Urząd Gminy Waganiec NASZA GMINA
Urząd Gminy Waganiec ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Urząd Gminy Waganiec AKTUALNOŚCI
Urząd Gminy Waganiec KOMUNIKATY
Urząd Gminy Waganiec KONKURS
Urząd Gminy Waganiec ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - OFERTY
Urząd Gminy Waganiec ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
Urząd Gminy Waganiec WŁADZE I STRUKTURA
Urząd Gminy Waganiec WYBORY
Urząd Gminy Waganiec POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010
Urząd Gminy Waganiec JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - BIP
Urząd Gminy Waganiec OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Urząd Gminy Waganiec SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
Urząd Gminy Waganiec PRAWO RP
Urząd Gminy Waganiec PRAWO LOKALNE
Urząd Gminy Waganiec FINANSE GMINY
Urząd Gminy Waganiec PRZETARGI
Urząd Gminy Waganiec BUDOWNICTWO I DROGI
Urząd Gminy Waganiec EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Urząd Gminy Waganiec GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Urząd Gminy Waganiec GOSPODARKA KOMUNALNA
Urząd Gminy Waganiec ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA
Strona główna  >  Zarządzenia  >  Wójta Gminy Waganiec  >  2013
2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007

Zarządzenie nr 02.2013
Wójta Gminy Waganiec
z dnia 3 stycznia 2013

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2013 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych związanych z realizacji zadań samorządu gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Na podst. art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pozn. zm.); art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity
Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 ze zmianami); rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania z dnia 15 grudnia 2010 r.
(Dz. U. Nr 6 poz. 25) oraz uchwały Rady Gminy Waganiec Nr XXIII/135/12 z dnia
27 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Waganiec
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2013 rok.
zarządzam, co następuje:

§1
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych
z realizacją zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Ogłoszenie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2
Ostateczny termin składania ofert wyznaczony zostaje na dzień 25 stycznia 2013 r.
O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w sekretariacie Urzędu Gminy
lub data stempla pocztowego.

§3
Wzór oferty na realizację zadania publicznego i wzór sprawozdania z wykonania
zadania publicznego zostały określone w rozporządzeniu ministra Pracy i Polityki Społecznej,
o którym mowa na wstępie.

§4
Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Gminy, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy w Wagańcu.

§5
Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. kadr.

§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zarządzenie nr 02.2013 (1648kB) Urząd Gminy WaganiecOpublikował: Michał Milak (3 stycznia 2013, 08:56:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 42

wersja do zapisu wersja do druku