Urząd Gminy Waganiec NASZA GMINA
Urząd Gminy Waganiec ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Urząd Gminy Waganiec AKTUALNOŚCI
Urząd Gminy Waganiec KOMUNIKATY
Urząd Gminy Waganiec KONKURS
Urząd Gminy Waganiec ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - OFERTY
Urząd Gminy Waganiec ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
Urząd Gminy Waganiec WŁADZE I STRUKTURA
Urząd Gminy Waganiec WYBORY
Urząd Gminy Waganiec POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010
Urząd Gminy Waganiec JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - BIP
Urząd Gminy Waganiec OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Urząd Gminy Waganiec SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
Urząd Gminy Waganiec PRAWO RP
Urząd Gminy Waganiec PRAWO LOKALNE
Urząd Gminy Waganiec FINANSE GMINY
Urząd Gminy Waganiec PRZETARGI
Urząd Gminy Waganiec BUDOWNICTWO I DROGI
Urząd Gminy Waganiec EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Urząd Gminy Waganiec GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Urząd Gminy Waganiec GOSPODARKA KOMUNALNA
Urząd Gminy Waganiec ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA
Strona główna  >  Uchwały  >  2012
2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006


Uchwała nr XXIV/141/12
Rady Gminy Waganiec
z dnia 27 grudnia 2012

uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. ,,d" oraz lit. ,,i" ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 211, 212, 214 pkt. 1, art. 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 235, 236, 237,242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pozn. zm.).


Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 14.321.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym: a) dochody bieżące 13.267.999 zł
b) dochody majątkowe 1.053.001 zł

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 14.321.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym: a) wydatki bieżące w kwocie 12.542.623 zł
z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.388.166 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.698.300 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.173.157 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 173.000 zł,
- obsługa długu w kwocie 110.000 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 1.778.377 zł
z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.778.377 zł

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 687.000 zł, rozchody w wysokości 687.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę w kwocie 54.725 zł, w której wyodrębnia się:
a) rezerwę ogólną w wysokości 24.475 zł,
b) rezerwę celową w wysokości 30.250 zł
z tego na: - realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 30.250 zł

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem
Nr 4 i 4a.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a.

3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie
z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2013
zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000 zł, z czego na:
a) profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii 8.600 zł,
b) profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi 51.400 zł.

§ 10. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 75.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 17.500 zł,
b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 80.500 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 11 i 11a.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w przepisach
ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 12 i 12a.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie
wydatków miedzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie
wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych
bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
w kwocie 2.000.000 zł,
b) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 687.000 zł.

§ 15. Ustala się kwotę 2.000.000 zł do której Wójt Gminy może samodzielnie
zaciągać zobowiązania.

§ 16. Ustala się, że będzie stosowana zasada zmniejszania wydatków w przypadku
zwrotu wydatków w jednostce w tym samym roku budżetowym.

§ 17. Zobowiązuje się Wójta do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy za I półrocze w szczegółowości uchwały budżetowej.

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013 roku i podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaniu do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.


Uchwała nr XXIV/141/12 (1417kB) Urząd Gminy Waganiec
Prognozowane dochody budżetowe (1480kB) Urząd Gminy Waganiec
Szczegółowy plan dochodów budżetowych na rok 2013 (1423kB) Urząd Gminy Waganiec
Plan dochodów budżetowych na rok 2013 (2063kB) Urząd Gminy Waganiec
Prognozowane wydatki budżetowe (1476kB) Urząd Gminy Waganiec
Szczegółowy plan wydatków budżetowych na rok 2013 cz1 (3000kB) Urząd Gminy Waganiec
Szczegółowy plan wydatków budżetowych na rok 2013 cz2 (3012kB) Urząd Gminy Waganiec
Szczegółowy plan wydatków budżetowych na rok 2013 cz3 (2998kB) Urząd Gminy Waganiec
Szczegółowy plan wydatków budżetowych na rok 2013 cz4 (3026kB) Urząd Gminy Waganiec
Szczegółowy plan wydatków budżetowych na rok 2013 cz5 (2912kB) Urząd Gminy Waganiec
Szczegółowy plan wydatków budżetowych na rok 2013 cz6 (1051kB) Urząd Gminy Waganiec
Plan wydatków budżeowych na rok 2013 cz1 (2816kB) Urząd Gminy Waganiec
Plan wydatków budżeowych na rok 2013 cz2 (2745kB) Urząd Gminy Waganiec
Załącznik nr 3 (312kB) Urząd Gminy Waganiec
Załącznik nr 3a (325kB) Urząd Gminy Waganiec
Załącznik nr 4 (474kB) Urząd Gminy Waganiec
Załącznik nr 4a (538kB) Urząd Gminy Waganiec
Załącznik nr 5 (325kB) Urząd Gminy Waganiec
Załącznik nr 5a (314kB) Urząd Gminy Waganiec
Załącznik nr 6 (351kB) Urząd Gminy Waganiec
Załącznik nr 7 (474kB) Urząd Gminy Waganiec
Załącznik nr 8 (450kB) Urząd Gminy Waganiec
Załącznik nr 9 (903kB) Urząd Gminy Waganiec
Załącznik nr 10 (308kB) Urząd Gminy Waganiec
Załącznik nr 11 (394kB) Urząd Gminy Waganiec
Załącznik nr 11a (371kB) Urząd Gminy Waganiec
Załącznik nr 12 (313kB) Urząd Gminy Waganiec
Załącznik nr 12a (326kB) Urząd Gminy Waganiec
Dochody budżetowe (wg. grup paragrafów) (1215kB) Urząd Gminy Waganiec
Wydatki budżetowe (wg. grup paragrafów) cz1 (3268kB) Urząd Gminy Waganiec
Wydatki budżetowe (wg. grup paragrafów) cz2 (1939kB) Urząd Gminy Waganiec
Wydatki budżetowe (wg. grup paragrafów) cz3 (1838kB) Urząd Gminy Waganiec

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2013.541 z dnia 2013-01-23Opublikował: Michał Milak (8 stycznia 2013, 12:44:53)

Ostatnia zmiana: Iwona Marciniak (24 stycznia 2013, 09:50:28)
Zmieniono: publikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 51

wersja do zapisu wersja do druku