Urząd Gminy Waganiec NASZA GMINA
Urząd Gminy Waganiec ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Urząd Gminy Waganiec AKTUALNOŚCI
Urząd Gminy Waganiec KOMUNIKATY
Urząd Gminy Waganiec KONKURS
Urząd Gminy Waganiec ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - OFERTY
Urząd Gminy Waganiec ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
Urząd Gminy Waganiec WŁADZE I STRUKTURA
Urząd Gminy Waganiec WYBORY
Urząd Gminy Waganiec POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010
Urząd Gminy Waganiec JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - BIP
Urząd Gminy Waganiec OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Urząd Gminy Waganiec SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
Urząd Gminy Waganiec PRAWO RP
Urząd Gminy Waganiec PRAWO LOKALNE
Urząd Gminy Waganiec FINANSE GMINY
Urząd Gminy Waganiec PRZETARGI
Urząd Gminy Waganiec BUDOWNICTWO I DROGI
Urząd Gminy Waganiec EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Urząd Gminy Waganiec GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Urząd Gminy Waganiec GOSPODARKA KOMUNALNA
Urząd Gminy Waganiec ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA
Strona główna  >  Zarządzenia  >  Wójta Gminy Waganiec  >  2013
2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007

Zarządzenie nr 05.2013
Wójta Gminy Waganiec
z dnia 25 stycznia 2013

w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z pozn, zm.) oraz art. 17ust 3a, art. 71b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pozn. zm.), zarządza się co następuje:

§1

1. Ustala się zasady zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich
rodziców, opiekunów, opiekunów prawnych do szkół i ośrodków umożliwiających realizację
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
2. Niniejsze zasady stosuje się w przypadku, gdy dowożenie i opiekę zapewniają rodzice,
opiekunowie lub opiekunowie prawni.
§2
Zwrot kosztów przejazdu:

1) do najbliższej szkoły podstawowej lub gimnazjum przysługuje uczniom niepełnosprawnym, wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
2) do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, przysługuje uczniom z niepełnosprawnością
ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie dłużej niż
do ukończenia 21 roku życia,
3) do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub ośrodka
umożliwiającego dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przysługuje
niepełnosprawnym dzieciom sześcioletnim,
4) do ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki, przysługuje dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu
głębokim oraz dzieciom i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami nie dłużej
jednak niż do ukończenia 25 roku życia.
§3

Podstawą obliczenia kwoty zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych stanowi:
1. stawka obliczona według zużycia paliwa danego pojazdu na 100 km, wskazana przez
wnioskodawcę we wniosku zgodnie z § 4 ust. 1
2. poniesione koszty biletów za przejazd środkami komunikacji publicznej

§4

1. Podstawą zawarcia umowy o zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych jest
złożenie wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wniosek należy złożyć w Zespole Obsługi Szkół w Wagańcu do dnia 14 sierpnia
każdego roku z uwzględnieniem zapisów § 5.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie
terminu określonego w ust. 2
§5

Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów przejazdu uczniów określonych w § 2 oraz ich
rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych jest przedstawienie: orzeczenia o
niepełnosprawności ucznia, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz skierowanie
do placówki wydane przez właściwego Starostę.

§6

Zwrot kosztów następuje na postawie umowy, zawartej pomiędzy Gminą Waganiec a
rodzicem, opiekunem lub opiekunem prawnym ucznia niepełnosprawnego, stanowiącej
załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§7

Odległość pomiędzy miejscem zamieszkania a szkołą (placówką oświatową) jest rozumiana
jako długość najkrótszej trasy łączącej te dwa miejsca.

§8

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zespołu Obsługi Szkół w Wagańcu.

§9

Traci moc zarządzenie Nr 39/2008 Wójta Gminy Waganiec z dnia 19 grudnia 2008 roku
w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców,
opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka
umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku
zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.

§10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od dnia pierwszego lutego 2013r.


Zarządzenie nr 05.2013 (1004kB) Urząd Gminy Waganiec
załącznik do zarządzenia (378kB) Urząd Gminy Waganiec
załącznik nr 1 do umowy (335kB) Urząd Gminy Waganiec
załącznik nr 1a do umowy (328kB) Urząd Gminy WaganiecOpublikował: Michał Milak (28 stycznia 2013, 10:33:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 13

wersja do zapisu wersja do druku