Urząd Gminy Waganiec NASZA GMINA
Urząd Gminy Waganiec ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Urząd Gminy Waganiec AKTUALNOŚCI
Urząd Gminy Waganiec KOMUNIKATY
Urząd Gminy Waganiec KONKURS
Urząd Gminy Waganiec ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - OFERTY
Urząd Gminy Waganiec ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
Urząd Gminy Waganiec WŁADZE I STRUKTURA
Urząd Gminy Waganiec WYBORY
Urząd Gminy Waganiec POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010
Urząd Gminy Waganiec JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - BIP
Urząd Gminy Waganiec OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Urząd Gminy Waganiec SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
Urząd Gminy Waganiec PRAWO RP
Urząd Gminy Waganiec PRAWO LOKALNE
Urząd Gminy Waganiec FINANSE GMINY
Urząd Gminy Waganiec PRZETARGI
Urząd Gminy Waganiec BUDOWNICTWO I DROGI
Urząd Gminy Waganiec EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Urząd Gminy Waganiec GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Urząd Gminy Waganiec GOSPODARKA KOMUNALNA
Urząd Gminy Waganiec ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA
Strona główna  >  Zarządzenia  >  Wójta Gminy Waganiec  >  2013
2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007

Zarządzenie nr 04.2013
Wójta Gminy Waganiec
z dnia 17 stycznia 2013

w sprawie przyjęcia regulaminu komisji konkursowej i powołania komisji ds. zaopiniowania ofert konkursowych.

Na podst. art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pozn. zm.) art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z pozn. zm.).
zarządzam, co następuje:
§1

Ustalam regulamin komisji konkursowej ds. opiniowania ofert konkursowych
w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym
działalność pożytku publicznego, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§2

1. Powołuję komisję konkursową w składzie:
-Ewelina Ferner-Kofel -pracownik Urzędu Gminy Waganiec
                              - Przewodnicząca Komisji
-Michał Milak -pracownik Urzędu Gminy Waganiec
-Maciej Przygodziński -przedstawiciel organizacji pozarządowej
2. Celem komisji konkursowej, o której mowa w ust. 1 jest wykonanie zadań określonych w regulaminie wymienionym w § 1.

§3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam podinspektorowi ds. kadr.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie nr 04.2013 (405kB) Urząd Gminy Waganiec
załącznik nr 1 (554kB) Urząd Gminy Waganiec
załącznik nr 2 (377kB) Urząd Gminy WaganiecOpublikował: Michał Milak (18 stycznia 2013, 09:40:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 33

wersja do zapisu wersja do druku