Urząd Gminy Waganiec NASZA GMINA
Urząd Gminy Waganiec ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Urząd Gminy Waganiec AKTUALNOŚCI
Urząd Gminy Waganiec KOMUNIKATY
Urząd Gminy Waganiec KONKURS
Urząd Gminy Waganiec ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - OFERTY
Urząd Gminy Waganiec ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
Urząd Gminy Waganiec WŁADZE I STRUKTURA
Urząd Gminy Waganiec WYBORY
Urząd Gminy Waganiec POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010
Urząd Gminy Waganiec JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - BIP
Urząd Gminy Waganiec OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Urząd Gminy Waganiec SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
Urząd Gminy Waganiec PRAWO RP
Urząd Gminy Waganiec PRAWO LOKALNE
Urząd Gminy Waganiec FINANSE GMINY
Urząd Gminy Waganiec PRZETARGI
Urząd Gminy Waganiec BUDOWNICTWO I DROGI
Urząd Gminy Waganiec EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Urząd Gminy Waganiec GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Urząd Gminy Waganiec GOSPODARKA KOMUNALNA
Urząd Gminy Waganiec ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA
Strona główna  >  Uchwały  >  2012
2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006


Uchwała nr XXIV/139/12
Rady Gminy Waganiec
z dnia 27 grudnia 2012

w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2013 rok oraz w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2001r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 41 ust. 1-2 i art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. 2007r. nr 70 poz. 473 z późn. zm.); art.10 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. nr 179 poz.1485 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:§ 1. Uchwala się „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2013 rok”, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
 
§ 2. Zestawienie finansowe „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Waganiec na 2013 rok”, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
 
§ 3. Diagnoza i stan problemów uzależnień na terenie Gminy Waganiec, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
 
§ 4. 1. Ustala się wynagrodzenie w postaci diety dla członków Gminnej Komisji  Rozwiązywania   Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej za udział w pracach Komisji i Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości  10%  minimalnego wynagrodzenia  określonego  w przepisach  wykonawczych  ustawy z dnia  10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 roku nr 200 poz. 1679 ze zm.). 
 
2. Pod pojęciem „udział w pracach Komisji i Zespołu Interdyscyplinarnego” należy rozumieć uczestnictwo członka Komisji w jej posiedzeniu i innych czynnościach dotyczących realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na 2013 rok.
 
3. Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia jest uczestnictwo w posiedzeniach i pracach komisji potwierdzone podpisem na liście obecności sporządzonej i podpisanej przez przewodniczącego komisji lub zespołu interdyscyplinarnego.
 
4. Wynagrodzenie wypłacane będzie w Kasie Urzędu Gminy Waganiec w dniu posiedzenia.
 
5. Wydatki z tytułu wynagrodzenia realizowane będą z budżetu gminy.
 
§ 5. 1. Członkowie Komisji są zobowiązani do obowiązkowych szkoleń uzupełniających.
2. Za uczestnictwo członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Patologii Społecznej w naradach i szkoleniach ustala się:
a)      zwrot kosztów podróży według zasad ustalonych dla pracowników zatrudnionych
w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej,
b)      dietę określoną w § 4 pkt. 1.
 
§ 6.Traci moc uchwała XV/70/11 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012 rok oraz  w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Patologii Społecznej.
 
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2013 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Waganiec, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.bip.ugwaganiec.pl.
 
Uchwała Nr XXIV/139/12 (759kB) Urząd Gminy Waganiec
załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/139/12 (3452kB) Urząd Gminy Waganiec
załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/139/12 (677kB) Urząd Gminy Waganiec
załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/139/12 (3279kB) Urząd Gminy Waganiec
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym WojewództwaOpublikował: Iwona Marciniak (14 stycznia 2013, 10:18:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 30

wersja do zapisu wersja do druku