowości Wiktoryn"
[...]  więcej»

Obwieszczenie - dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie "Parku Wiatrowego Waganiec IV
[...]  więcej»

Ogłoszenie - dotyczy rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa w sprawie inwestycji polegającej na budowie Parku Wiatrowego Waganiec IV
[...]  więcej»

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko-rozbudowa fermy drobiu w miejscowości Wiktoryn
[...]  więcej»

Obwieszczenie: Park Wiatrowy Waganiec IV - dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
[...]  więcej»

obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko-wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża "Przypust"
[...]  więcej»

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji środowiskowej-"MAT-BUD": "powierzchniowe wydobycie kopaliny pospolitej kruszywa naturalnego ze złoża Michalin I
[...]  więcej»

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji środowiskowej - "MAT-BUD": "powierzchniowe wydobycie kopaliny pospolitej kruszywa naturalnego ze złoża "Zbrachlin"
[...]  więcej»

Zawiadomienie - obwieszczenie: budowa Farmy Wiatrowej Waganiec Południowy
[...]  więcej»

Zawiadomienie - obwieszczenie: "Budowa Parku Wiatrowego Waganiec I i II na terenie gminy Waganiec
[...]  więcej»

Postanowienie - Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża "Przypust", na działce 78/8 w obrębie geodezyjnym Przypust.
[...]  więcej»

Informacja: przyjęcie uchwały Nr XXXVII/214/10 w sprawie "Zasad budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waganiec" oraz XXXVII/215/10 w sprawie dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
[...]  więcej»

Postanowienie - sprostowanie obwieszczenia "Budowa Parków Wiarowych Waganiec I i II
[...]  więcej»

Obwieszczenie - "Budowa Parków Wiatrowych Waganiec I i II"
[...]  więcej»

Obwieszczenie - Farma wiatrowa Waganiec
[...]  więcej»

Informacja - powołanie komisji do oszacowania zakresu i wysokości doznanych szkód powstałych w wyniku zalania terenów
[...]  więcej»

Obwieszczenie - powierzchniowe wydobycie kopaliny pospolitej kruszywa naturalnego ze złoża Michalin I
[...]  więcej»

Obwieszczenie - powierzchniowe wydobycie kopaliny pospolitej kruszywa naturalnego ze złoża "Zbrachlin"
[...]  więcej»

konkurs o dofinansowanie projektów w ramach działania 9.4
[...]  więcej»

Postanowienie - "powierzchniowe wydobycie kopaliny pospolitej kruszywa naturalnego ze złoża Michalin I"
[...]  więcej»

Postanowienie - "powierzchniowe wydobycie kopaliny pospolitej kruszywa naturalnego ze złoża "Zbrachlin" "
[...]  więcej»

Informacja w sprawie wydania decyzji środowiskowej
[...]  więcej»

Obwieszczenie-Farma Wiatrowa Waganiec Południowy
[...]  więcej»

Obwieszczenie - prośba o zmianę wniosku - "Prestige"
[...]  więcej»

Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa Farmy Wiatrowej Waganiec Południowy
[...]  więcej»

Postanowienie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
[...]  więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Waganiec
    W sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "produkcja produktów pochodzenia zwierzęcego - zakład masarski z [...]  więcej»

Postanowienie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
[...]  więcej»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Park Wiatrowy Waganiec IV
[...]  więcej»

Zawiadomienie
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie mas bitumicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowie budynku socjalno-biurowego z laboratorium, na [...]  więcej»

decyzja-obwieszczenie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na
[...]  więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Waganiec - budowa wytwórni mas bitumicznych
Obwieszczenie Wójta Gminy Waganiec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę wytwórni mas bitumicznych w obrębie geodezyjnym Stary Zbrachlin. [...]  więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy - budowa budynku kurnika
Obiweszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę budynku kurnika w obrębie geodezyjnym Wiktoryn. [...]  więcej»

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej
Obwieszczenie - R. [...]  więcej»

Zawiadomienie o zakończeniu postepowania -Farma Wiatrowa
[...]  więcej»

Postanowienie
RŚ [...]  więcej»

Informacja o uzgodnieniu w formie postanowienia w zakresie ochrony gruntów rolnych zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie Parku Wiatrowego Waganiec III
[...]  więcej»

OBWIESZCZENIe w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu uzytkowania i adaptapcji istniejących na działce nr 35/4 w miejscowości Niszczewy, gmina Waganiec obiektów biurowo-warsztatoto-garażowych .
[...]  więcej»

POSTANOWIENIE w srawie budowy Farmy Wiatrowej Waganiec Południowy
[...]  więcej»

OBWIESZCZE w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni mas bitumicznych
[...]  więcej»

Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych oraz o wszczęciu postępowania i zmianie wniosku "Prestige" Sp. z o. o.
[...]  więcej»

Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowie miejsca rekreacji z obiektami małej architektury w miejscowości Zbrachlin na działkach nr 80/3, 81/2, 81/8,81/9, 82/6, 83/7 gmina Waganiec
[...]  więcej»

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - przedszkole
ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania Zgodnie z art.  10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, póz. 1071- tekst jednolity z późn. zm.), zawiadamiam, [...]  więcej»

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia
[...]  więcej»

Postanowienie w sprawie budowy pieszojezdni w Wagańcu, Zbrachlinie Nowym, Wójtówce (Plebance)
[...]  więcej»

OBWIESZCZENIE WóJTA GMINY WAGANIEC "wytwórnia mas bitumicznych"
[...]  więcej»

zawiadomienie o wszczęciu postępowania polegającego na: Budowie nawierzchni i chodników (pieszojezdni) w Wagańcu, Zbrachlinie Nowym, Wójtówce (Plebance).
[...]  więcej»

zawiadomienie o wszczęciu postepowania - Przebudowa obiektów bazy Spółdzielni Kółek Rolniczych w zbrachlinie na potrzeby stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji
  WÓJT GMINY WAGANIEC ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Zgodnie z art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, póz. 1071 z późn. zm.) [...]  więcej»

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia - Budowa sieci kanalizacyji sanitarnej z przyłączami obejmującymi miejscowości: Ariany, Każmierzyn, Nowy Zbrachlin, Waganiec i Zbrachlin oraz stacje zlewną ścieków dowo
[...]  więcej»

Postanowienie ostąpienia od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami obejmującymi miejscowości:Ariany,Kaźmierzyn,Nowy Zbrachlin,Wagani
Postanowienie Na podstawie art.51 ust.2 i 3 pkt l i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r,. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r Nr 25 póz. 150) oraz w związku z §3 ust.l, pkt 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w [...]  więcej»

Zawiadomienie o wszcęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami
Zawiadomienie o wszcęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami obejmującymi miejscowości: [...]  więcej»

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia - przebudowa stacji paliw oraz budowa stacji LPG ze zbiornikiem podziemnym w Zbrachlinie gm. Waganiec na działce nr 81/4.
[...]  więcej»

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia - budowa dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 300kW w miejscowości Zosin
[...]  więcej»

OBWIESZCZENIE WóJTA GMINY WAGANIEC "PRESTIGE"
Waganiec, 24.09.2007r RS 7626-64/07 . OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WAGANIEC Stosownie do art. 19 ust. l i ust. 2 pkt.7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2006 r. Nr 129 póz. 902 z [...]  więcej»

OBWIESZCZENIE WóJTA GMINY WAGANIEC "ROBERT łOś
WÓJT GMINY 87-731 WAGANEC RS 7626-60/07 Waganiec, 20.09.2007r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WAGANIEC Stosownie do art. 19 ust. l i ust. 2 pkt.7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr [...]  więcej»

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania
RS [...]  więcej»wersja do zapisu wersja do druku