Urząd Gminy Waganiec NASZA GMINA
Urząd Gminy Waganiec ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Urząd Gminy Waganiec AKTUALNOŚCI
Urząd Gminy Waganiec KOMUNIKATY
Urząd Gminy Waganiec KONKURS
Urząd Gminy Waganiec ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - OFERTY
Urząd Gminy Waganiec ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
Urząd Gminy Waganiec WŁADZE I STRUKTURA
Urząd Gminy Waganiec WYBORY
Urząd Gminy Waganiec POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010
Urząd Gminy Waganiec JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - BIP
Urząd Gminy Waganiec OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Urząd Gminy Waganiec SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
Urząd Gminy Waganiec PRAWO RP
Urząd Gminy Waganiec PRAWO LOKALNE
Urząd Gminy Waganiec FINANSE GMINY
Urząd Gminy Waganiec PRZETARGI
Urząd Gminy Waganiec BUDOWNICTWO I DROGI
Urząd Gminy Waganiec EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Urząd Gminy Waganiec GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Urząd Gminy Waganiec GOSPODARKA KOMUNALNA
Urząd Gminy Waganiec ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA
Strona główna  >  Uchwały  >  2012
2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006


Uchwała nr XXIV/142/12
Rady Gminy Waganiec
z dnia 27 grudnia 2012

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waganiec na lata 2012 - 2017

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 141, poz.1591 z pozn. zm. ) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z pozn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z pozn. zm.)


Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Tytuł uchwały Nr IV/17/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata
2011 - 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań otrzymuje nowe
brzmienie „ w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata
2013-2017".

§ 2. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/17/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia
2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej z późniejszymi
zmianami otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 - 2017 stanowi załącznik Nr 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013 roku i podlega podaniu do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.


Uchwała nr XXIV/142/12 (470kB) Urząd Gminy Waganiec
załącznik nr 1 (984kB) Urząd Gminy Waganiec
załącznik do WPF (843kB) Urząd Gminy Waganiec
Objaśnienie zmian (1006kB) Urząd Gminy Waganiec
załącznik nr 2 (1006kB) Urząd Gminy WaganiecOpublikował: Michał Milak (8 stycznia 2013, 08:53:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 38

wersja do zapisu wersja do druku