Urząd Gminy Waganiec NASZA GMINA
Urząd Gminy Waganiec ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Urząd Gminy Waganiec AKTUALNOŚCI
Urząd Gminy Waganiec KOMUNIKATY
Urząd Gminy Waganiec KONKURS
Urząd Gminy Waganiec ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - OFERTY
Urząd Gminy Waganiec ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
Urząd Gminy Waganiec WŁADZE I STRUKTURA
Urząd Gminy Waganiec WYBORY
Urząd Gminy Waganiec POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010
Urząd Gminy Waganiec JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - BIP
Urząd Gminy Waganiec OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Urząd Gminy Waganiec SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
Urząd Gminy Waganiec PRAWO RP
Urząd Gminy Waganiec PRAWO LOKALNE
Urząd Gminy Waganiec FINANSE GMINY
Urząd Gminy Waganiec PRZETARGI
Urząd Gminy Waganiec BUDOWNICTWO I DROGI
Urząd Gminy Waganiec EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Urząd Gminy Waganiec GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Urząd Gminy Waganiec GOSPODARKA KOMUNALNA
Urząd Gminy Waganiec ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA
Strona główna  >  Zarządzenia  >  Wójta Gminy Waganiec  >  2012
2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007

Zarządzenie nr 39.2012
Wójta Gminy Waganiec
z dnia 17 grudnia 2012

w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad i terminów rozliczeń z budżetem Gminy Waganiec

Na podst. art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pozn. zm.), art. 254 pkt. 1 i art. 255 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pozn.
zm.), zarządzam, co następuje:

§1.1. Jednostki budżetowe Gminy Waganiec przekazują pobrane dochody budżetowe na
rachunek budżetu Gminy Waganiec.
2. Jednostki budżetowe Gminy Waganiec przekazują pobrane dochody budżetowe do
ostatniego dnia miesiąca, w którym je pozyskały.
3. Jednostki budżetowe Gminy Waganiec pobrane dochody budżetowe związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
jednostce samorządu terytorialnego przekazują na rachunek bankowy Gminy według
stanu środków na:
- 10 dzień miesiąca - w terminie do dnia 14 danego miesiąca,
- 20 dzień miesiąca - w terminie do dnia 24 danego miesiąca,
- ostatni dzień kwartału - w ostatnim dniu kończącym kwartał.
4. Pobrane do dnia 31 grudnia i nieprzekazane z przyczyn nieprzewidzianych w terminach
o których mowa w ust. 3 dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przekazywane
są, przez Jednostki realizujące dochody na wskazany rachunek budżetu Gminy Waganiec
w terminie do dnia 5 stycznia roku następnego po roku budżetowym, a gdy ten dzień jest
dniem wolnym od pracy - do dnia roboczego po tym dniu.
5. Podane w ust. 3 i 4 terminy rozumie się jako dzień wpływu środków na rachunek
bieżący budżetu Gminy Waganiec.
6. Niezależnie od terminów określonych powyżej na polecenie Skarbnika Gminy
Waganiec Jednostki budżetowe Gminy Waganiec zobowiązane są do niezwłocznego
przekazywania pobranych dochodów.

§ 2.1. Jednostki budżetowe Gminy Waganiec środki na wydatki pozyskują z budżetu
Gminy Waganiec na podstawie zapotrzebowań składanych na piśmie.
2. Zapotrzebowania o których mowa w ust. 1 należy składać najpóźniej w terminie 1 dnia
przed wnioskowanym terminem płatności. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
możliwość składania zapotrzebowań w dniu płatności. Jednakże przekazanie środków do
Jednostki budżetowej nastąpi pod warunkiem ich posiadania na rachunku bieżącym
Gminy.
3. W przypadku nie przekazania środków w dniu złożenia zapotrzebowania, a tym samym
nie zrealizowania przez podległe Jednostki budżetowe określonych płatności
odpowiedzialność ponoszą kierownicy jednostek budżetowych podległych Gminie
Waganiec.
4. Upoważnia się Skarbnika Gminy do bieżącej weryfikacji i ewentualnych korekt
składanych przez Jednostki budżetowe zapotrzebowań.
5. Jednostki budżetowe Gminy Waganiec do dnia 31 grudnia danego roku dokonują
zwrotu niewykorzystanych środków otrzymanych w danym roku na realizację wydatków
budżetowych, w tym nie niewykorzystanych środków pochodzących ze wszystkich
rodzajów dotacji (z wyjątkiem tych, dla których umowy/porozumienia ustalają, inny termin
rozliczenia).
6. Zwroty niewykorzystanych środków, o których mowa w ust. 5 należy przekazywać
osobnym przelewem.
7. Jednostki budżetowe Gminy Waganiec realizujące wydatki pochodzące z dotacji
celowych winny sporządzić do dnia 15 stycznia roku następnego informacje o stopniu
wykorzystania dotacji celowych, w następującej szczegółowości: dział, rozdział, rodzaj
dotacji, kwota dotacji otrzymanej w danym roku, kwota dotacji wykorzystanej w danym
roku, data i kwota zwrócona.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy i osobom kierującym
jednostkami budżetowymi podległymi Gminie Waganiec.

§ 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu mają zastosowanie
odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności ustawy o finansach publicznych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zarządzenie nr 39.2012 (1015kB) Urząd Gminy WaganiecOpublikował: Michał Milak (22 stycznia 2013, 13:45:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 14

wersja do zapisu wersja do druku